AangeSTIPT - Ingebrekestelling en verzuim

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin een schuldenaar een laatste kans wordt gegeven om zijn contractuele verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen. Pas als de schuldenaar dat nalaat is hij in verzuim. Als de schuldenaar in verzuim is kan schadevergoeding en ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd.

In enkele gevallen is het mogelijk dat een schuldenaar in verzuim is voordat een ingebrekestelling wordt verstuurd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er vooraf een fatale termijn is afgesproken, nakoming van de afspraken blijvend onmogelijk is of wanneer de schuldenaar verklaart dat hij zijn verplichting niet gaat nakomen. In bepaalde gevallen kan een ingebrekestelling achterwege blijven op grond van de redelijkheid en billijkheid. Dit was bijvoorbeeld het geval in een zaak waarin de schuldeiser al verschillende kortgedingprocedures had gevoerd om een bepaalde verplichting te bewerkstelligen. Hieruit kon de schuldenaar afleiden dat nakoming van zijn verplichting werd verlangd. Andere voorbeelden zijn vruchteloze herstelpogingen en de situatie waarin de schuldenaar uit contact met de schuldeiser had moeten begrijpen dat het geduld van de schuldeiser opraakte.

Een ingebrekestelling dient aan een aantal eisen te voldoen. De ingebrekestelling moet schriftelijk zijn en moet een redelijke termijn tot nakoming bevatten.

Schriftelijk
Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning. Een mondelinge aanmaning kwalificeert zich dus niet als een geldige ingebrekestelling. Een ingebrekestelling mag ook per e-mail worden verzonden. Het is aan te raden om de e-mail met leesbevestiging te verzenden, u moet namelijk kunnen aantonen dat de ingebrekestelling de schuldenaar heeft bereikt. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of een SMS of Whatsapp-bericht aan het schriftelijkheidsvereiste voldoet. Om problemen te voorkomen is het dan ook raadzaam om de ingebrekestelling per e-mail of (aangetekende) post te versturen.

Redelijke termijn          
De schuldenaar moet een redelijke termijn tot nakoming worden gegeven. De lengte van de redelijke termijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Voor bijvoorbeeld het bouwen van een huis is langer dan twee weken nodig, terwijl voor het verrichten van een betaling twee dagen meer dan voldoende is. 

In de ingebrekestelling vermeldt u welke verplichtingen de schuldenaar moet nakomen en deelt u mede dat hij deze niet is nagekomen. Het is verstandig te benoemen dat de schuldenaar door middel van deze brief een laatste mogelijkheid krijgt om zijn verplichtingen na te komen. Verder kunt u vermelden welke consequenties het niet nakomen van de verplichtingen binnen de gestelde termijn heeft, zoals het vorderen van schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst en dat een gerechtelijke procedure zal worden gestart.

Indien u twijfelt of het nodig is om een ingebrekestelling te versturen, is het raadzaam om toch een ingebrekestelling te versturen. Een vergeten ingebrekestelling kan namelijk leiden tot het onterecht vorderen van schadevergoeding of onterechte ontbinding van de overeenkomst. Daardoor kunt u zelf schadeplichtig worden.

Kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van een ingebrekestelling of bent u benieuwd naar het traject ná de ingebrekestelling? De specialisten van STIPT. helpen u graag!

Contact opnemen