Geen stroom afsluiten om achterstallige huur te innen

Mag een verhuurder de stroom in een woning afsluiten als de huurder de huur niet op tijd betaalt? Nee, want elektratoevoer is een essentiële voorziening en stroomafsluiting is dan een te zwaar middel.

Een man huurt op een camping een caravan. De huurprijs bedraagt € 2.300 per jaar. De kosten voor elektra en water zijn voor rekening van de huurder. Omdat er een betalingsachterstand is, sluit de campingeigenaar de elektratoevoer naar de caravan af. Hij wil de stroom pas weer aansluiten als de huurder de achterstallige huur van € 7.500 alsnog betaalt. De huurder begint een kort geding om de campingeigenaar te dwingen de stroomtoevoer te hervatten, op straffe van een dwangsom van € 200 per dag, tot een maximum van € 10.000. Volgens de huurder mág de campingeigenaar de stroom niet afsluiten: dat dit mag staat niet in de wet en ook niet in de huurovereenkomst. De man woont met zijn gezin met jonge kinderen in de caravan. Aansluiting op het elektriciteitsnet is essentieel voor het dagelijks leven, zeker in de koude winterperiode – de stroomafsluiting vond plaats in december. De campingeigenaar wijst op de grote betalingsachterstand en op het feit dat het gezin permanent in de caravan verblijft, terwijl alleen ‘recreatieve’ bewoning is toegestaan – iets wat de huurder zelf ontkent.

Proportioneel

In de huurovereenkomst staat dat de campingeigenaar moet zorgen voor toevoer van elektra. Het opschorten van een verbintenis is echter mogelijk, om zo voor nakoming van een verbintenis door de wederpartij te zorgen (bijvoorbeeld het betalen van de huur). Wel moet de opschorting ‘proportioneel’ zijn: de tekortkoming (de betalingsachterstand) moet de opschorting rechtvaardigen. De kantonrechter (rechtbank Zeeland-West-Brabant) oordeelt dat in deze zaak de opschorting van de elektratoevoer een te zwaar middel is. Voor het innen van een betalingsachterstand of het beëindigen van een onrechtmatige permanente bewoning staan voor de campingeigenaar juridische wegen open. Het eigenmachtig afsluiten van de elektratoevoer is niet gepast. Elektratoevoer is essentieel voor de bewoning van een woning. De campingeigenaar moet de elektratoevoer hervatten en mag deze niet opnieuw afsluiten.

Dwangsom

Omdat de huurder er belang bij heeft dat de campingeigenaar dit vonnis echt naleeft, worden de dwangsommen toegewezen. De kantonrechter stelt het maximum echter op € 5.000; ook dat bedrag moet een voldoende prikkel tot nakoming zijn.

ECLI:NL:RBZWB:2023:338

Contact opnemen

Kort geding
Een kort geding procedure is een spoedprocedure die is bedoeld om een snelle beslissing van de rechter te krijgen. In een kort geding wordt een voorlopige voorziening gegeven (een beslissing met een tijdelijk karakter), partijen kunnen later alsnog een bodemprocedure starten om een definitief oordeel te krijgen.
Meer info »
Dwangsom
Een dwangsom is een geldboete die verschuldigd is als niet wordt voldaan aan een gerechtelijke of bestuurlijke beslissing. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een bestuursrechtelijke dwangsom en een civielrechtelijke dwangsom.
Meer info »
Huurovereenkomst
Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (artikel 7:201 BW). Beide partijen hebben rechten en verplichtingen. Zo is de verhuurder verplicht het verhuurde ter beschikking te stellen en te gebreken aan het verhuurde te verhelpen. De huurder is onder meer verplicht om de huur te betalen en om zich als een goed huurder te gedragen. Dit zijn algemene regels voor huur, die gelden voor zowel de huur van woonruimte als de huur van bedrijfsruimte.
Meer info »
Nakoming
Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, kunnen de ene partij van de andere partij eisen dat die aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Het voldoen aan die verplichtingen wordt nakoming genoemd. Komt een partij zijn verplichtingen niet (tijdig) of onbehoorlijk na, dan pleegt hij wanprestatie. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Vonnis
Een vonnis is de uitspraak van een rechter van de rechtbank. Een uitspraak in hoger beroep of in cassatie wordt een arrest genoemd.
Meer info »