Werkgever, let op de aanzegplicht!

Een werkgever is verplicht om een werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden.
Als een werkgever zich niet houdt aan deze zogenoemde aanzegplicht, is hij aan de werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd ter hoogte van het maandsalaris van de werknemer. Als de werkgever te laat ‘aanzegt’, is hij een aanzegvergoeding verschuldigd naar rato van de periode dat hij te laat is met het aanzeggen.
Deze aanzegplicht reikt ver. Zo oordeelde rechtbank Rotterdam een aantal weken geleden dat ook de werkgever die enkel mondeling had aangegeven dat de arbeidsovereenkomst werd voortgezet onder dezelfde voorwaarden, een aanzegvergoeding verschuldigd is aan zijn werknemer. Het is dus niet van belang of een werknemer wel of niet op de hoogte is van de plannen van de werkgever met zijn of haar toekomst. Het enkele feit dat de werkgever de werknemer niet (tijdig) schriftelijk hierover informeert, is in principe voldoende om aanspraak te kunnen maken op een aanzegvergoeding.

 

Contact opnemen

Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »