Wetswijzigingen 1 juli 2020

Vanaf vandaag krijgt u mogelijk te maken met nieuwe en gewijzigde regels. STIPT. licht de opvallendste wetswijzigingen toe.  

Aanvullend partnerverlof

Het partnerverlof wordt uitgebreid. Werknemers hebben vanaf 1 juli 2020 recht op aanvullend verlof bij de geboorte van een kind, indien het kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren en het verlof binnen een half jaar na de geboorte wordt opgenomen. De duur van het verlof bedraagt maximaal vijf keer het aantal werkuren per week. De werknemer ontvangt, via de werkgever, een UWV-uitkering van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Werkgevers dienen dit verlof aan te vragen bij het UWV. De werkgever mag het aanvullend partnerverlof niet weigeren, maar heeft bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang het recht om in overleg met de werknemer de verlofdagen anders in te roosteren.

Verhoging minimumloon en dagloon

Zowel het afgeronde (bruto)minimumloon als de daglonen van de ZW-, WW-, WAO- en WIA-uitkeringen worden verhoogd met 1,60 %. Het minimum uurloon is afhankelijk van de hoeveelheid uren in een fulltime dienstverband (36-, 38- of 40-urige werkweek). Tevens wordt het maximale dagloon voor bovengenoemde uitkeringen verhoogd van € 219,28 naar € 222,79.

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn voortaan verplicht om grensoverschrijdende constructies, die vaak gebruikt worden om belasting te ontwijken, bij de Belastingdienst te melden. Indien intermediairs zich niet aan deze meldingsplicht houden, staat hier mogelijk een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging tegenover.

Arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemer

Per 30 juli 2020[1] krijgen werknemers uit andere EU-lidstaten die voor een buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland werken recht op extra arbeidsvoorwaarden ten aanzien van huisvesting en aanvullende vergoedingen. Na twaalf maanden in Nederland te hebben gewerkt, gaan bijna alle Nederlandse arbeidsrechtelijke regels gelden (ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitgezonderd). Het uitgangspunt van deze wetswijziging is gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats.

Compensatie transitievergoeding

Tot slot is het sinds 1 april 2020 mogelijk om een compensatie van de transitievergoeding te krijgen voor arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen op of na 1 juli 2015. Om deze betaalde transitievergoeding gecompenseerd te krijgen, moet de werkgever voor 1 oktober 2020 de compensatie aanvragen bij het UWV. Als de transitievergoeding is betaald op of na 1 april 2020, dient de werkgever binnen 6 maanden een aanvraag tot compensatie in te dienen.

STIPT. houdt u graag op de hoogte van relevante wetswijzigingen en helpt u graag als u hierover vragen hebt!


[1] De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Contact opnemen

Transitievergoeding
Een transitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding, die werkgever bij ontslag aan werknemer verschuldigd is, tenzij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld (artikel 7:673 BW). Als de werknemer zelf opzegt bestaat er géén recht op een transitievergoeding. Sinds 1 januari 2020 heeft iedere werknemer, ongeacht of er sprake is van een tijdelijk contract, vanaf dag 1 recht op transitievergoeding bij ontslag. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.
Meer info »