Hoe verloopt de stemming bij een WHOA-procedure?

De schuldenaar stuurt aan de schuldenaren een voorstel. Over dit voorstel kunnen partijen in onderhandeling te treden. Aan de hand van het onderhandelingsresultaat wordt een definitief voorstel geformuleerd. De schuldenaar kan een akkoord aanbieden aan al zijn schuldeisers, maar kan er ook voor kiezen zich te beperken tot een bepaalde klasse. Het definitieve akkoord moet gedurende een redelijke termijn aan de stemgerechtigde schuldeisers worden voorgelegd. De termijn mag niet korter zijn dan acht dagen voor de stemming. Om het akkoord in aanmerking te laten komen voor homologatie, dient de inhoud en de inrichting van het akkoord te voldoen aan een aantal voorschriften. In iedere klasse vindt een afzonderlijke stemming plaats. De schuldenaar bepaalt zelf op welke wijze gestemd kan worden. Dit kan schriftelijk of in een fysieke vergadering zijn, maar kan bijvoorbeeld ook online.

De schuldeisers kunnen het voorstel vervolgens aanvaarden of verwerpen. Voor het instemmen met een akkoord door een schuldeisersklasse is vereist dat het akkoord wordt gesteund door een groep schuldeisers die samen ten minste 2/3 vertegenwoordigen van het totaalbedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers die binnen de klasse een stem hebben uitgebracht. Het niet-uitbrengen van een stem kan dus wel degelijk gevolgen hebben, namelijk voor het bepalen van de 2/3 meerderheid. Een schuldeiser die tegen acceptatie van het voorstel is, doet er dus goed aan om daadwerkelijk tegen te stemmen en zich niet van stemmen te onthouden.

Na de stemming moet de schuldenaar een verslag opstellen waarin hij de uitslag van de stemming vermeldt.

Indien ten minste binnen een klasse een voldoende meerderheid is behaald, kan het verzoek tot homologatie aan de rechtbank worden voorgelegd. Dit dient wel een klasse te zijn die bestaat uit schuldeisers die in het geval van een faillissement naar verwachting een uitkering in geld tegemoet kunnen zien, tenzij het akkoord uitsluitend ziet op schuldeisers die in geval van een faillissement geen uitkering in geld kunnen verwachten. Bij het indienen van een homologatieverzoek, moet de schuldenaar het stemmingsverslag deponeren bij de griffie van de rechtbank die het homologatieverzoek in behandeling zal nemen. De stemgerechtigde schuldeisers kunnen het verslag inzien tot het moment waarop de rechter beslist op het homologatieverzoek.

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »