NIEUWS

Appjes met hartjes-emoji versturen is nog niet seksueel grensoverschrijdend

Mag een manager appjes sturen met hartjes- en bloos-emoji’s? Dat moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de bedrijfscultuur, waarin iedereen zo communiceert. Handig is het niet, maar de manager hoeft hiervoor niet te word...

14 februari 2023

Huurder moet huis uit na misdragingen

Een huurder in een wooncomplex gedraagt zich intimiderend en agressief naar medebewoners en medewerkers van de woningbouwcorporatie. De corporatie eist in een kort geding ontruiming van zijn woning. Met succes. Maar een gebiedsverbod gaat t...

10 februari 2023

Ook na garantietermijn mag slecht product worden teruggestuurd

Na het verlopen van de garantietermijn ontdekt een consument dat er problemen zijn met een gekochte tafel en stoel. De winkelier wordt verplicht deze producten terug te nemen of te herstellen. De wettelijke consumentenrechten tellen zwaarde...

8 februari 2023

Schuldenaar moet informatie over buitenlands vermogen verstrekken, op straffe van lijfsdwang

Een schuldenaar is verplicht te voldoen aan een tegen hem gewezen veroordelend vonnis. Hieruit vloeit voort dat hij informatie moet verstrekken over zijn inkomen, vermogen en voor verhaal vatbare goederen. Deze...

3 februari 2023

Kentekenhouder aansprakelijk voor tanken zonder betalen?

Kan de kentekenhouder van een auto aansprakelijk gehouden worden voor het niet betalen van tankkosten, zonder dit zelf gedaan te hebben? De rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel. Wanneer een bestuurder van een auto voor € 150 aan b...

1 februari 2023

Huurder protesteert tevergeefs tegen uitbouwplan VvE

Een huurder kan geen beroep doen op de vernietigbaarheid van een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. De VvE ziet alleen toe op het regelen van de eigendom van de leden en...

27 januari 2023

Grootschalig gebruik foto’s medewerker is onrechtmatige inbreuk op portretrecht

Mag een bedrijf de foto’s van een medewerker gebruiken voor meerdere, grootschalige campagnes? Anders dan een professionele acteur hoeft een werknemer van een bedrijf er geen rekening mee te houden dat zij door grootschalig gebru...

26 januari 2023

Secretaris festival moet openstaande factuur uit eigen zak betalen

Dat ook het weer van invloed kan zijn op de uitkomst van een juridische procedure, blijkt wel uit deze zaak. Door de aanhoudende regen draaide een festival met verlies. Een bedrijf dat de beveiliging regelde, kan niet worden betaald. D...

25 januari 2023

Gemeente niet aansprakelijk na valpartij op winterse ochtend

Een vrouw valt op een koude winterochtend van haar fiets en stelt de gemeente aansprakelijk. Ze zegt door de gladheid te zijn gevallen. Volgens de vrouw heeft de gemeente haar zorgplicht geschonden door niet of niet op t...

23 januari 2023

Werknemer verslaapt zich regelmatig: arbeidsovereenkomst mag ontbonden worden

Een werknemer verslaapt zich regelmatig, ook na officiële waarschuwingen en een door de werkgever bekostigd hulptraject. Nu sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten mag de arbeidsovereenkomst ontbonden wor...

23 januari 2023

WhatsAppfraude door derde: slachtoffer heeft vordering op eigenaar bankrekening

Een vrouw wordt opgelicht via WhatsApp. Als zij haar geld terugeist van degene aan wie ze dat heeft overgemaakt, stelt diegene dat niet zij maar een derde het bedrag heeft opgenomen. Krijgt de vrouw toch haar geld t...

18 januari 2023

Gesanctioneerde Russische aandeelhouder mag geen invloed in onderneming uitoefenen

Het moet ‘eens en voor altijd’ voor de buitenwereld duidelijk zijn dat de in verband met de oorlog in Oekraïne gesanctioneerde certificaathouders geen overwegende zeggenschap meer hebben in een internationale supe...

18 januari 2023

Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon

In hoeverre kan de raad van toezicht van een stichting aansprakelijk worden gehouden als een derde schade lijdt door toedoen van die stichting? In deze uitspraak gaat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in op de aansprakelijkheid van (de lede...

18 januari 2023

Bruikleenovereenkomst roept geen huurbescherming in het leven

Een bruikleenovereenkomst leidt er niet toe dat gebruikers van een pand huurbescherming toekomt. Een gemeentelijk complex, waarin tijdelijk maatschappelijke bedrijfjes zijn gehuisvest, mag daarom van de rechter worden ontruimd, ook al ...

18 januari 2023

Laat vorderingen niet verjaren, ‘stuit’ deze tijdig

Moeten facturen van jaren geleden nog worden betaald, of zijn deze verjaard? Een schuldeiser doet er goed aan regelmatig een herinnering te sturen. Daarmee kan de verjaring worden ‘gestuit’. Een accountant verzorgt al bijna 40&...

18 januari 2023

Geen stroom afsluiten om achterstallige huur te innen

Mag een verhuurder de stroom in een woning afsluiten als de huurder de huur niet op tijd betaalt? Nee, want elektratoevoer is een essentiële voorziening en stroomafsluiting is dan een te zwaar middel. Een man huurt op een camping een ...

18 januari 2023

Geen financiering voor bouwkavel? Aanbetaald bedrag krijg je niet terug

Het komt vaker voor: iemand wil onroerend goed kopen, maar krijgt de financiering niet rond. Als de koper een aanbetaling heeft gedaan, is het lang niet altijd zeker dat hij dit geld weer terugkrijgt. Dat risico liep ook een man die ee...

18 januari 2023

Meld gezondheidsproblemen al bij ondertekening arbeidscontract

Op het moment dat een werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekent, moet hij eventuele gezondheidsproblemen doorgeven als deze de werkzaamheden kunnen belemmeren. Anders kan de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens dwaling ontbinden. Maar...

16 januari 2023

Tijdig klagen over ondermaats geleverde diensten

Wie niet tevreden is over het werk van een ingehuurd persoon, moet daarover tijdig klagen. Pas klagen als er na een maand een herinneringsfactuur op de mat valt, is te laat. Een bedrijf huurt een monteur in en beide partijen sluiten daarov...

11 januari 2023

Onderneming heeft grote vrijheid bij inrichten eigen governance

Een instelling voor forensische zorg wil haar governance aanpassen. De raad van bestuur (twee bestuurders) en de raad van commissarissen (drie commissarissen) moeten ieder een extra lid krijgen, in beide gevallen een aandeelhouder. De onder...

11 januari 2023

jacuzie

Collega’s moeten elkaar een veilige werkomgeving bieden. Wie een ander steeds lastigvalt over zijn liefdesleven, terwijl die ander daar niet van is gediend, heeft een probleem: de werkgever kan hem ontslaan. Dat merkte deze ...

5 januari 2023

Geen schadevergoeding na onrechtmatige ontruiming

Wie moet de schade vergoeden als een pand wordt ontruimd, waarvan later blijkt dat die ontruiming onrechtmatig was? Onlangs moest de Hoge Raad zich over zo’n kwestie buiten. Duidelijk is: eerst moet worden aangetoond dat er ü...

5 januari 2023

Incidenteel werken als prostituee in huurhuis kan worden toegestaan

Tegen de regels in ontplooit een vrouw prostitutieactiviteiten in haar huurwoning. De woningbouwvereniging wil de huurovereenkomst ontbinden vanwege de overlast en de illegale werkzaamheden. De kantonrechter houdt dat tegen. Een gemee...

4 januari 2023

Verwijtbaar handelen werknemer: ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks opzegverbod

Voor de werkgever geldt in principe een opzegverbod tijdens ziekte. Ook als zo'n opzegverbod geldt kan een arbeidsovereenkomst ontbonden worden als sprake is van verwijtbaar handelen van de werknemer. Deze ontslaggrond houdt n...

4 januari 2023

Bestuurder beschonken achter het stuur: verzekeraar beroept zich terecht op dekkingsuitsluiting

De alcoholclausule in een allrisk autoverzekering geldt voor elke bestuurder. Ook als er iemand anders achter het stuur zat, heeft de verzekeringnemer geen recht op vergoeding van de schade wanneer er alcohol in het spel is. Een besloten v...

2 januari 2023

Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt ook voor aan werkgever gelieerde onderneming

Ook ten aanzien van werknemers van aan hun werkgever gelieerde vennootschappen geldt de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel, waarbij bewezen moet worden dat de door hen veroorzaakte schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. D...

2 januari 2023

Een sociale huurwoning onderverhuren? Dat is woonfraude

Een huurster van een sociale woning laat tijdelijk een dakloze in haar huis verblijven. Dat mag niet, maar is dat voldoende om haar het huis uit te zetten, in tijden van woningschaarste? In deze zaak laat de kantonrechter de belan...

23 december 2022

Geopende parfumfles mag worden geretourneerd

Mag een dure parfumfles worden geopend en daarna – omdat de geur niet bevalt – worden geretourneerd? Dat is in principe toegestaan, oordeelde de rechtbank Amsterdam onlangs. Een man koopt via de website van een drogist twe...

22 december 2022

Ondernemer behoort soms méér te doen dan in overeenkomst staat

In een overeenkomst staat welke verplichtingen beide partijen over en weer hebben. Soms is dat niet voldoende en kan van een professioneel bedrijf méér worden verwacht. Dat blijkt uit deze casus. Een internationaal transportb...

21 december 2022

Colporteur moet klant goed inlichten over zijn rechten als consument

Wordt een overeenkomst bij iemand thuis gesloten, dan is sprake van colportage. De verkoper moet de klant goed informeren, bijvoorbeeld hoe en wanneer de overeenkomst kan worden ontbonden. Dat deed deze verkoper van online advertenties niet...

21 december 2022

Contact opnemen