STIPT ondersteunt heel adequaat betreffende zaken waar je zelf onvoldoende kennis en ervaring mee hebt.

Beëindiging arbeidsovereenkomst 

Heeft u vragen omtrent het beëindigen van een arbeidsovereenkomst? De arbeidsrecht advocaten van STIPT. geven u daar graag juridisch advies over. Enkele passende oplossingen zijn bijvoorbeeld de UVW-procedure, ontbinding via de kantonrechter of een vaststellingsovereenkomst. Hieronder een wat uitgebreidere toelichting.

Hoe wordt een arbeidsovereenkomst beëindigd?

In veel gevallen kiest een werknemer er zelf voor om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen en om ander werk te zoeken. In voorkomende gevallen kan het zijn dat de werkgever de arbeidsrelatie wil beëindigen. Dit kan op verschillende manieren, maar de werkgever is hierbij wel gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De meest voorkomende manier is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De werknemer stemt dan in met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder bepaalde voorwaarden, ter behoud van een WW-uitkering. De afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Beëindiging arbeidsovereenkomst: via een UWV-procedure

Verder kan de werknemer op staande voet wegens een dringende reden worden ontslagen, of kan het ontslag van een werknemer worden verzocht in een UWV-procedure (bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte) of een ontbindingsprocedure (persoonlijke omstandigheden) bij de kantonrechter. In iedere situatie gelden andere voorwaarden en hebben werkgever en werknemer andere rechten en plichten. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen bij het opstellen of beoordelen van een vaststellingsovereenkomst of staan u bij in een UWV- of gerechtelijke procedure.

Juridisch advies van onze arbeidsrecht advocaten?

STIPT. advocaten adviseert u graag over de verschillende mogelijkheden en wat in uw situatie het beste past.

Dus wilt u meer informatie over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst? Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

STIPT ondersteunt heel adequaat betreffende zaken waar je zelf onvoldoende kennis en ervaring mee hebt.

Contact opnemen

Zaken
Volgens de wet is een zaak "een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object". Op grond van rechtspraak worden ook warmte, informatie en elektriciteit als zaken aangemerkt. Zaken kunnen worden onderverdeeld in roerende en onroerende zaken.
Meer info »
Ontbinding
Ontbinding een van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek bevat een ontbindingsbevoegdheid voor het geval dat de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Je kunt dan de overeenkomt ontbinden, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat die geen ontbinding rechtvaardigt. Andere gronden voor ontbinding zijn bijvoorbeeld dat, wanneer je als consument iets gekocht hebt, het aangekochte product gebrekkig is, of waneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De reeds verrichte prestaties of gedane betalingen moeten ongedaan worden gemaakt, dus moeten - voor zover mogelijk - 'teruggedraaid' worden.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »