Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door STIPT. aanvaarde opdrachten. 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen STIPT. Advocaten B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77281217 (hierna:“STIPT.”) enerzijds en de cliënt anderzijds.

2. Uitsluitend STIPT. geldt tegenover de cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten
ontlenen. De cliënt vrijwaart STIPT. tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en / of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

4. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is STIPT. verplicht om de identiteit van de cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.

5. Bij de uitvoering van een opdracht mag STIPT. mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan STIPT. zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan STIPT. verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal STIPT. niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze persoon of personen. STIPT. sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of een andere derde partij.

6. Declaraties van STIPT. dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De cliënt zal op eerste verzoek ten genoegen van STIPT. zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van de cliënt jegens STIPT..

7. Voor het geval dat de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening door STIPT. (daaronder begrepen de bij STIPT. werkzame personen of door haar ingeschakelde hulppersonen), kent STIPT. een kantoorklachtenregeling. Deze is te raadplegen via de website van STIPT. en wordt op eerste verzoek van de cliënt door STIPT. per email aan de cliënt verstrekt. Ingeval van een klacht dient de cliënt deze in eerste instantie op de wijze als omschreven in de kantoorklachtenregeling aan STIPT. kenbaar te maken, waarop deze op de eveneens in genoemde regeling beschreven wijze door STIPT. zal worden behandeld. De kantoorklachtenregeling laat de mogelijkheid voor de cliënt van andere wijzen van geschilbeslechting onverlet, een en ander met inachtneming van artikel 14 van deze voorwaarden.

8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag daarvoor, beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door STIPT. afgesloten beroepsaansprakelijk- heidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat STIPT. in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van STIPT. beperkt tot een bedrag van € 15.000,– of, indien het in totaal door STIPT. in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,–. Deze bepaling geldt tevens ten behoeve van de voor STIPT. werkzame personen. Zij kunnen rechtstreeks rechten aan deze bepaling ontlenen jegens de cliënt.

9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor STIPT. aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door STIPT. afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft vermeerderd met het ter zake geldende “eigen risico”dat STIPT. in verband met die verzekering draagt.

10. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun  aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. STIPT. gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van de cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënt te aanvaarden.

11. Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de cliënt bekend wordt, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de schade, die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor STIPT.  aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

12. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege STIPT. zijn betrokken.

13. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten door de cliënt.

14. De rechtsverhouding tussen de cliënt en STIPT. wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die niet via de kantoorklachtenregeling zijn verholpen, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

15. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Bij verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

Contact opnemen

Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Nakoming
Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, kunnen de ene partij van de andere partij eisen dat die aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Het voldoen aan die verplichtingen wordt nakoming genoemd. Komt een partij zijn verplichtingen niet (tijdig) of onbehoorlijk na, dan pleegt hij wanprestatie. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming.
Meer info »
Zaken
Volgens de wet is een zaak "een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object". Op grond van rechtspraak worden ook warmte, informatie en elektriciteit als zaken aangemerkt. Zaken kunnen worden onderverdeeld in roerende en onroerende zaken.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »