Geen schadevergoeding na onrechtmatige ontruiming

Wie moet de schade vergoeden als een pand wordt ontruimd, waarvan later blijkt dat die ontruiming onrechtmatig was? Onlangs moest de Hoge Raad zich over zo’n kwestie buiten. Duidelijk is: eerst moet worden aangetoond dat er überhaupt schade is.

Twee mensen huren een pand. Op de begane grond hebben zij een horecazaak. Op enig moment wordt de volledige inventaris van de horecaonderneming executoriaal verkocht. Later beginnen zij met verbouwingswerkzaamheden in het horecagedeelte. Vervolgens legt de Ontvanger van de Belastingdienst beslag op de inventaris in het horecacomplex. Deze inventaris wordt verkocht. Weer later wordt een woningstichting eigenaar van het gehuurde. Deze laat het pand ontoegankelijk maken door deur- en raamopeningen dicht te timmeren. Het pand was ook niet brandveilig.

Onrechtmatig

Met een machtiging van de kantonrechter laat de woningstichting het gehuurde ontruimen. De panden zijn daarna gesloopt. Op dat moment was de exploitatie van de horecaonderneming nog niet hervat. Het vonnis van de kantonrechter is door het gerechtshof vernietigd. Daarmee staat vast dat de ontruiming – achteraf – onrechtmatig was. De woningstichting is daarbij veroordeeld tot het vergoeden van de schade die de huurders hebben geleden doordat de woningstichting hun huurrecht niet heeft geëerbiedigd.

Geen boekhouding

In de procedure eisen de huurders een vergoeding van € 100.000 voor zaken die bij de ontruiming zijn afgevoerd en later vernietigd. Maar die vordering wijst het hof af: de huurders hebben niet goed onderbouwd dat de bars, toonbank, geluidspanelen, lambrisering en de overige inventaris zoveel waard waren. Zo was er geen boekhouding waaruit die waarde zou blijken.

Schade

Tegen dit arrest gaan de huurders in cassatie bij de Hoge Raad. Ze vinden dat degene die laat ontruimen (de woningstichting) moet stellen en bewijzen welke zaken na de ontruiming in bewaring zijn gegeven, en dat die zaken kennelijk waardeloos waren of dat de huurders daarvan afstand hadden gedaan. Als de woningstichting de omvang en de waarde van de zaken onvoldoende kon onderbouwen, had het hof de schade behoren te schatten, zo vinden de huurders.

Stelplicht

Dat klopt niet, oordeelt de Hoge Raad. Het zijn juist de huurders die moeten stellen en zo nodig bewijzen dat de ontruimde goederen waarde vertegenwoordigden, en hoeveel. Die stelplicht staat in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nu de huurders dat niet hebben gedaan, hoeft het gerechtshof die waarde niet te schatten.

ECLI:NL:HR:2022:1941

Contact opnemen

Hoge Raad
De Hoge Raad (der Nederlanden) is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland. De hoofdtaak van de Hoge Raad is cassatierechtspraak. Dit betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of bij de uitspraken van lagere rechters (rechtbank en gerechtshof) de procedures en procesregels juist zijn toegepast. In cassatie wordt de zaak niet feitelijk inhoudelijk getoetst.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Vonnis
Een vonnis is de uitspraak van een rechter van de rechtbank. Een uitspraak in hoger beroep of in cassatie wordt een arrest genoemd.
Meer info »
Gerechtshof
Een gerechtshof is het rechterlijk college waar hoger beroepszaken wordt behandeld.
Meer info »
Zaken
Volgens de wet is een zaak "een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object". Op grond van rechtspraak worden ook warmte, informatie en elektriciteit als zaken aangemerkt. Zaken kunnen worden onderverdeeld in roerende en onroerende zaken.
Meer info »
Cassatie
Cassatie houdt in dat er een beroep tegen een uitspraak van het Hof wordt aangetekend bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van een lagere rechter. De Hoge Raad toetst of de rechter het recht en procesregels goed heeft toegepast en een uitspraak voldoende is onderbouwd. De Hoge Raad doet de zaak inhoudelijk niet over.
Meer info »
Goederen
Goederen is de verzamelnaam voor zaken (stoffelijke objecten) en vermogensrechten (rechten die overdraagbaar zijn of een financiële waarde hebben, bijvoorbeeld: een vordering op een derde)
Meer info »