Huurder protesteert tevergeefs tegen uitbouwplan VvE

Een huurder kan geen beroep doen op de vernietigbaarheid van een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. De VvE ziet alleen toe op het regelen van de eigendom van de leden en niet op de huurrechten ten aanzien van een woning, zo beslist de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam.

In een bijzondere vergadering van de VvE wordt besloten dat er een uitbouw komt op de begane grond van een appartementsgebouw. Als een van de huurders dat hoort, stapt ze naar de rechtbank Amsterdam. De vrouw is bang voor precedentwerking: straks wordt de hele binnentuin volgebouwd. Ook vreest ze voor haar veiligheid: de uitbouw vergroot de kans op inbraak omdat er makkelijker toegang zal zijn tot haar balkon en appartement. Ook maakt ze bezwaar tegen de verdere verstening van de binnentuin, die volgens haar voor meer geluidoverlast en hogere temperaturen in de tuin zal zorgen.

Belanghebbende

Volgens de VvE is de bewoonster niet-ontvankelijk in haar verzoek. Als huurder is zij namelijk geen belanghebbende en daarom kan ze geen beroep doen op vernietiging wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Ze is bovendien te laat met het indienen van haar verzoekschrift, aldus de VvE. De kantonrechter denkt hier anders over. Een huurder is wel degelijk belanghebbende bij een VvE-besluit zoals hier aan de orde is. Een huurder moet zich in het algemeen confirmeren aan de besluiten van de VvE. Het VvE-besluit heeft bovendien ook gevolgen voor de bewoonster. Het gaat immers om de uitbouw van het appartement schuin onder dat van haar, waardoor insluipgevaar dreigt en de verstening van de binnentuin kan leiden tot meer geluidsoverlast en temperatuurstijging. De huurder is dan ook ontvankelijk in haar verzoek.

Rol van VvE

Een huurder, en dus ook deze bewoonster, komt volgens de kantonrechter echter geen beroep toe op de eisen van redelijkheid en billijkheid volgens welke de VvE en 'functioneel betrokkenen' zich tegenover elkaar hebben te gedragen. Die beginselen spelen alleen binnen de interne verhoudingen. Een gebruiker of huurder kan daar dus geen beroep op doen. Dit is volgens de kantonrechter ook wenselijk omdat de VvE ziet op het regelen van de eigendom (het onroerend goed) van de leden en zakelijk gerechtigden zoals hypotheekhouders, maar niet op de (huur)rechten ten aanzien van een woning. Het beroep van de huurder wordt daarom afgewezen. Ook als zij wel een beroep had kunnen doen op deze vernietigingsgrond, was zij niet-ontvankelijk in haar verzoek, zo voegt de kantonrechter er nog aan toe, nu ze het verzoekschrift te laat heeft ingediend.

ECLI:NL:RBAMS:2023:326

Contact opnemen

Vernietigbaarheid
Vernietigbaarheid betekent dat een rechtshandeling ongedaan kan worden gemaakt ('vernietigd). Vernietigbaarheid dient te worden onderscheiden van nietigheid. Een nietige rechtshandeling is nooit geldig geweest, en wordt in zoverre geacht nooit te hebben bestaan. Een vernietigbare handeling is gewoon geldig zolang geen van de betrokken partijen de vernietigbaarheid inroept. Gevallen waarin een rechtshandelingen vernietigbaar zijn, is als de rechtshandeling is verricht door handelingsonbekwame personen, of als de rechtshandeling tot stand is gekomen door bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. Is de rechtshandeling vernietigd, dan heeft dat terugwerkende kracht, en wordt die geacht nooit te hebben bestaan. De prestaties die reeds zijn geleverd op basis van de rechtshandeling, dienen dan ongedaan gemaakt te worden.
Meer info »
Eigendom
Eigendom is het meest verstrekkende recht dat men op een zaak kan hebben. Het is het recht om vrij over een zaak te beschikken. Eigendom is niet hetzelfde als bezit, maar eigendom en bezit gaan wel vaak samen.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »