AangeSTIPT - Ingebrekestelling en verzuim

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin een schuldenaar een laatste kans wordt gegeven om zijn contractuele verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen. Pas als de schuldenaar dat nalaat is hij in verzuim. Als de schuldenaar in verzuim is kan schadevergoeding en ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd.

In enkele gevallen is het mogelijk dat een schuldenaar in verzuim is voordat een ingebrekestelling wordt verstuurd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er vooraf een fatale termijn is afgesproken, nakoming van de afspraken blijvend onmogelijk is of wanneer de schuldenaar verklaart dat hij zijn verplichting niet gaat nakomen. In bepaalde gevallen kan een ingebrekestelling achterwege blijven op grond van de redelijkheid en billijkheid. Dit was bijvoorbeeld het geval in een zaak waarin de schuldeiser al verschillende kortgedingprocedures had gevoerd om een bepaalde verplichting te bewerkstelligen. Hieruit kon de schuldenaar afleiden dat nakoming van zijn verplichting werd verlangd. Andere voorbeelden zijn vruchteloze herstelpogingen en de situatie waarin de schuldenaar uit contact met de schuldeiser had moeten begrijpen dat het geduld van de schuldeiser opraakte.

Een ingebrekestelling dient aan een aantal eisen te voldoen. De ingebrekestelling moet schriftelijk zijn en moet een redelijke termijn tot nakoming bevatten.

Schriftelijk
Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning. Een mondelinge aanmaning kwalificeert zich dus niet als een geldige ingebrekestelling. Een ingebrekestelling mag ook per e-mail worden verzonden. Het is aan te raden om de e-mail met leesbevestiging te verzenden, u moet namelijk kunnen aantonen dat de ingebrekestelling de schuldenaar heeft bereikt. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of een SMS of Whatsapp-bericht aan het schriftelijkheidsvereiste voldoet. Om problemen te voorkomen is het dan ook raadzaam om de ingebrekestelling per e-mail of (aangetekende) post te versturen.

Redelijke termijn          
De schuldenaar moet een redelijke termijn tot nakoming worden gegeven. De lengte van de redelijke termijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Voor bijvoorbeeld het bouwen van een huis is langer dan twee weken nodig, terwijl voor het verrichten van een betaling twee dagen meer dan voldoende is. 

In de ingebrekestelling vermeldt u welke verplichtingen de schuldenaar moet nakomen en deelt u mede dat hij deze niet is nagekomen. Het is verstandig te benoemen dat de schuldenaar door middel van deze brief een laatste mogelijkheid krijgt om zijn verplichtingen na te komen. Verder kunt u vermelden welke consequenties het niet nakomen van de verplichtingen binnen de gestelde termijn heeft, zoals het vorderen van schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst en dat een gerechtelijke procedure zal worden gestart.

Indien u twijfelt of het nodig is om een ingebrekestelling te versturen, is het raadzaam om toch een ingebrekestelling te versturen. Een vergeten ingebrekestelling kan namelijk leiden tot het onterecht vorderen van schadevergoeding of onterechte ontbinding van de overeenkomst. Daardoor kunt u zelf schadeplichtig worden.

Kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van een ingebrekestelling of bent u benieuwd naar het traject ná de ingebrekestelling? De specialisten van STIPT. helpen u graag!

Contact opnemen

Ingebrekestelling
Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Komt de schuldenaar niet alsnog binnen de gestelde termijn na, dan verkeert hij in verzuim. Als er sprake is van verzuim kan de schuldeiser bepaalde rechten doen gelden, zoals het recht op schadevergoeding en het recht op ontbinding. In sommige gevallen kan verzuim al intreden zonder dat er een ingebrekestelling is verstuurd.
Meer info »
Aanmaning
Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser de schuldenaar verzoekt of sommeert om zijn verplichting na te komen.
Meer info »
Verzuim
Verzuim is een toestand waarin de niet-presterende schuldenaar moet te verkeren voordat de schuldeiser aanspraak kan maken op schadevergoeding of ontbinding. De schuldenaar kan op verschillende manieren in verzuim raken. Eén daarvan is dat de schuldeiser een ingebrekestelling heeft verstuurd waaraan de schuldenaar geen gehoor heeft gegeven.
Meer info »
Ontbinding
Ontbinding een van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek bevat een ontbindingsbevoegdheid voor het geval dat de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Je kunt dan de overeenkomt ontbinden, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat die geen ontbinding rechtvaardigt. Andere gronden voor ontbinding zijn bijvoorbeeld dat, wanneer je als consument iets gekocht hebt, het aangekochte product gebrekkig is, of waneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De reeds verrichte prestaties of gedane betalingen moeten ongedaan worden gemaakt, dus moeten - voor zover mogelijk - 'teruggedraaid' worden.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Nakoming
Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, kunnen de ene partij van de andere partij eisen dat die aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Het voldoen aan die verplichtingen wordt nakoming genoemd. Komt een partij zijn verplichtingen niet (tijdig) of onbehoorlijk na, dan pleegt hij wanprestatie. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming.
Meer info »