STIPT. tipt | Verval van wettelijke vakantiedagen

Werknemers hebben recht op een minimumaantal wettelijke vakantiedagen per jaar. Dat is 4 keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Dus als je 40 uur per week werkt, heb je recht op 160 vakantie-uren per jaar. Maar wat gebeurt er met deze wettelijke vakantiedagen als je deze niet opneemt?

Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze dagen zijn opgebouwd. Dit is alleen anders als de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet
in staat in geweest om deze dagen op te nemen. Dit betekent dat het basisprincipe is dat iedere werknemer zijn minimum vakantierechten (= de wettelijke vakantiedagen) uit het opbouwjaar vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar moet kunnen opnemen. Als je bijvoorbeeld uit dienst treedt voor 1 juli, kun je nog aanspraak maken op uitbetaling van niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen. Daarna niet meer.

Op de werkgever rust een informatie- en zorgplicht ten opzichte van het opnemen van de wettelijke vakantiedagen. Dat betekent dat hij er in alle transparantie voor moet zorgen dat een werknemer ook daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn vakantiedagen op te nemen. Op een werkgever rust de verplichting om zijn werknemer(s) duidelijk en op tijd te informeren over een eventueel verlies van vakantiedagen als ze niet op tijd worden opgenomen.

Alleen als de werkgever deze informatieplicht kan bewijzen, komen de opgebouwde vakantiedagen voor de werknemer(s) te vervallen. Uit de wetgeving volgt dat een werkgever vaak niet heeft voldaan aan de informatie- en zorgplicht. Dit heeft als gevolg dat dan geoordeeld moet worden dat de nog openstaande wettelijke vakantiedagen niet komen te vervallen. Als werkgever hoef je de werknemer er niet jaarlijks op te wijzen dat hij zijn vakantiedagen op moet nemen. Als werkgever doe je er dan ook verstandig aan om hierover een bepaling op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Van zieke werknemers met een re-integratieverplichting mag ook worden verwacht dat ze hun wettelijke vakantiedagen opnemen. Als een zieke werknemer hier redelijkerwijs niet toe in staat is, dan komen de vakantiedagen niet te vervallen.

Voor het opnemen van wettelijke vakantiedagen maakt het niet uit of de werknemer is vrijgesteld van werk. Met andere woorden, een werknemer die is vrijgesteld van werk en gedurende deze periode geen wettelijke vakantiedagen opneemt, terwijl hij daartoe wel in staat was, loopt het risico dat zijn wettelijke vakantiedagen komen te vervallen.

 

 

Contact opnemen

Zorgplicht
Zorgplicht is de verplichting van een opdrachtnemer om bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Het criterium daarvoor is of de opdrachtnemer heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou hebben gedaan. Voor bepaalde opdrachtnemers zijn in de rechtspraak specifieke normen ontwikkeld, bijvoorbeeld banken, notarissen, makelaars, accountants en advocaten. Als de zorgplicht is geschonden, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever daardoor heeft geleden.
Meer info »