Ook na garantietermijn mag slecht product worden teruggestuurd

Na het verlopen van de garantietermijn ontdekt een consument dat er problemen zijn met een gekochte tafel en stoel. De winkelier wordt verplicht deze producten terug te nemen of te herstellen. De wettelijke consumentenrechten tellen zwaarder dan de algemene voorwaarden van de verkoper.

Een man koopt bij een winkel vier eetkamerstoelen, een tafel en ander meubilair. Na twee jaar ontdekt hij dat de bovenlaag van de tafel loslaat en dat een stoel is doorgezakt. Hij vraagt de winkelier om herstel, die dat weigert. De man ontbindt de koopovereenkomst buitengerechtelijk en wil zijn geld terug. Het geschil belandt bij de rechtbank Rotterdam.

Garantietermijn

De verkoper vindt dat de koper veel te laat heeft geklaagd. Daar is de kantonrechter het niet mee eens. Het betreft een consumentenkoop: als de consument twee maanden na ontdekking bij de verkoper klaagt, is dat nog op tijd. De winkelier stelt ook dat de garantietermijn zoals vermeld in de algemene voorwaarden is verlopen. Ook dat wijst de kantonrechter af. Het loslaten van de bovenlaag van de tafel en het inzakken van het frame van de stoel had de koper niet hoeven te verwachten. De tafel kostte € 1.149, de stoel € 266. Ze zijn pas twee jaar in gebruik. Gezien de prijs en gebruiksduur kan niet worden gezegd dat beide producten de eigenschappen bezitten die de koper mocht verwachten. Het beroep van de winkelier op een garantietermijn is dan niet van belang: als de producten niet voldoen aan de overeenkomst, komt de koper de rechten toe die de wet hem als consument geeft. Een garantietermijn kan dat niet beperken of uitsluiten.

Kosteloos herstellen

De winkelier beweert dat de klachten zijn veroorzaakt door niet normaal en onzorgvuldig gebruik, maar dat maakt hij niet hard. Hij baseert dit oordeel ook nog eens op basis van foto’s, zonder ter plekke te zijn gaan kijken. Hij moet de tafel en de stoel kosteloos herstellen of vervangen. Omdat de winkelier dit aanvankelijk weigerde, is hij tekortgekomen in de nakoming van die verplichting, zo stelt de kantonrechter vast. Daardoor mocht de consument de koopovereenkomst ontbinden, maar alleen wat de tafel en specifieke stoel betreft. Die mag hij terugsturen, en de winkelier moet het aankoopbedrag daarvan terugbetalen.

Waardevermindering

Nu de consument de ontbinding van de koopovereenkomst op goede gronden heeft ingeroepen, is de waardevermindering van de producenten voor risico van de verkoper. Ook dat staat in de wet. De winkelier wil verder nog een ‘gebruiksvergoeding’, maar daarover is in de wet niets geregeld. Alleen als er redelijke of billijke gronden zijn om dit toe te kennen, zou de winkelier die vergoeding kunnen krijgen, maar daarvan is niet gebleken.

ECLI:NL:RBROT:2023:652

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Nakoming
Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, kunnen de ene partij van de andere partij eisen dat die aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Het voldoen aan die verplichtingen wordt nakoming genoemd. Komt een partij zijn verplichtingen niet (tijdig) of onbehoorlijk na, dan pleegt hij wanprestatie. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming.
Meer info »
Ontbinding
Ontbinding een van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek bevat een ontbindingsbevoegdheid voor het geval dat de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Je kunt dan de overeenkomt ontbinden, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat die geen ontbinding rechtvaardigt. Andere gronden voor ontbinding zijn bijvoorbeeld dat, wanneer je als consument iets gekocht hebt, het aangekochte product gebrekkig is, of waneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De reeds verrichte prestaties of gedane betalingen moeten ongedaan worden gemaakt, dus moeten - voor zover mogelijk - 'teruggedraaid' worden.
Meer info »