De nieuwe UBO-registratieplicht, wat moet u weten? 

Op 27 september 2020 trad de nieuwe UBO-registratieplicht in werking. Vanaf dat moment zijn vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht om hun UBO’s te registreren in het UBO-register. In het komende jaar zullen meer dan 1,5 miljoen organisaties hiermee worden geconfronteerd. In dit artikel beantwoordt STIPT. de meest voorkomende vragen over dit UBO-register.

Wat is een UBO? 
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. De UBO is ieder natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap heeft in een vennootschap of andere juridische entiteit. Bij een B.V. of N.V. worden de natuurlijk personen met een direct of indirect aandelen- of zeggenschapsbelang van meer dan 25% aangemerkt als UBO. Voor andere juridische entiteiten geldt een vergelijkbaar uitgangspunt.
Indien geen UBO kan worden aangewezen, wordt een ‘pseudo-UBO’ geregistreerd. In het geval van een B.V. of N.V. zijn dit één of meer statutair bestuurders.

Waarom komt er een UBO-register? 
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en maakt transparant(er) wie aan de touwtjes trekt bij een organisatie. Financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, belastingontduiking, fraude, financiering van terrorisme en corruptie kan niet langer worden verhuld achter juridische entiteiten.

Voor wie geldt de registratieplicht? 
De registratieplicht geldt voor besloten vennootschappen (BV), niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (NV), Europese naamloze vennootschappen (SE) met de statutaire zetel in Nederland en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) met de statutaire zetel in Nederland, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (formele vereniging) en informele verenigingen die een onderneming drijven, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, stichtingen, maatschappen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma (VOF), rederijen, Europese economische samenwerkingsverbanden en kerkgenootschappen.

Eenmanszaken, publieke rechtspersonen, beursgenoteerde NV’s en hun 100%-dochtermaatschappijen, Verenigingen van Eigenaren (VvE) en verenigingen zonder volledige rechtspersoonlijkheid die geen onderneming drijven, zijn uitgezonderd van de registratieplicht.

Wat als je niet voldoet aan de registratieplicht? 
Degene aan wie de vennootschap of andere juridische entiteit toebehoort, de bestuurder(s) of degene die met de dagelijkse leiding is belast, is verplicht om de UBO’s te registeren en dient ervoor te zorgen dat de informatie te allen tijde juist en volledig is. Het niet (tijdig) voldoen aan de registratieplicht, is een economisch delict en wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van €21.750.

Wanneer kunnen/moeten UBO's worden geregistreerd?
Vanaf 27 september a.s. om 8:00 uur kunnen UBO’s worden ingeschreven. Bestaande vennootschappen en juridische entiteiten hebben 18 maanden de tijd om de UBO’s te registreren, de UBO’s dienen uiterlijk op 27 maart 2022 te zijn geregistreerd. Rechtspersonen die na 27 september a.s. worden opgericht, dienen de UBO’s direct te registreren bij de inschrijving in het Handelsregister. KVK stuurt tijdig een brief aan alle opgaveplichtige organisaties die in het Handelsregister staan. In deze brief staat hoe je de UBO's kan inschrijven. U hoeft niet te wachten op de uitnodiging. Vanaf 27 september kunt u via www.kvk.nl/ubo UBO's inschrijven.

Zijn nog niet al uw vragen over de registratieplicht of over de UBO’s beantwoord? Neem dan contact op met STIPT. en stel uw vraag aan een van onze specialisten!

 

Veelgestelde vragen

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie.

Waarom komt er een UBO-register?

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en maakt transparant(er) wie aan de touwtjes trekt bij een organisatie. Financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, belastingontduiking, fraude, financiering van terrorisme en corruptie kan niet langer worden verhuld achter juridische entiteiten.

Voor wie geldt de UBO registratieplicht?

De registratieplicht geldt voor besloten vennootschappen (BV), niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (NV), Europese naamloze vennootschappen (SE) met de statutaire zetel in Nederland en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) met de statutaire zetel in Nederland, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (formele vereniging) en informele verenigingen die een onderneming drijven, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, stichtingen, maatschappen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma (VOF), rederijen, Europese economische samenwerkingsverbanden en kerkgenootschappen.

Wat als je niet voldoet aan de registratieplicht?

Het niet (tijdig) voldoen aan de registratieplicht, is een economisch delict en wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van €21.750.

 

Contact opnemen

Eigendom
Eigendom is het meest verstrekkende recht dat men op een zaak kan hebben. Het is het recht om vrij over een zaak te beschikken. Eigendom is niet hetzelfde als bezit, maar eigendom en bezit gaan wel vaak samen.
Meer info »