Vestiging en uitwinning van zekerheden

Als u, of uw organisatie geld aan iemand uitleent, is het belangrijk dat die lening aan u wordt terugbetaald. Om de kans op terugbetaling te vergroten (ook bij faillissement van de schuldenaar), kunt u zekerheden vestigen. De meest bekende zekerheden zijn pandrecht, hypotheekrecht, hoofdelijkheid, borgtocht en garantie. Maar misschien is uw organisatie wel degene die geld leent. Dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er alleen zekerheden worden afgegeven, die in balans zijn met het bedrag dat wordt geleend. Welke zekerheid het meest geschikt is voor een lening die wordt aangegaan, hangt dus af van de omstandigheden van het geval. STIPT. adviseert u hierover graag.

Om welke zekerheden gaat het?

Ook als het niet om een geldlening gaat, hebben zekerheden een nuttige functie. Bijvoorbeeld als uw bedrijf goederen op factuur levert. Of wanneer u als aannemer een bouwproject realiseert, waarbij pas in termijnen achteraf wordt betaald. Zekerheden zoals een eigendomsvoorbehoud of retentierecht hebben hier vaak een heel nuttige functie en zorgen voor comfort voor u als leverancier, ook als facturen niet op voorhand worden betaald.

Uitwinnen van zekerheden: hoe gaat het in zijn werk?

Het uitwinnen van zekerheden kan veel voeten in de aarde hebben, als deze niet passend zijn voor de overeenkomst die is gesloten. Waar het op zekerheden aankomt, treden wij op voor zowel leveranciers en afnemers als voor leninggevers en leningnemers. Een goede balans zorgt ook commercieel voor een prettige relatie met uw leveranciers en afnemers.

Advies van onze advocaten

STIPT. helpt een goede balans te vinden in de overeenkomsten die u sluit. Met u komen wij vooraf tot een evenwichtig zekerhedenpakket, dat ook daadwerkelijk zekerheid biedt, als het onverhoopt nodig blijkt om die zekerheid uit te winnen.

De specialisten van STIPT. hebben uitgebreide ervaring met zowel het vestigen als het uitwinnen van zekerheden,. Wij staan graag voor u klaar.

Contact opnemen

Borgtocht
Borgtocht is de overeenkomst waarbij de borg zich verbindt tot nakoming van een verbintenis van een derde. Dit geeft de schuldeiser van de derde meer zekerheid dat de verbintenis wordt nagekomen. De schuldeiser kan alleen de borg aanspreken als de de schuldenaar zelf (de derde) tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis.
Meer info »
Goederen
Goederen is de verzamelnaam voor zaken (stoffelijke objecten) en vermogensrechten (rechten die overdraagbaar zijn of een financiële waarde hebben, bijvoorbeeld: een vordering op een derde)
Meer info »
Eigendomsvoorbehoud
Eigendomsvoorbehoud kan aan de orde zijn bij een voorgenomen overdracht van een goed. Partijen komen overeen dat de eigenaar zich de eigendom voorbehoudt tot het moment dat een bepaalde voorwaarde wordt vervuld (meestal: dat de koopsom is betaald). Het eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk zijn overeengekomen. Is er geen schriftelijk eigendomsvoorbehoud overeengekomen, dan gaat de eigendom over op het moment van levering, ook als de koopsom nog niet is betaald.
Meer info »
Retentierecht
Het retentierecht is het recht om een goed dat je onder je hebt, niet af te geven aan degene voor wie dat bestemd is, zolang diegene zijn (betalings)verplichtingen niet is nagekomen. In de bouw wordt het retentierecht vaak gebruikt. De aannemer levert het gebouw dan niet op, zolang hij niet betaald wordt. Een ander voorbeeld is een juwelier die een horloge niet hoeft af te geven als de reparatie niet wordt betaald.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »