Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP)

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks een aanvraag indienen voor maximaal duizend euro voor scholing/omscholing en ontwikkeling in de vorm van een training, cursus of opleiding. Dit wordt het STAP-budget genoemd. De STAP-subsidie moet ervoor zorgen dat mensen meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt door hen de mogelijkheid te bieden meer richting te geven aan een door hen geambieerde loopbaan. Ook is het de bedoeling om met dit budget de kansen voor werkenden te vergroten op het behoud van hun baan in snel veranderende sectoren.

Waarom STAP?
STAP zal het huidige systeem van fiscale aftrek van scholingskosten vervangen. Het huidige systeem wierp een aantal drempels op waardoor een grote groep mensen die deze regeling juist het beste konden gebruiken vaak links lieten liggen. Een van deze drempels hield in dat de hoogte van de eigen bijdrage bij de scholing vooraf niet altijd even duidelijk was waardoor dit een afschrikwekkend effect had. Door deze en andere drempels weg te nemen is het de bedoeling dat mensen sneller geneigd zijn gebruik te maken van de STAP-subsidie. Zo wordt ingeschat dat er jaarlijks 300.000 mensen extra scholing kunnen volgen door ieder jaar 218 miljoen euro hiervoor ter beschikking te stellen.

Voor wie?
Je moet aan een aantal vereisten voldoen wil je aanspraak kunnen maken op de STAP-subsidie. In de eerste plaats geldt dat je minimaal 18 jaar oud moet zijn maar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd mag hebben bereikt. Daarnaast moet je een EU-burger zijn of een partner hebben die dit is. Ook moet je in een periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste zes maanden in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Omdat de nieuwe budgetregeling ook voor werkenden geldt kan de STAP-subsidie voor werkgevers interessant zijn. Door dit budget kunnen zij hun werknemers immers onder gunstige voorwaarden laten bij- of omscholen.

Aanvragen STAP-subsidie?
Je kan de STAP-subsidie digitaal aanvragen via het STAP-portaal van het UWV. Vereiste is dat je al ingeschreven bent bij een opleider. Deze opleider zal een STAP-aanmeldingsbewijs afgeven dat je als bijlage moet toevoegen bij je aanvraag. Voor het aanvragen van de STAP-subsidie zijn jaarlijks zes tijdvakken beschikbaar. Je moet goed opletten welk tijdvak je kiest. De aanvraag moet namelijk plaatsvinden tenminste vier weken voordat je begint met de opleiding, maar het mag ook niet te vroeg, want de opleiding mag niet later van start gaan dan drie maanden na het aflopen van het aanvraagtijdvak. Bij de toekenning van de STAP-subsidie hanteert de overheid het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Doe de aanvraag voor de STAP-subsidie daarom tijdig! 

Contact opnemen