Ontslag na deelname aan (avondklok)rellen?

Gisteravond gaf de politie de eerste beelden vrij van ‘deelnemers’ aan de avondklokrellen van de afgelopen dagen. Wat als je een werknemer herkent op de beelden of als je er op een andere manier achter komt dat jouw werknemer betrokken was bij de rellen? Rechtvaardigt dit een ontslag? Onze jurist Annelies van den Berg - Flikweert licht toe: 

"De hoofregel in het Nederlandse arbeidsrecht is dat privé gedragingen van een werknemer in beginsel geen reden tot ontslag vormen. Vrijheid van meningsuiting en demonstratie zijn namelijk grondrechten, evenals eerbieding van de persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders wanneer de privé gedragingen de werkgever raken, bijvoorbeeld wanneer de werknemer als uithangbord van de onderneming fungeert of als de privé gedragingen het werk zelf belemmeren. De functie van de werknemer in kwestie is daarbij van groot belang. Zo werd begin vorig jaar een politiemedewerker in opleiding ontslagen na zijn deelname aan voetbalrellen. Tijdens de rellen werd ondermeer geweld tegen de politie gebruikt. Ook de arbeidsovereenkomst van een werknemer van Greenpeace werd ontbonden wegens verwijtbaar handelen toen de werknemer op Facebook opriep tot agressie en geweld. De uitlatingen van de werknemer waren volgens de rechter zo sterk in strijd met de kernwaarden van Greenpeace, dat hij deze niet publiekelijk had mogen maken.

Echter, ook wanneer de omstandigheden mogelijk niet dusdanig zijn dat een kantonrechter kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst,  kan de arbeidsverhouding ernstig verstoord raken als blijkt dat de werkgever de gedragingen van de werknemer sterk afkeurt.

Of deelname aan de (avondklok)rellen een ontslag kan rechtvaardigen is dus sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de aard van de functie. Zo kan ik me bijvoorbeeld voorstellen dat, wanneer een werknemer van supermarktketen Jumbo wordt herkend op beelden van de plundering van een Jumbo, dit tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan leiden."

Contact opnemen

Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Ontbinding
Ontbinding een van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek bevat een ontbindingsbevoegdheid voor het geval dat de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Je kunt dan de overeenkomt ontbinden, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat die geen ontbinding rechtvaardigt. Andere gronden voor ontbinding zijn bijvoorbeeld dat, wanneer je als consument iets gekocht hebt, het aangekochte product gebrekkig is, of waneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De reeds verrichte prestaties of gedane betalingen moeten ongedaan worden gemaakt, dus moeten - voor zover mogelijk - 'teruggedraaid' worden.
Meer info »