Indeplaatsstelling bij bedrijfsruimte, hoe werkt dat precies?

Bij de verkoop of overname van een bedrijf kan het waardevol zijn om het bedrijf voort te kunnen zetten op de ‘oude’ locatie. Als de huurovereenkomst nog doorloopt, is indeplaatsstelling een mogelijkheid. STIPT. legt uit wat indeplaatsstelling is en welke voorwaarden gelden.

Wat is indeplaatsstelling?

Indeplaatsstelling houdt in dat de nieuwe eigenaar van de onderneming de plaats van de oude eigenaar (huurder) mag innemen in de bestaande huurovereenkomst. De huurovereenkomst loopt door onder dezelfde voorwaarden (bijvoorbeeld huurprijs) als bij de oude huurder. Indeplaatsstelling moet bij de verhuurder worden aangevraagd door de oude huurder.

290-bedrijfsruimtes

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen huur van een 290-bedrijfsruimte (middenstandsbedrijfsruimtes), zoals winkelpanden, horecapanden en hotels, en de huur van een 230-bedrijfsruimte (overige bedrijfsruimtes), zoals kantoorruimtes, showrooms en groothandelsbedrijven.

Uit de wet volgt dat de huurder van een 290-bedrijfsruimte het recht van indeplaatsstelling heeft. Omdat dit dwingend recht is, kan hiervan niet worden afgeweken in bijvoorbeeld de huurovereenkomst.

Huurders van 230-bedrijfsruimtes hebben geen (wettelijk) recht van indeplaatsstelling. De verhuurder kan worden verzocht om mee te werken aan overdracht van de huurovereenkomst aan de nieuwe eigenaar, maar als hierover niets is geregeld in de huurovereenkomst is hij dit niet verplicht. Je spreekt dan niet van indeplaatsstelling, maar van contractsovername. Bij contractsovername is medewerking van alle contractspartijen nodig en kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt over huurprijzen en overige voorwaarden.

Voorwaarden voor indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling is alleen mogelijk als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • Er is sprake van bedrijfsovername. De nieuwe eigenaar moet het bedrijf in het pand voortzetten. Indeplaatsstelling is niet mogelijk als de nieuwe eigenaar een ander soort bedrijf in het pand wil beginnen.
  • De nieuwe eigenaar kan aantonen dat hij de huurovereenkomst kan nakomen (bijvoorbeeld door het stellen van een bankgarantie) en dat hij een goede bedrijfsvoering heeft.
  • De oude eigenaar heeft een zwaarwichtig belang bij de overdracht van de onderneming. Bijvoorbeeld ziekte, pensioen of een goede verkoopprijs.

Indeplaatsstelling mag door de verhuurder alleen worden geweigerd als niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Weigert de verhuurder de indeplaatsstelling toch? De oude huurder kan bij de rechter een verzoek tot indeplaatsstelling indienen. Hij moet dan wel kunnen aantonen dat aan de voorwaarden voor indeplaatsstelling is voldaan.

STIPT. tipt.

Wilt u bij de bedrijfsovername gebruik maken van indeplaatsstelling? Regel dit dan al tijdens de bedrijfsovername. Het is achteraf vaak niet meer mogelijk om indeplaatsstelling te regelen.

Contact opnemen

Huurovereenkomst
Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (artikel 7:201 BW). Beide partijen hebben rechten en verplichtingen. Zo is de verhuurder verplicht het verhuurde ter beschikking te stellen en te gebreken aan het verhuurde te verhelpen. De huurder is onder meer verplicht om de huur te betalen en om zich als een goed huurder te gedragen. Dit zijn algemene regels voor huur, die gelden voor zowel de huur van woonruimte als de huur van bedrijfsruimte.
Meer info »
Dwingend recht
Een wetsbepaling is van dwingend recht wanneer partijen zelf geen daarvan afwijkende afspraak mogen maken. Doen partijen dat toch, dan is die afwijkende afspraak nietig. Dwingend recht dient te worden onderscheiden van regelend recht, daar mogen partijen wel van afwijken. Dwingendrechtelijke bepalingen strekken vaak tot bescherming van ‘zwakkere’ contractspartijen, zoals: huurders, consumenten en werknemers.
Meer info »
Overdracht
Overdracht is het overdragen van een recht aan een ander. Eigendom is overdraagbaar, maar ook beperkte rechten en vorderingsrechten. De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar echter ook worden uitgesloten. Om een rechtsgeldige overdracht tot stand te laten komen moet zijn voldaan aan drie eisen: het goed moet zijn geleverd, krachtens een geldige titel (bijvoorbeeld koop of schenking), door iemand die daartoe bevoegd is. Hoewel vaak gedacht, is betaling geen voorwaarde voor eigendomsoverdracht, tenzij dat expliciet is afgesproken.
Meer info »