Liquiditeitsproblemen door Corona: alle maatregelen op een rij!

Om u als ondernemer bij te staan heeft de overheid diverse (nood)maatregelen getroffen in de vorm van kredietregelingen, uitstel van betaling en andere tegemoetkomingen. STIPT. zet de (belangrijkste) maatregelen om liquiditeitsproblemen door Corona te voorkomen voor u op een rij.

Uitstel van betaling van belasting
Ondernemers kunnen de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst waarin u vraagt om uitstel van betaling en uitlegt hoe u door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De Belastingdienst zal automatisch een uitstel van betaling van 3 maanden verlenen. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het aanvragen van uitstel van betaling. Dit is een belangrijke stap om uw liquiditeit tijdens de Corona crisis te versterken.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente – die wordt gerekend als u te laat betaalt – tijdelijk van 4% naar 0,01%. Ook wil het kabinet de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – tijdelijk verlagen naar 0,01%. Daarnaast zal de Belastingdienst verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Compensatieregeling: € 4.000,- voor direct getroffen ondernemers
Mkb-bedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000,-. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden, schoonheidssalons en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden en welke bedrijven precies in aanmerking komen. Voor meer informatie over de compensatieregeling getroffen sectoren kunt u bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): 088 – 04 22 500 of kunt u de website van de RVO raadplegen.

Compensatieregeling loonkosten
Werkgevers kunnen van het UWV een tegemoetkoming voor de loonkosten ontvangen. Daarvoor is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid in het leven geroepen. Uitgangspunt is dat er een beroep op kan worden gedaan bij een omzetverlies van meer dan 20%, en dat er maximaal 90% van de loonkosten wordt gecompenseerd. De regeling is nog niet volledig uitgewerkt – daar is men nu druk mee bezig – dus er kan nog geen beroep op worden gedaan. Zodra er op dit punt nieuws is, zal STIPT. dat met u delen.

Minder winst door het coronavirus? Wijzig je voorlopige aanslag!
Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. De voorlopige aanslag van de Inkomstenbelasting kunt u wijzigen via Mijn Belastingdienst. Het wijzigen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk, via uw belastingconsulent of door het invullen van het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020'.

Toeristenbelasting
Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector, zoals hotels. Omdat deze toeristenbelasting vaak via een voorlopige aanslag wordt geïnd, overwegen veel gemeenten om het innen hiervan stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. U kunt contact opnemen met uw eigen gemeente over de maatregelen die zij treft op dit gebied. 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
Met de BMKB staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De hiervoor geldende regels zijn tijdelijk versoepeld. De BMKB kan worden benut als overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Aanvragen voor BMKB kunt u indienen bij geaccrediteerde financiers, meestal is dat uw bank.

Voor de land- en tuinbouwsector komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. 

Meer informatie over deze regelingen vindt u op de website van de RVO.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
De GO-regeling is voor (grotere) ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Mkb’ers en grote bedrijven kunnen daarmee makkelijker leningen afsluiten die voor 50% door de staat worden gegarandeerd. Het garantiebudget van de GO wordt verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard, het maximum per onderneming naar € 150 miljoen. Het kabinet ‘committeert zich om 'alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Om gebruik te maken van de regeling meldt u zich bij uw bank. Meer informatie over de GO-regeling en het aanvraagproces, vindt u hier.

TOZO
Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) kan de ondernemer een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. De lening geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen, maar heeft soepelere voorwaarden en wordt sneller behandeld en verstrekt. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. De TOZO wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. Meer informatie over de TOZO vindt u hier

Banken verlenen uitstel
Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. 

Ook pensioenfondsen hebben aangekondigd dat ondernemers met betalingsproblemen zich kunnen melden voor een mogelijke betalingsregeling of een soepeler betalingstermijn. 

Misschien moet u uw winkel verplicht sluiten of ziet u uw omzet dalen. Mocht u door financiële problemen de huur, uw facturen of schulden niet meer (volledig) kunnen betalen, meld dat dan zo snel mogelijk bij de crediteur. STIPT. adviseert om altijd in overleg te treden met uw crediteur, vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Het – zonder overleg – niet betalen van uw facturen of rekeningen is nooit de oplossing.

 

Contact opnemen