Meld gezondheidsproblemen al bij ondertekening arbeidscontract

Op het moment dat een werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekent, moet hij eventuele gezondheidsproblemen doorgeven als deze de werkzaamheden kunnen belemmeren. Anders kan de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens dwaling ontbinden. Maar dat lukt niet altijd, blijkt uit deze zaak.

Een vrouw heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij een incassobureau. Als zij twee maanden in dienst is, vraagt zij of ze thuis mag werken. Dezelfde dag krijgt ze te horen dat dit niet kan, waarop zij zich ziekmeldt. Vervolgens verklaart de werkgever de arbeidsovereenkomst nietig: de vrouw zou haar ‘persoonlijke situatie’ hebben verzwegen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. De werkgever doet een beroep op dwaling: als zij de gezondheidssituatie (zoals depressiviteit) van de werknemer had gekend, had ze de vrouw nooit aangenomen.

Dwaling

Een buitengerechtelijke vernietiging op grond van dwaling is in principe mogelijk. Een werknemer moet dan, wanneer de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend, over informatie beschikken waaruit blijkt dat zijn gezondheidstoestand zodanig was dat dit hem ingrijpend en langdurig kan belemmeren in de uitoefening van het werk. In deze zaak moet het incassobureau bewijzen dat de vrouw over deze informatie beschikte, nu het bureau zich beroept op dwaling.

Psychische klachten

Volgens de kantonrechter (rechtbank Noord-Holland) blijkt onvoldoende dat de vrouw dergelijke informatie had. Zij wist, toen ze de arbeidsovereenkomst tekende, niet dat haar gezondheidstoestand zodanig was dat die haar werk ingrijpend en langdurig zou kunnen belemmeren. Zij had bij de ondertekening wel psychische klachten en was naar een psycholoog doorverwezen, maar dit betekent niet dat zij toen wist of hoorde te begrijpen hoe ernstig dit was en wat de gevolgen daarvan zouden zijn – laat staan dat ze dit haar werkgever had moeten vertellen. Bovendien hebben die psychische klachten bij eerdere werkgevers niet tot ziekteverzuim geleid of haar op een andere wijze belet haar werk naar behoren uit te voeren. Bij het incassobureau functioneerde zij prima: na twee maanden kreeg ze met terugwerkende kracht een salarisverhoging.

Bedrijfsarts

Verder is niet gebleken dat zij, wanneer het dienstverband was voortgezet, met deze klachten niet meer had kunnen werken. Dat ze zich had ziekgemeld, betekent niet dat zij in de toekomst niet meer zou kunnen werken. Daar komt bij: het is niet aan de directie om te beoordelen of een werknemer geschikt is om te werken, maar de bedrijfsarts.

Loon doorbetalen

Toen het incassobureau de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk vernietigde, had de vrouw zich al ziekgemeld. Op dat moment genoot zij ontslagbescherming. Ook om die reden is een vernietiging wegens dwaling niet mogelijk, want dit zou het opzegverbod doorkruisen. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst ten onrechte buitengerechtelijk vernietigd, oordeelt de kantonrechter. Deze loopt dus nog gewoon door. Het incassobureau moet het loon doorbetalen, en ook het achterstallige over een maand. Omdat het bureau het loon te laat heeft betaald, wordt dit vermeerderd met de wettelijke verhoging van 50 procent.

ECLI:NL:RBNHO:2023:333

Contact opnemen

Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »
Dwaling
Dwaling betekent dat er een onjuiste voorstelling van zaken is geweest. Dat kan het gevolg zijn van een onjuiste mededeling of verzwijging van de wederpartij, maar het is ook mogelijk dat beide partijen van dezelfde onjuiste voorstelling van zaken zijn uitgegaan. Als een partij heeft gedwaald bij het totstandkomen van een overeenkomst, kan hij de overeenkomst volgens de wet (art. 6:228 BW) vernietigen als hij de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou hebben gesloten.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Terugwerkende kracht
Met terugwerkende kracht houdt in dat iets wat in het heden gebeurt, gevolgen heeft voor het verleden. Voorbeeld: als je toeslag aanvraagt en je blijkt daar in het verleden reeds recht op te hebben gehad, kan de toeslag worden toegekend met terugwerkende kracht. Je ontvangt dan alsnog de toeslag waar je in het verleden al recht op had.
Meer info »