Vakantiedagen tijdens ziekte

In aansluiting op het artikel ‘Verval van wettelijke vakantiedagen’, is de vraag hoe wordt omgegaan met vakantiedagen bij zieke werknemers?

In principe geldt hetzelfde als bij niet-zieke werknemers: de opbouw van vakantiedagen loopt tijdens ziekte gewoon door en als een zieke werknemer zijn vakantiedagen niet opneemt, komt het wettelijk deel daarvan te vervallen (mits werkgever daarop heeft gewezen, zie ook ons artikel 'Verval van wettelijke vakantiedagen').

Er is echter ook een verschil, namelijk dat de bedrijfsarts een rol speelt. De bedrijfsarts kan adviseren of de werknemer überhaupt in staat is om vakantiedagen op te nemen. Is dat niet het geval, dan zullen de wettelijke vakantiedagen ook niet vervallen. Is dat wel het geval, dan geldt hetzelfde als voor de niet-zieke werknemers.

Verder kan de bedrijfsarts vaststellen of het opnemen van vakantiedagen de re-integratie belemmert, of juist ten goede komt. Dat zal slechts nodig zijn als daarover tussen werkgever en werknemer een verschil van inzicht bestaat. In zo'n geval is het ook in het belang van werknemer zelf om de bedrijfsarts hierover te laten oordelen, om te voorkomen dat werknemer het verwijt krijgt dat hij niet heeft meegewerkt aan zijn re-integratie, met alle voor nadelige gevolgen van dien. Maar stel dat de zieke werknemer vakantiedagen opneemt, welk loon moet er dan betaald worden? Zolang de werknemer 100% van zijn loon doorbetaald krijgt tijdens ziekte, zal daar geen misverstand over kunnen bestaan. Maar veel arbeidsovereenkomsten en CAO's bepalen dat het tweede ziektejaar 70% van het loon wordt doorbetaald. Wordt er dan tijdens vakantie in het tweede ziektejaar ook 70% doorbetaald?

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie zich hierover uitgelaten, nadat de rechtbank Overijssel deze vraag had voorgelegd. Het antwoord luidt dat vakantiedagen altijd tegen de volle 100% moeten worden uitbetaald, ongeacht de hoogte van de loondoorbetalingsplicht op dat moment. De werknemer die in het tweede ziektejaar 70% krijgt doorbetaald heeft dus tijdens zijn vakantie recht op 100% van het loon. Hoewel dat op het eerste gezicht wellicht vreemd voorkomt, stoelt dat antwoord op het basisbeginsel dat een werknemer recht heeft op vakantie met behoud van loon. Zou het vakantieloon tijdens ziekte lager liggen dan het normale (100%) loon, dan weerhoudt dit de werknemer wellicht van het nemen van vakantie. Plus dat de ziekte dan op die manier de waarde van het vakantierecht zou reduceren, hetgeen strijdig zou zijn met voornoemd uitgangspunt. 

De uitspraak van het Hof is niet zo zeer vernieuwend - er waren al uitspraken van Nederlandse rechtbanken van gelijke strekking - maar hiermee heeft het Hof bevestigd dat dit dus inderdaad een juiste opvatting van het recht is.

Contact opnemen

Re-integratie
Als een werknemer ziek is, hebben werknemer en werkgever jegens elkaar een aantal verplichtingen, gericht op de terugkeer van de werknemer naar zijn werk. Werknemer is gehouden om actief mee te werken aan het herstel om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dat kan betekenen dat de werknemer (tijdelijk) ander, passend werk moet doen. Werkgever is gehouden een bedrijfsarts/arbodienst in te schakelen, en een plan van aanpak op te stellen. Verder moet hij nagaan of er ander passende arbeid is voor de werknemer in de organisatie. Het traject naar de terugkeer wordt re-integratie genoemd.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »