Tijdelijk voordeel kopen op afbetaling: kabinet verlaagt rente

Koop op afbetaling is voor veel mensen een aantrekkelijke optie voor het kopen van dure producten of goederen, zonder dat ze meteen hun spaarpot hoeven leeg te schudden. Steeds vaker wordt deze mogelijkheid, door bijvoorbeeld webwinkels, aangeboden en worden goederen op afbetaling gekocht. Het rentepercentage op een dergelijke aankoop kan echter hoog oplopen, tot wel 14 procent. Vanaf 10 augustus jl. heeft minister van Financiën, Wopke Hoekstra, het maximale rentepercentage voor aankopen op afbetaling verlaagd van 14 procent naar 10 procent. De verlaging geldt tot maart 2021 zodat mensen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen meer ruimte krijgen om (noodzakelijke) producten of goederen aan te schaffen, zoals het vervangen van een kapotte koelkast of wasmachine. De renteverlaging geldt ook voor het rood staan bij de bank en gespreid betalen met de creditcard. Op deze manier worden financieel kwetsbare mensen, die door het coronavirus worden getroffen, beter beschermd.

Wat is koop op afbetaling?

Koop op afbetaling is een bijzondere vorm van koop. De koper van een product betaalt de koopprijs in twee of meer termijnen, nadat de gekochte zaak aan hem is geleverd. De koper heeft het gekochte dus al in eigendom gekregen, alvorens de koopprijs (in termijnen) is betaald. Koop op afbetaling moet niet worden verward met huurkoop; bij huurkoop gaat de eigendom van het product pas over op de koper na betaling van de laatste termijn. Een nadeel van koop op afbetaling is de vaak hoge rente die je over het bedrag moet betalen. Daarnaast kan het voorkomen dat je nog aan het betalen bent voor een product waarvan de levensduur al voorbij is. Je moet vaak lange tijd rekening houden met steeds terugkerende betalingen. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten is gebleken dat één op de drie mensen die een product kopen op afbetaling, tegen betalingsproblemen aanloopt.

Koop op afbetaling is niet mogelijk bij registergoederen, zoals huizen, luchtvaartuigen en zee- en binnenvaartschepen.

Toestemming echtgenoten – artikel 1:88 BW

Uit de wet (artikel 1:88 BW) volgt dat voor een aantal bijzondere rechtshandelingen toestemming is vereist van de andere echtgenoot. Een van deze rechtshandelingen is koop op afbetaling. Koop op afbetaling brengt immers ook de nodige risico’s met zich mee. Toestemming is overigens niet nodig indien de koopovereenkomst uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van (normale) uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekt of wanneer hij verplicht is tot het aangaan van de overeenkomst op grond van de wet of een voorafgaande rechtshandeling.

Indien toestemming van de andere echtgenoot ontbreekt, dan kan deze echtgenoot de overeenkomst vernietigen. De bevoegdheid om de vernietiging in te roepen verjaart na verloop van drie jaar. De overeenkomst wordt dan met terugwerkende kracht beëindigd. Het is dus misschien raadzaam om toch even met je partner te overleggen, voordat je die nieuwe auto koopt op afbetaling.

Betalingsproblemen? De specialisten van STIPT. adviseren en helpen u graag.

Contact opnemen

Goederen
Goederen is de verzamelnaam voor zaken (stoffelijke objecten) en vermogensrechten (rechten die overdraagbaar zijn of een financiële waarde hebben, bijvoorbeeld: een vordering op een derde)
Meer info »
Eigendom
Eigendom is het meest verstrekkende recht dat men op een zaak kan hebben. Het is het recht om vrij over een zaak te beschikken. Eigendom is niet hetzelfde als bezit, maar eigendom en bezit gaan wel vaak samen.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Terugwerkende kracht
Met terugwerkende kracht houdt in dat iets wat in het heden gebeurt, gevolgen heeft voor het verleden. Voorbeeld: als je toeslag aanvraagt en je blijkt daar in het verleden reeds recht op te hebben gehad, kan de toeslag worden toegekend met terugwerkende kracht. Je ontvangt dan alsnog de toeslag waar je in het verleden al recht op had.
Meer info »