Mag werkgever een medewerker ontslaan wegens epilepsie?

De stageovereenkomst van een stagiaire bij Feyenoord Rotterdam N.V. is beëindigd nadat zij aan haar stagebegeleider vertelde dat zij aan epilepsie lijdt. Volgens de stagiaire is sprake van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. Feyenoord betwist dit. Het College voor de rechten van de mens (het “College”) boog zich daarom over de vraag of Feyenoord verboden onderscheid heeft gemaakt jegens de stagiaire op grond van handicap of chronische ziekte.

De casus
De stagiaire is, na een sollicitatiegesprek, door Feyenoord aangenomen voor naschoolse sport- en onderwijsprojecten voor kinderen met een leerachterstand. Op de eerste stagedag vertelt de stagiaire aan haar stagebegeleider dat aan epilepsie heeft. Vier dagen later beëindigt de stagecoördinator de stage.

Toetsingskader
Omdat Feyenoord de stage beëindigt nadat de stagiaire heeft verteld dat zij aan epilepsie lijdt, bestaat het vermoeden van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. Het is aan de club om aan te tonen dit niet het geval is. Als een werkgever de arbeidsverhouding beëindigd met de handicap of chronische ziekte als reden, moet hij deugdelijk motiveren dat het onderscheid noodzakelijk is ter bescherming van veiligheid en de gezondheid of de medewerker moet niet kunnen voldoen aan de essentiële functievereisten van de te verrichten arbeid. Als het risico voor de werkgever kan worden ondervangen met doeltreffende aanpassingen kan hij geen beroep doen op de veiligheidsexceptie.

Verweer
Feyenoord stelt ten eerste dat zij niet heeft gediscrimineerd omdat het niet om de ziekte van de stagiaire ging maar om een vertrouwensbreuk. Door tijdens haar sollicitatie niet te vertellen dat ze aan epilepsie leed, heeft zij de kinderen op haar eerste stagedag in gevaar gebracht, aldus Feyenoord. De stagecoördinator heeft hierover niet met de stagiaire gesproken. Volgens het College heeft de club zich daarmee geen volledig beeld gevormd van de ziekte van de stagiaire en of zij de kinderen in gevaar zou hebben gebracht.

Ook stelt de voetbalclub dat de epilepsie van de stagiaire een veiligheidsrisico oplevert. Door niet met de stagiaire te hebben gesproken berust deze conclusie volgens het College niet op objectieve en volledige informatie. Ook lijkt niet te zijn meegewogen dat een stagiaire nooit alleen voor een groep kinderen staat omdat er altijd een verantwoordelijke van de voetbalclub bij is. Bovendien heeft Feyenoord niet onderzocht of een eventueel gevaar kan worden weggenomen door het verrichten van een doeltreffende aanpassing.

Beoordeling
Het College oordeelt dat Feyenoord de stagiaire heeft gediscrimineerd door de stage te beëindigen. Zij heeft daarmee een verboden onderscheid gemaakt jegens de stagiaire op grond van handicap of chronische ziekte. [lees de hele uitspraak hier

Conclusie
Met een handicap of chronische aandoening kan het lastig zijn om een baan te vinden. Veel werkgevers hebben (onterechte) vooroordelen over de aandoening. Daarnaast heeft de werkgever een aantal verplichtingen, bijvoorbeeld om de arbeidsinhoud aan te passen naar het vermogen van de werknemer. Het kan daarom minder aanlokkelijk lijken om iemand met een handicap of chronische ziekte aan te nemen. Een sollicitant is niet verplicht de werkgever in te lichten over zijn chronische aandoening. Echter, als de werkgever hier later achter komt, zoals bij Feyenoord en de stagiaire het geval was, zal de werknemer wellicht als onbetrouwbaar worden gezien. Het is voor werkzoekenden of werknemers daarom vaak lastig om te bepalen of zij hun (toekomstige) werkgever wel of niet inlichten. Belangrijk hierbij is dat de werknemer wel een meldplicht heeft indien de informatie over de handicap of de chronische ziekte voor de werkgever van belang is. Benieuwd naar bijvoorbeeld de verplichtingen voor een (toekomstig) werkgever of de wettelijke regels waaraan werkgever en werknemer zich moeten houden? STIPT. adviseert u graag.

Contact opnemen