Laat vorderingen niet verjaren, ‘stuit’ deze tijdig

Moeten facturen van jaren geleden nog worden betaald, of zijn deze verjaard? Een schuldeiser doet er goed aan regelmatig een herinnering te sturen. Daarmee kan de verjaring worden ‘gestuit’.

Een accountant verzorgt al bijna 40 jaar de boekhouding van een vennootschap onder firma (vof) en de aangiften inkomstenbelasting van haar vennoten. Dat deed hij eerst als accountant bij een kantoor en sinds 2010 als zzp’er. In 2022 stuurt hij een herinneringsmail: of zijn facturen over de jaren 2011 tot en met 2018 betaald kunnen worden. Die zijn opgelopen tot € 112.332, plus de rente over die jaren. De vof, die zich bezighoudt met het beheer en de verhuur van horecapanden, stelt dat de facturen over 2011 tot en met 2015 allang zijn verjaard.

Stuiting

De accountant beroept zich op stuiting. Wie met enige regelmaat herhaalt dat er nog facturen openstaan, kan daarmee de verjaring blokkeren. Zonder stuiting waren deze oudere vorderingen zeker verjaard. De vraag die de rechtbank Overijssel moet beantwoorden luidt: heeft de accountant tijdig en correct gestuit? De bewijslast daarvan ligt bij de accountant.

Waarschuwing

Volgens de rechtbank slaagt de accountant erin dit te bewijzen. In de jaaroverzichten die hij heeft gemaakt staat een duidelijke waarschuwing: ‘Bijgaand een overzicht van de nog aan mij verschuldigde nota’s en rente’. Verder staat er dat de vof, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, er rekening mee moet houden dat zij de beschikking houdt over de gegevens en het bewijsmateriaal, opdat zij zich tegen een eventuele vordering van de accountant kan verweren. De accountant heeft hier volgens de regels gehandeld, aldus de rechtbank. En hoewel alle jaaroverzichten aan slechts één vennoot zijn gericht, zijn deze wel aan het postbusnummer van de vof geadresseerd. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat de vof de jaaroverzichten heeft ontvangen, en daarmee ook de schriftelijke stuitingsmededeling. De vorderingen zijn niet verjaard.

Wanprestatie

De vof gaat in de tegenaanval. De accountant heeft slecht werk geleverd (‘wanprestatie’). De vof heeft flinke schulden opgebouwd, en de accountant had een vennoot daarvoor moeten waarschuwen. Door dit na te laten heeft de accountant zijn zorgplicht geschonden. Nu zit de vof met een schadepost van € 256.500.

Overeenkomst van opdracht

De rechtbank veegt dit van tafel. In de overeenkomst van opdracht staat niet meer dan dat de accountant de jaarstukken moest opstellen, de IB-aangiften van de vennoten diende te verzorgen en de goedgekeurde jaarstukken op tijd moest indienen. ‘Waarschuwen’ hoefde hij niet. Bovendien, de vennoot die had moeten worden gewaarschuwd, had de andere vennoot een volmacht gegeven. Die was daarmee de enige gesprekspartner voor de accountant. De ‘niet gewaarschuwde’ vennoot had bij zijn medevennoot moeten aankloppen om dit intern te regelen, niet door de accountant aan te spreken. Van wanprestatie is dan ook geen sprake. De vennootschap onder firma moet alle facturen van de accountant voldoen.

ECLI:NL:RBOVE:2023:243

Contact opnemen

Verjaring
Verjaring betekent dat na verloop van een bepaalde termijn (de verjaringstermijn), een rechtsvordering niet meer afdwingbaar is. De vordering bestaat dan nog wel, maar je kunt die niet meer afdwingen via een rechtszaak. De wet kent verschillende verjaringstermijnen, voor verschillende vorderingen. Een vordering tot schadevergoeding verjaart bijvoorbeeld na vijf jaar, geteld vanaf het moment dat de schuldeiser bekend werd met de schadeveroorzakende gebeurtenis en de daarvoor aansprakelijke persoon. Er zijn ook diverse andere verjaringstermijnen, bijvoorbeeld in het ontslagrecht, belastingrecht en bij consumentenkoop.
Meer info »
Stuiting
Stuiting is de onderbreking van een lopende verjaringstermijn. Stuiting kan op verschillende manieren: door een schriftelijke aanmaning (een stuitingsbrief), erkenning door de schuldenaar, of door een daad van rechtsvervolging (bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding). Stuiting heeft tot gevolg dat de verjaringstermijn vanaf het moment van stuiting opnieuw begint te lopen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Bewijslast
Als je de bewijslast hebt, ben je de partij die in een gerechtelijke procedure bepaalde stellingen moet bewijzen. In de regel geldt dat degene die een bepaalde stelling inneemt, ook degene is die deze stelling moet bewijzen.
Meer info »
Zorgplicht
Zorgplicht is de verplichting van een opdrachtnemer om bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Het criterium daarvoor is of de opdrachtnemer heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou hebben gedaan. Voor bepaalde opdrachtnemers zijn in de rechtspraak specifieke normen ontwikkeld, bijvoorbeeld banken, notarissen, makelaars, accountants en advocaten. Als de zorgplicht is geschonden, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever daardoor heeft geleden.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Volmacht
Een volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 BW). De wet kent twee soorten volmachten, de algemene volmacht en de bijzondere volmacht (artikel 3:62 BW). Bij het verstrekken van een algemene volmacht krijgt de gevolmachtigde een algemene bevoegdheid om de volmachtgever te vertegenwoordigen. Een bijzondere volmacht is beperkt tot het verrichten van een specifieke handeling, zoals het kopen van een specifiek schilderij of het uitbrengen van een stem. Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend.
Meer info »
Wanprestatie
Het begrip wanprestatie volgt uit artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek. Er is sprake van wanprestatie als een partij zijn verplichtingen uit een overeenkomst richting de andere partij niet nakomt.
Meer info »