Update noodregeling compensatie loonkosten

Zoals bekend, heeft de overheid een noodregeling aangekondigd om werkgevers te ondersteunen in de loonkosten gedurende de coronacrisis. Inmiddels zijn ook de voorwaarden van de regeling bekend gemaakt. Er kan nu nog geen beroep op worden gedaan, maar het UWV streeft ernaar om daar vrijdag 3 april 2020 meer duidelijkheid over te verschaffen. De verwachte ingangsdatum ligt tussen 6, en uiterlijk 14 april 2020. U kunt alvast de nodige voorbereidingen treffen.

Uitgangspunt van de regeling

 • Wanneer een (verwachte) omzetdaling van ten minste 20% over een periode van 3 maanden wordt verwacht, komt de werkgever in aanmerking voor een subsidie ter compensatie van de loonkosten.
 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonkosten, naar rato van de omzetdaling.
 • Er kan in beginsel over 3 aaneengesloten maanden subsidie worden uitgekeerd. Welke maanden dat zijn, mag werkgever zelf bepalen: de aanvangsdatum kan 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 zijn. In mei wordt bepaald of de regeling met 3 maanden wordt verlengd.

Berekening loonkosten

 • De subsidie geldt voor alle werknemers die op de loonlijst van werkgever staan en die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen.
 • Flexibele krachten vallen daar ook onder. Werkgevers worden opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen voor flexibele krachten.
 • Het UWV neemt voor de berekening van het loon als uitgangspunt de loonkosten van januari 2020. Voor de werkgeverslasten (vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies) wordt een forfaitaire opslag van 30% gerekend.
 • Per werknemer wordt een maximumloon van EUR 9.358 bruto in aanmerking genomen.

Berekening omzetdaling

 • De 20% omzetdaling over de driemaandsperiode wordt bepaald door vergelijking met de gemiddelde omzet per 3 maanden in 2019. Dus: totale omzet 2019 gedeeld door 4. Om praktische redenen wordt geen rekening gehouden met seizoenspatronen.
 • Als er sprake is van een concern, wordt de omzet op concernniveau tot uitgangspunt genomen. De subsidieaanvraag vindt daarentegen per loonheffingennummer plaats. Dat kan betekenen dat er per concern, of zelfs per entiteit, meerdere aanvragen ingediend moeten worden.

Geen bedrijfseconomisch ontslag

 • Tijdens de subsidieperiode is het de werkgever niet toegestaan om een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen in te dienen bij het UWV. Die periode is aangevangen op 18 maart 2020. Wordt er toch zo’n aanvraag gedaan, dan wordt de hoogte van de subsidie verlaagd (zie hierna onder ‘Vaststelling subsidie (nacalculatie)’). Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is wel toegestaan. Ontslag wegens andere redenen en proeftijdontslag is eveneens geoorloofd.

De procedure

Aanvraag (voorcalculatie)

 • Werkgever maakt bij zijn aanvraag een schatting van de omzet voor de gekozen driemaandsperiode. Daartoe vergelijkt hij de verwachte omzet met de werkelijke totale omzet van 2019 gedeeld door 4, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden. Op basis hiervan berekent werkgever het omzetverlies in procenten. Aanbeveling verdient om deze voorcalculatie met uw accountant af te stemmen.

Voorschot

 • De beslistermijn voor het UWV is 13 weken. De verwachting is dat werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, een voorschot ontvangen van 80% van de subsidie zoals berekend op de aanvraag. Dat voorschot wordt voldaan in 3 termijnen. Het streven is om de 1e termijn te betalen binnen 2 tot 4 weken.

Vaststelling subsidie (nacalculatie)

 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover subsidie is toegekend, dient werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor is een accountsverklaring vereist. Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag stelt het UWV de definitieve subsidie vast.
 • Dat kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering, bijvoorbeeld als:
  • het omzetverlies minder is dan verwacht;
  • de loonkosten na januari 2020 zijn gedaald;
  • er toch ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is aangevraagd. Het loon van de betreffende werknemer + een ‘boete’ van 50% wordt dan op de subsidie in mindering gebracht.

Advies voor nu

 • Overweeg of de regeling voor u interessant is. Als het verwachte omzetverlies niet veel meer dan 20% is, en u verwacht dat de loonkosten dalen ten opzichte van januari 2020, dan dient u rekening te houden met een terugvordering van het UWV. Dan is het maar de vraag of u iets met deze regeling wint, tegen de achtergrond van de tijd en kosten die met de procedure gepaard gaan (denk bijvoorbeeld aan de accountantsverklaring bij nacalculatie).
 • Verwacht u dat de regeling voor u interessant is, dan kunt u de aanvraag alvast voorbereiden. U kunt inventariseren in welke driemaandsperiode u het grootste omzetverlies verwacht (dus vaststellen voor welke periode u wenst te opteren) en op basis van de omzetgegevens van 2019 het verwachte omzetverlies berekenen. Zo komt u beslagen ten ijs op het moment dat de aanvraag kan worden ingediend.
 • Indien u op langere termijn een forse omzetdaling verwacht, dan kunt u er ook voor kiezen om voor daarvoor in aanmerking komende werknemers een ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen, wegens bedrijfseconomische omstandigheden, en geen gebruik te maken van deze regeling.

 

 

Contact opnemen