AangeSTIPT

Ontslag wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Recht op een transitievergoeding?

Berichten over seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer volgen elkaar in de media in rap tempo op. Dergelijk gedrag leidt inmiddels ook regelmatig tot ontslag. Heeft de ontslagen werknemer in zo'n geval recht op een transitievergo...

13 juli 2022

Wanneer wordt een stageovereenkomst, een arbeidsovereenkomst?

Onlangs heeft de kantonrechter te ’s-Gravenhage in twee uitspraken de stageovereenkomst onder de loep genomen, en geoordeeld waaraan deze overeenkomst moet voldoen om niet aangemerkt te worden als een arbeidsovereenkomst. Welke omstan...

27 juni 2022

Werknemer vertrekt als militair naar oorlogsgebied, wat nu?

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne roept president Zelensky zijn volk op om mee te vechten. Zo kan het dus dat Oekraïense werknemers, werkzaam in Nederland, gaan vechten in Oekraïne. Sinds deze oproep hebben ook tiental...

18 mei 2022

Contract met vaste gasprijzen toch opengebroken

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft bepaald dat een vijfjarig contract met vaste prijzen toch kan worden opengebroken. De afnemer en de leverancier hebben sinds 2012 een overeenkomst met betrekking tot de levering va...

18 mei 2022

Ontslag op staande voet doorkruist eerder gemaakte afspraken over een beëindigingsregeling. VSO-afspraken gelden niet!

In deze casus gaat het om het volgende. Werknemer is senior projectmanager, en in zijn arbeidsovereenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen. Na bijna 3 jaar dienstverband laat werkgever aan werknemer weten dat hij het dienstverband om ...

18 mei 2022

Opzegging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik: stelplicht en bewijslast.

De Hoge Raad heeft op 1 april 2022 uiteen gezet aan welke voorwaarden de opzeggingsgrond “dringend eigen gebruik” moet voldoen. Bijzonder aan dit arrest is hoe de bewijslast door de Hoge Raad wordt verdeeld.  De opzeggin...

14 april 2022

Let op: sommige overeenkomsten/besluiten vergen toestemming van uw echtgenoot!

Hoewel de regeling niet bepaald nieuw is, wordt er toch nog met enige regelmaat geprocedeerd over het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW. Recentelijk nog bij de rechtbank Amsterdam. Kennelijk blijft het in de praktijk lastig om te bepale...

18 mei 2022

De bewijskracht van een digitale handtekening

De digitale handtekening is aan de orde van de dag. U zult vast met enige regelmaat gevraagd zijn om met een pennetje een handtekening zetten op een scherm (sign on glass). Bijvoorbeeld door de pakketjesbezorger of de fondsenwerver. Maar wa...

18 mei 2022

Dochter leent geld van haar vader, maar ‘vergeet’ dit terug te betalen. Vader start een procedure waarin hij de lening met rente opeist.

Het is de week van het geld, een overheidsinitiatief om kinderen en jongeren voor te bereiden op financiële zelfredzaamheid in de toekomst. Leren omgaan met geld dus. Deze vader leerde zijn dochter omgaan met geld door in een procedure...

18 mei 2022

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De bedoeling is dat dit wetsvoorstel op 1 augustus 2022 met onmiddellijke ingang inwerking treedt. Dit wetsvoorstel heeft voor de werkgeverspraktijk gevolgen. Hieronder tref je de belangrijkste wijzigingen aan: Nevenwerkzaamhed...

18 mei 2022

Ontslag op staande voet vanwege vermeende diefstal van een croissant. Terecht? Of gaat dit veel te ver?

In de meeste bagatelzaken wordt geschikt, maar soms komt het toch voor de rechter. Zo ook in deze zaak. De casus is als volgt. Werknemer van een supermarkt wordt ontslagen, omdat zij een croissant had gegeten achter de kassa. Werkgever heef...

18 mei 2022

Drugsgebruik in je vrije tijd, ontslag op staande voet gerechtvaardigd?

Werknemer steekt in zijn vrije tijd graag een jointje op. Hij werkt bij een staalbedrijf waar grote, zware staalconstructies gebouwd en verplaatst worden. Nadat er meerdere bedrijfsongelukken plaatsvinden, voert de werkgever een alcohol-, d...

18 mei 2022

Moeder eist bevordering dochter naar 2 gymnasium en start kort geding 

Ouders willen het beste voor hun kinderen, maar er valt te twisten over wat het beste is. Ouders menen nogal eens dat de talenten van hun kroost door de school onvoldoende worden gesignaleerd, en zijn het dan oneens met het gegeven studiead...

23 juni 2022

Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP)

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks een aanvraag indienen voor maximaal duizend euro voor scholing/omscholing en ontwikkeling in de vorm van een training, cursus of opleiding. Dit wordt het STAP-budget genoemd. De...

23 juni 2022

Ongevaccineerde werknemer weigert coronatest en loon wordt stopgezet, is dit terecht?

In verband met de coronapandemie vraagt werkgever aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs (CTB) te laten zien op de werkplek (een theater) om binnen te mogen komen. Een van de werknemers (een danser) meldt dat hij geen CTB heeft en wil...

23 juni 2022

DIDAM-ARREST : Grote gevolgen voor de Nederlandse projectontwikkeling

Gemeenten en ontwikkelaars zijn in rep en roer sinds de Hoge Raad eind november oordeelde dat een gemeente die grond wil verkopen, alle (potentiële) kopers een eerlijke kans moet geven om mee te dingen. Het arrest heeft voor veel opsch...

23 juni 2022

Vakantiedagen tijdens ziekte

In aansluiting op het artikel ‘Verval van wettelijke vakantiedagen’, is de vraag hoe wordt omgegaan met vakantiedagen bij zieke werknemers?

23 juni 2022

STIPT. tipt | Verval van wettelijke vakantiedagen.

Werknemers hebben recht op een minimumaantal wettelijke vakantiedagen per jaar. Dat is 4 keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Dus als je 40 uur per week werkt, heb je recht op 160 vakantie-uren per jaar. Maar wat gebeurt e...

27 juni 2022

Hoge Raad schept duidelijkheid: coronapandemie en huurkorting

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft sinds het voorjaar van 2020 verstrekkende gevolgen. Diverse branches zoals horeca en winkels werden verplicht hun deuren te sluiten of werden beperkt in openingstijden of werden op een ander...

23 juni 2022

Werknemer volgt RIVM- richtlijn en blijft lange tijd thuis met verkoudheidsklachten. Kan dit zomaar?

Werknemer heeft een jaarcontract als verkoopmedewerker (achter de balie) in een groothandel in sanitair. Als hij last van een neusverkoudheid krijgt, meldt hij zich ziek. Hij volgt hiermee de richtlijnen van het RIVM. Na een week ontvangt h...

23 juni 2022

Prijsstijgingen van bouwmaterialen en de gevolgen voor de aannemingsovereenkomst

De materiaalprijzen stijgen op dit moment zeer sterk. De vraag naar (bouw)materialen en grondstoffen is ongekend groot, terwijl door leveringsproblemen onder andere als gevolg van de coronapandemie, er sprake is van een groot tekort. Bijna ...

23 juni 2022

STIPT. tipt. | Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen met doorbetaling van 50% van het loon. De Eerste Kamer heeft deze Wet vorige week goedgekeurd.

23 juni 2022

Heeft hybride werken de toekomst?

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 hebben wij ons werkpatroon rigoureus aangepast. Een groot deel van alle werkende Nederlanders moest zoveel mogelijk vanuit huis gaan werken.

23 juni 2022

Prinsjesdag: STIPT. zet de belangrijkste plannen voor u als werkgever op een rij.

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de subsidieregeling STAP-budget ingevoerd, in plaats van de huidige fiscale aftrekmogelijkheid voor scholingskosten.

23 juni 2022

Een joint in de bedrijfsbus? De (on)betrouwbare verklaringen van collega's

Coolblue voert een zero tolerance beleid met betrekking tot drugsgebruik, en ontslaat werknemer X op staande voet vanwege softdrugsgebruik tijdens werktijd. X ontkent zich daar schuldig aan te hebben gemaakt. De casus is als volgt. ...

23 juni 2022

De waarheidsplicht in gerechtelijke procedures - informatie achterhouden kan je duur komen te staan.

In civielrechtelijke procedures (procedures tussen burgers en/of ondernemingen onderling) geldt een waarheidsplicht. Die is vastgelegd in art. 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en luidt als volgt:

23 juni 2022

Zijn taxichauffeurs van Uber schijnzelfstandigen?

Op 13 september heeft Vakbond FNV een belangrijke rechtszaak tegen Uber gewonnen. Dit betekent dat Uber haar chauffeurs in dienst moet nemen.  Uber gaat in beroep tegen deze uitspraak.

23 juni 2022

Uitleg van overeenkomsten; het vaststellen van de gemeenschappelijke partijbedoeling.

Tussen Albert Heijn en het merendeel van haar franchisenemers is een geschil ontstaan over de financiële afrekeningen op grond van de tussen hen gesloten franchiseovereenkomst.

23 juni 2022

Kun je bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alsnog een tussentijds opzegbeding opnemen?

Werknemer is in dienst bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij indiensttreding is geen tussentijds opzegbeding opgenomen, dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst niet eerder kan worden opgezegd en van re...

23 juni 2022

Werkgever, let op de aanzegplicht!

Een werkgever is verplicht om een werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet en zo ja onder welke voo...

23 juni 2022

In hoeverre heeft de coronapandemie invloed op de relatie tussen werknemer en werkgever?

De impact van de coronapandemie is groot. Denk aan o.a. de mondkapjesplicht, de 1,5 meter maatregel en het thuiswerken. De vraag rijst op welke wijze de pandemie doorwerkt in de arbeidsrelatie?

23 juni 2022

De online omzet, die tijdens de coronapandemie vaak flink steeg, moet van de kantonrechter worden meegeteld bij de berekening van de huurkorting.

Een tussenuitspraak van de rechtbank Rotterdam in een zaak van een kledingketen tegen een verhuurder heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor winkeliers die huurkorting willen bedingen vanwege een omzetdaling door corona. De online omzet, d...

23 juni 2022

Mag Wibra werknemers de tijdens de lockdown geregistreerde min-uren laten inhalen?

Tijdens de lockdown liet Wibra haar werknemers met een flexibel contract zoveel mogelijk werken. Voor zover dat niet kon, registreerde Wibra de niet gewerkte uren als min-uren. De werknemers moeten deze min-uren in het resterende jaar inhal...

23 juni 2022

Werknemer gaat tijdens coronacrisis, zonder toestemming van werkgever eerder op vakantie; is hij terecht op staande voet ontslagen?

Werknemer werkt bij Nemo. Elk jaar hebben de werknemers van Nemo collectief zomervakantie, gedurende een vastgestelde aaneengesloten periode van 3 weken. In een brief deelt werknemer aan Nemo mee dat hij in plaats van 3 weken, 4 weken vrij ...

23 juni 2022

Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden

De regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zijn veranderd. Nu sluiten de regels voor deze rechtsvormen aan op die van de besloten vennootschap (B.V.) en de naamlo...

23 juni 2022

Vanaf 1 juli 2021 wijziging aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om de werknemer na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.

23 juni 2022

Mag je jouw thuiswerkende werknemer monitoren?

Het komt steeds vaker voor dat werkgevers die software installeren waarmee zij tot in detail kunnen bijhouden wat hun (thuiswerkende) werknemers uitvoeren. Mag dit eigenlijk wel?

23 juni 2022

Indeplaatsstelling bij bedrijfsruimte, hoe werkt dat precies?

Bij de verkoop of overname van een bedrijf kan het waardevol zijn om het bedrijf voort te kunnen zetten op de ‘oude’ locatie. Als de huurovereenkomst nog doorloopt, is indeplaatsstelling een mogelijkheid. ...

23 juni 2022

Boete van 15.000 euro voor het bijhouden van oorzaak ziekteverzuim werknemers

Recent is door de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd van EUR 15.000,00 aan een werkgever die de oorzaak van het ziekteverzuim van werknemers nauwkeurig bij hield.

23 juni 2022

Heeft de aannemer gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan?

Om een lekkage te verhelpen heeft een aannemer gezaagd in een koof boven het plafond. Een aantal jaren laten blijkt dat er asbest in het pand is vrijgekomen. Is de aannemer aansprakelijk voor de schade die hieruit is ontstaan voor de opdrac...

23 juni 2022

Hoe kun je aantonen dat sprake is van “niet - werkbare dagen”?

In veel aannemingsovereenkomsten wordt de termijn waarbinnen het bouwwerk dient te zijn opgeleverd uitgedrukt in ‘werkbare dagen’. De hoogte van een eventuele boete bij het overschrijden van de bouwtermijn is meestal afhankelijk...

23 juni 2022

Wat als je partner jouw werkgever een ‘kleine vieze dikke vette kabouter’ noemt?

Een monteur bij een autogarage is op staande voet ontslagen nadat zijn partner zijn werkgever had uitgemaakt voor onder andere ‘kleine vieze dikke vette kabouter’ en ‘kleine zielige man’. Vervolgens achtervolgde zijn...

23 juni 2022

Rechtszaak eindigt na 42 jaar met veroordeling tot betaling van bijna 92 miljoen

Met de beslissing van de gemeente Vijfheerenlanden om niet in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, komt een definitief einde aan de procedure die werd gestart in 1980.

23 juni 2022

Een op de zes werknemers is bang in de toekomst niet meer relevant te zijn op arbeidsmarkt

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is in de wet een scholingsplicht voor werkgevers opgenomen. De scholingsplicht is een uitvloeisel van het goed werkgeverschap en houdt in dat een werkgever aan medewerker...

10 maart 2021

Ontslag na deelname aan (avondklok)rellen?

Gisteravond gaf de politie de eerste beelden vrij van ‘deelnemers’ aan de avondklokrellen van de afgelopen dagen. Wat als je een werknemer herkent op de beelden of als je er op een andere manier achter komt dat jouw werknemer be...

27 januari 2021

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 4: ontbinding of vervangende schadevergoeding?

Hebt u er geen vertrouwen meer in dat uw contractspartij de overeengekomen prestatie nog kan leveren, dan hebt u de keuze tussen twee acties: ontbinding en vervangende schadevergoeding. Let wel: de keuze is definitief.

25 januari 2021

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 3: nakoming

Met een actie tot nakoming dwingt u af dat uw wederpartij zich gewoon aan de afspraak houdt en de overeengekomen prestatie levert.

25 januari 2021

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 2: (aanvullende) schadevergoeding

Aanvullende schadevergoeding kan in combinatie met andere acties worden gevorderd. Het vorderen van deze schadevergoeding gaat niet ten koste van de mogelijkheid om andere acties in te zetten.

15 juni 2022

Hoe treedt u op tegen wanprestatie?

Als uw contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt op de manier zoals is afgesproken, spreekt men van een tekortkoming. Een tekortkoming is de overkoepelende term voor gebrekkige of te late nakoming en voor algehele niet-nakoming. In de...

25 januari 2021

Een boete die hoger is dan de lening zelf, kan dat?

Een boete die hoger is dan de lening zelf, kan dat?  Recent heeft het hof een vordering tot terugbetaling van een lening van EUR 27.500 en een boete van EUR 424.000 toegewezen. Volgens het hof was de boete, die meer dan 15x zo hoog ...

20 januari 2021

Verkeerd oppervlak op Funda? Makelaar kan aansprakelijk zijn voor de geleden schade

Makelaars die zijn aangesloten bij de NVM, VBO of VastgoedPro zijn verplicht om de meetinstructie te volgen die is gebaseerd op de NEN-2580 norm. Deze norm schrijft voor hoe het netto-gebruiksoppervlak van de woning kan worden bepaald. ...

19 januari 2021

Ook betaalde snuffelmiddag kan een schakel in de keten van arbeidsovereenkomsten zijn

Regelmatig vragen werkgevers toekomstige werknemers een dagje proef te draaien. De vraag is of een proefdag kan worden gezien als arbeidsovereenkomst en dus kan meetellen in de keten van arbeidsovereenkomsten. 

18 januari 2021

De nieuwe wet Franchise – definitief in werking per 1 januari 2021

Tot 1 januari jl. was de franchiseovereenkomst niet afzonderlijk in de wet geregeld. Dat is veranderd: de nieuwe wet Franchise is definitief in werking getreden op 1 januari jl. De wet moet meer evenwicht brengen in de relatie tussen franch...

14 januari 2021

Wetswijzigingen per 1 januari 2021

Per 1 januari jl. zijn een aantal wetswijzigingen in werking getreden. In dit artikel licht STIPT. advocaten de belangrijkste wetswijzigingen kort toe.

12 januari 2021

Let op de (bewoording van de) ouderdomsclausule in een koopovereenkomst

Let op de (bewoording van de) ouderdomsclausule in een koopovereenkomst Vanwege de krapte op de huidige woningmarkt kan het voor verkopers gemakkelijker zijn om bij de verkoop van hun woning, bepalingen in de koopovereenkomst op te nemen...

23 juni 2022

Het voorkomen van schijnzelfstandigheid; van de VAR naar wet DBA naar..?

Ruim een miljoen Nederlanders werkt als zzp’er. Zzp’ers zijn niet in loondienst en betalen dus geen sociale premies voor bijvoorbeeld een werkloosheids- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het komt voor dat opdrachtnemers bi...

17 februari 2021

De zzp'er toch een werknemer? Het arrest in perspectief

De media was er afgelopen weekend vol van: de Hoge Raad heeft bepaald dat de partijbedoeling niet meer doorslaggevend is bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. 

11 november 2020

Miljonairs en multinationals; recht op griffierecht voor onvermogenden?

Bij de start van een gerechtelijke procedure dient er griffierecht te worden betaald aan de rechtbank. Welk bedrag u aan griffierecht betaalt, hangt af van de zaak, uw inkomen en of u een natuurlijk persoon of rechtspersoon bent.

9 november 2020

America, land of opportunities (again)

De Verenigde Staten zijn op veel terreinen een aantrekkelijke handelspartner, zeker nu weer, nu Trump het Witte huis moet verlaten. STIPT. zet de belangrijkste algemene juridische aandachtspunten uiteen. 

19 januari 2021

Moeten zorgmedewerkers verplicht aan het werk na positieve coronatest?

Moeten zorgmedewerkers verplicht aan het werk na positieve coronatest? Vakbod FNV Zorg & Welzijn trok vorige week aan de bel. Zorgmedewerkers met (milde) klachten, ook die positief zijn getest op het coronavirus, worden regelmatig ge...

2 november 2020

Faillissement: een goede manier om van een werknemer af te komen?

Het aantal werknemers van een onderneming neemt in de loop der jaren af van 39 naar 3. Om de bedrijfskosten verder te drukken wordt met een van de overgebleven werkneemsters overlegd over salarisverlaging en uiteindelijk wordt aan haar een ...

28 oktober 2020

(Gratis) koffie wordt duur betaald

(Gratis) koffie wordt duur betaald Nadat een werkgever ontdekte dat een werknemer kopjes koffie had gestolen, is de werknemer op staande voet ontslagen. Rechtbank Den Haag boog zich over de vraag of dit ontslag rechtmatig was en of de we...

23 oktober 2020

Vrouw eist geschonken schilderij terug van het Rijksmuseum; gegeven is gegeven?

In 2013 heeft de toen 81-jarige Rose-Marie een schilderij met een waarde van meer dan 3,5 ton, aan het Rijksmuseum geschonken omdat zij meende dat daardoor haar zieke kleindochter in leven zou blijven. Nu, 7 jaar later, wil ze het schilderi...

14 oktober 2020

Mag werkgever een medewerker ontslaan wegens epilepsie?

De stageovereenkomst van een stagiaire bij Feyenoord is beëindigd nadat zij aan haar stagebegeleider vertelde dat zij aan epilepsie lijdt. Volgens de stagiaire is sprake van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. ...

1 oktober 2020

De nieuwe UBO-registratieplicht, wat moet u weten?

Op 27 september 2020 treedt de nieuwe UBO-registratieplicht in werking. Vanaf dat moment zijn vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht om hun UBO’s te registreren in het UBO-register. 

30 juli 2021

Kun je door verjaring eigenaar worden van een stuk grond?

Met enige regelmaat komt het voor dat er discussie ontstaat over de vraag wie eigenaar is van een bepaald stuk grond. Het gaat dan bijvoorbeeld om een strook grond aan de rand van een perceel die al jaren deel uitmaakt van de tuin, terwijl ...

30 juli 2021

Seminar 'contracteren en incasseren': meld u snel aan!

Op 1 april jongstleden stond het seminar 'contracteren en incasseren' gepland. Helaas kon dit seminar in verband met de situatie rondom COVID-19 geen doorgang vinden. Uiteraard is de corona-periode nog niet voorbij, maar i...

17 september 2020

NOW 3.0.: de belangrijkste wijzigingen

Er komt een derde steunpakket voor ondernemers die worden geraakt door de coronacrisis. Over ongeveer twee weken zal het steunpakket, waaronder NOW 3.0, in werking treden en langzaam maar zeker wordt er steeds meer bekend.

18 september 2020

Uw aannemer is failliet terwijl uw woning nog niet is afgebouwd. Wat nu?

Kopers van nieuwbouwwoningen in de Almeerse wijk Oosterwold zitten met hun handen in het haar. Twee jaar na de start van het project, waarin hun droomhuis gerealiseerd zou worden, is het slechts een nachtmerrie geworden. 

24 september 2020

Kabinet komt binnenkort met 'afgeslankt' corona-steunpakket 3.0

Kabinet komt binnenkort met 'afgeslankt' corona-steunpakket 3.0 De geruchten gaan al langer, maar sinds vandaag is er iets meer duidelijkheid over het derde steunpakket voor ondernemers die zijn geraakt door de coronacrisis. Het ...

26 augustus 2020

Tijdelijk voordeel kopen op afbetaling: kabinet verlaagt rente

Koop op afbetaling is voor veel mensen een aantrekkelijke optie voor het kopen van dure producten of goederen. Vanaf 10 augustus jl. heeft minister van Financiën het maximale rentepercentage voor aankopen op afbetaling verlaagd van 14 ...

24 augustus 2020

Ontslag op staande voet en loonstop wegens niet-werken door corona

Op 27 juli jl. heeft de rechtbank een interessante uitspraak gedaan over het thuisblijven van een werknemer vanwege de coronamaatregelen. In deze kwestie is de werknemer, met een kind en chronisch zieke vrouw, op staande voet ontslagen...

13 augustus 2020

Overdraagbaarheid en verpandbaarheid van vorderingen

De overdracht van een vordering (cessie) of de verpanding van een vordering is in beginsel mogelijk.  Voor de cessie of de verpanding is geen medewerking van de debiteur nodig.

30 juli 2021

Onbekende ‘no risk polis’ kan de werkgever veel geld besparen

Veel werkgevers zijn niet bekend met de zogenaamde 'no risk polis'. In 2018 had slechts 52% er weet van, zo bleek toen uit onderzoek[1]. Een gemiste kans, want de no risk polis kan de werkgever veel geld besparen. STIPT. licht dit t...

16 augustus 2021

Coronacrisis: is een tweede golf ook een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW?

De coronacrisis heeft gezorgd voor een heel andere realiteit dan dat iemand enige maanden geleden had kunnen voorzien. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld niet aan hun leveringsverplichtingen voldoen omdat de productie van bepaalde p...

3 juli 2020

Tijdelijk stopzetten van bedrijfsvoering vanwege coronamaatregelen: recht op huurprijsvermindering?

Een vraag die in de praktijk naar aanleiding van de coronacrisis is opgekomen is of (horeca)bedrijven die hun bedrijfsvoering tijdelijk hebben moeten stopzetten, recht hebben op huurprijsvermindering. Het recht op huurprijsvermindering kan ...

3 juli 2020

Ook na 1 juni 2020 nog oppassen met bedrijfseconomisch ontslag!

Met ingang van 1 juni jl. is het tweede tijdvak voor de NOW-regeling (NOW 2.0) ingetreden en bevat een aantal nieuwe voorwaarden. Eén van die nieuwe voorwaarden ziet op de boete die is gesteld op bedrijfseconomisch ontslag. Onder NOW...

1 juli 2020

Wetswijzigingen 1 juli 2020

Vanaf vandaag krijg je mogelijk te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Het partnerverlof wordt bijvoorbeeld uitgebreid, ook komt er een verhoging van het minimumloon en dagloon. Daarnaast krijgen werknemers uit andere EU-lidstaten die vo...

1 juli 2020

NOW 2.0

Vanmiddag heeft het kabinet de inhoud van een tweede steunpakket aangekondigd voor ondernemers die financiële problemen hebben door Covid-19. Dit steunpakket volgt op het eerste steunpakket dat geldt tot 1 juni a.s. STIPT. heeft de nie...

3 juli 2020

Coronacrisis: veranderingen voor de huur van woonruimte

De coronacrisis roept veel vragen op. Ook voor huurders en verhuurders van woonruimte. Kan een huurder bijvoorbeeld uit zijn huis gezet worden, als hij de huur niet kan betalen? En hoe dient te worden omgegaan met tijdelijke huurovereenkoms...

12 mei 2020

Update noodregeling compensatie loonkosten

Zoals bekend, heeft de overheid een noodregeling aangekondigd om werkgevers te ondersteunen in de loonkosten gedurende de coronacrisis. Inmiddels zijn ook de voorwaarden van de regeling bekend gemaakt. Er kan nu nog geen beroep op worden ge...

1 april 2020

Verlenging tijdelijke dienstverbanden in tijden van coronacrisis

De coronacrisis houdt de wereld in haar greep. Er heerst veel onzekerheid en onduidelijkheid. Dit heeft ook gevolgen voor de verhouding tussen werkgever en werknemer. Een lastige kwestie is nu bijvoorbeeld de verlenging van arbeidscontracte...

30 maart 2020

Betalen van huur terwijl uw winkel of bedrijf gesloten is?

Mogelijk ziet u uw omzet snel dalen als gevolg van de coronacrisis. Misschien heeft u zelfs uw zaak moeten sluiten. Het einde van de maand nadert, zo ook de betaling van de huur. Als huurder is momenteel een van de meest prangende vragen of...

27 maart 2020

Selectief betalen in Coronatijd

Veel ondernemers zien in deze Coronatijd hun omzet in meer of mindere mate teruglopen, terwijl de kosten blijven doorlopen. Hoe om te gaan met crediteuren wanneer er sprake is van liquiditeitskrapte?

27 maart 2020

Liquiditeitsproblemen door Corona: alle maatregelen voor u op een rij!

Om u als ondernemer bij te staan heeft de overheid diverse (nood)maatregelen getroffen in de vorm van kredietregelingen, uitstel van betaling en andere tegemoetkomingen.  Wellicht ziet u door al deze maatregelen het ‘bos’ n...

7 september 2020

Samengevat: contractuele gevolgen Coronavirus

De contractuele gevolgen van het Coronavirus Het coronavirus COVID-19 slaat wereldwijd om zich heen. Goederen zijn tijdelijk niet leverbaar, bedrijven sluiten uit voorzorg hun deuren, evenementen worden op het laatste moment geannuleerd ...

24 september 2020

Buitengerechtelijke vernietiging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrog

Stelt u zich voor, een werknemer solliciteert bij uw onderneming en stuurt zijn CV. U neemt de werknemer aan op basis van zijn ‘mooie’ cv. Na 5 maanden ontdekt u dat deze werknemer heeft gelogen in zijn CV; onder andere over zij...

30 juli 2021

Bedrijven in de problemen door het corona-virus krijgen financiële hulp

Bedrijven in de problemen door het corona-virus krijgen financiële hulp Nederlandse bedrijven importeren voor zo’n 40 miljard euro per jaar aan goederen uit China. De uitbraak en verspreiding van coronavirus verstoort het werk...

29 september 2020

Internationale incasso; Europees betalingsbevel

Internationale incasso; Europees betalingsbevel Buitenlandse debiteur betaalt niet U kent het wel. U levert vlekkeloos zaken of diensten aan een klant buiten Nederland. De klant is tevreden, maar betaalt niet. Na wat telefoontjes en e-m...

17 februari 2020

Ontbijtseminar contracteren en incasseren

Tijdens het ontbijtseminar op 1 april geven mr. Roel Versteeg en mr. Sieuwert Bruins Slot de belangrijkste tips & tricks om effectief te contracteren en incasseren in binnen- en buitenland. Na afloop bent u zich bewust van de veelvoorko...

13 februari 2020

Wet Kwaliteitsborging voor bouwen, wat betekent dit voor u?

Wet Kwaliteitsborging voor bouwen, wat betekent dit voor u? De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) treedt op 1 januari 2022 in werking. Diverse ontwikkelingen in de bouwsector hebben ertoe geleid dat er een grotere behoefte ...

5 oktober 2020

Net gewend aan de WAB? Als het aan Commissie - Borstlap ligt zijn wij nog lang niet klaar…

Net gewend aan de WAB? Als het aan Commissie - Borstlap ligt zijn wij nog lang niet klaar… Afgelopen donderdag kwam Commissie - Borstlap met een advies over de hervorming van de arbeidsmarkt. Voor iedereen zal er iets veranderen, ...

27 januari 2020

Bouwsector in de ‘problemen’ door stikstof: wie betaalt het gelag?

Bouwsector in de ‘problemen’ door stikstof: wie betaalt het gelag?  Op 29 mei jl. oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt vo...

29 oktober 2021

AangeSTIPT - Personeelslasten voor de werkgever in zwaar weer

Wanneer een werkgever met financiële tegenslag te kampen heeft, vormen de personeelskosten vaak een bottleneck. Onder omstandigheden kan het UWV de loonbetalingsverplichtingen overnemen, maar daarmee is de werkgever die een faillisseme...

16 december 2019

AangeSTIPT - Ingebrekestelling en verzuim

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin een schuldenaar een laatste kans wordt gegeven om zijn contractuele verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen. Pas als de schuldenaar dat nalaat is hij in verzuim. Al...

11 december 2019

Hoge Raad maakt einde aan slapende dienstverbanden

Op 8 november jl. geeft de Hoge Raad eindelijk duidelijkheid over ‘slapende dienstverbanden’.  Sinds de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 in werking is getreden, moeten werkgevers bij opzegging van een dienstverba...

28 november 2019

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB): zo zit het!

Wet Arbeidsmarkt in balans, zo zit het! Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking waardoor veel regels rond arbeidscontracten en ontslag gaan veranderen. Op dit moment hebben werknemers met een v...

17 september 2020

Bedrijfsportret in regionaal magazine de Olivier

De Olivier is hét tweejaarlijkse magazine van de Bommelerwaard. Een bundeling van speciaaltjes: Bommelse bedrijven en locaties met een bijzonder verhaal. STIPT. heeft meegewerkt aan een artikel in de editie van oktober 2019. ...

30 september 2019

Stroomversnellingsdag 10 oktober 2019

Op 10 oktober organiseren wij samen met onze partners van de Zaakversnellers de derde Stroomversnellingsdag bij het Van der Valk Hotel in Zaltbommel. De Stroomversnellings- dag is ontwikkeld voor ondernemers die hun bedrijf willen laten gro...

30 september 2019

Een nieuwe website voor STIPT.

Onze vorige website werd gelanceerd bij het ontstaan van STIPT in 2016. Nu de organisatie groeit, tijd voor een nieuwe site! Niet alleen met stijlvolle lay-out en mooie beelden, maar ook up-to-date en alle informatie om onze cliën...

30 september 2019

Is er nog leven na de VAR?

De Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) schrapt de VAR. De bedoeling van deze wet is dat de Belastingdienst zich ook tot opdrachtgevers kan wenden.

16 november 2020

Contact opnemen