Ook betaalde snuffelmiddag kan een schakel in de keten van arbeidsovereenkomsten zijn

Op 1 januari van vorig jaar is de huidige ketenregeling in werking getreden. Deze ketenregeling houdt in dat wanneer er sprake is van meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen drie jaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Regelmatig vragen werkgevers toekomstige werknemers een dagje proef te draaien. De vraag is of een proefdag kan worden gezien als arbeidsovereenkomst en dus kan meetellen in de keten van arbeidsovereenkomsten. In dit artikel bespreekt STIPT. een recente uitspraak waarin dit de kernvraag was.

Werknemer solliciteerde naar de functie van zelfstandig werkend kok bij Holland Casino. Na een sollicitatiegesprek, heeft de werknemer in oktober 2015 één keer drie uur meegedraaid in de keuken van Holland Casino. Op 1 december 2015 trad de werknemer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden. In december 2015 verzocht werknemer werkgever om de drie gewerkte uren in oktober 2015 uit te betalen. Dit is ook gebeurd. Uiteindelijk wordt de arbeidsovereenkomst na drie overeenkomsten voor bepaalde tijd door de werkgever opgezegd om een overeenkomst voor onbepaalde tijd te vermijden. Na acht maanden komt de kok terug en krijgt hij nogmaals drie overeenkomsten voor bepaalde tijd aangeboden. De derde arbeidsovereenkomst wordt (opnieuw) niet verlengd door de werkgever.

Uiteindelijk ontstaat er een discussie tussen partijen of de werknemer werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of niet. De werknemer start een procedure en vraagt de kantonrechter onder andere voor recht te verklaren dat er tussen partijen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De kantonrechter overweegt dat partijen van mening verschillen over de vraag of de proefdag kwalificeert als arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk, aan alle drie de elementen van een arbeidsovereenkomst is voldaan. Het staat vast dat de werknemer gedurende drie uur in het restaurant heeft meegedraaid. In het verlengde valt niet in te zien dat de werknemer zonder aanwijzingen van de chef-kok werkzaamheden heeft uitgevoerd. Daarmee is sprake geweest van een gezagsverhouding. Tot slot heeft de werknemer loon ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. Dat dit loon pas is betaald nadat de werknemer in dienst trad, doet daaraan niet af.

Deze uitspraak laat zien dat voorzichtigheid is geboden voor werkgevers als zij potentiële nieuwe werknemers een dag laten meewerken. Zo’n proefdag kan tot gevolg hebben dat een werknemer een succesvol beroep doet op de ketenregeling en dus voor onbepaalde tijd in dienst is.

Contact opnemen

Ketenregeling
De ketenregeling houdt in dat een tijdelijk contract automatisch overgaat in een vast contract (i) als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen of (ii) als een werknemer langer dan 3 jaar aan een stuk tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad. Als tussen de contracten een 'pauze' van maximaal 6 maanden is gelegen, blijft de keten intact. Is de pauze langer, dan wordt de keten doorbroken en wordt er opnieuw geteld. De ketenregeling geldt niet voor werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.
Meer info »
Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »