Ontslag voor werknemer die collega’s lastig viel over zijn liefdesleven

Collega’s moeten elkaar een veilige werkomgeving bieden. Wie een ander steeds lastigvalt over zijn liefdesleven, terwijl die ander daar niet van is gediend, heeft een probleem: de werkgever kan hem ontslaan. Dat merkte deze communicatiemanager.

Een man gaat aan de slag als manager communicatie. Binnen enkele maanden melden zich drie vrouwelijke medewerkers bij de vertrouwenspersoon. Ze klagen dat de manager ‘te pas en te onpas’ vertelt over zijn voorkeur voor veel jongere vrouwen en zijn exen, en over hun leeftijd en uiterlijk. Meerdere keren per week begint hij over zijn huidige relatie en of dat wel de juiste keuze is. Als die relatie over is, vertelt hij over zijn Tinder-dates en de seks daarmee, en hij laat zijn collega's ongevraagd foto’s en filmpjes van zijn jonge veroveringen zien. De drie collega’s voelen zich daarbij steeds ongemakkelijker.

Verschil in leeftijd en machtspositie

De leiding grijpt na de meldingen in. De communicatiemanager krijgt een vaststellingsovereenkomst aangeboden, maar gaat daarmee niet akkoord. De directie begint een ontbindingsprocedure: het gedrag van de man was ongepast en ontoelaatbaar, waardoor zijn jongere vrouwelijke medewerkers zich onveilig voelden. Van belang is het grote verschil in leeftijd en machtspositie, terwijl hij als manager juist een voorbeeldpositie had. De man zegt zich niet te hebben gerealiseerd dat de gesprekken anders konden overkomen. Wel erkent hij dat de arbeidsrelatie is verstoord. Als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst doorgaat, wil hij een transitievergoeding en een billijke vergoeding van € 77.760. Juist de werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door de situatie bewust te laten escaleren, vindt hij.

Billijke vergoeding

De kantonrechter (rechtbank Amsterdam) kan weinig anders doen dan de arbeidsovereenkomst ontbinden. De werknemer heeft recht op een wettelijke transitievergoeding van € 1.582. De billijke vergoeding is een ander verhaal: daarvoor moet ook de werkgever ernstig verwijtbaar hebben gehandeld of nagelaten. Wat de werkgever deed, verdient volgens de kantonrechter niet de schoonheidsprijs.

De werkgever is na de meldingen terecht tot actie overgegaan. Echter, hij had moeten onderzoeken of de meldingen van de collega’s wel klopten. Daarmee had de directie de werknemer moeten confronteren en hem moeten waarschuwen dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Ook had de werkgever een sanctie, zoals ontslag, in het vooruitzicht kunnen stellen als de man weer de fout in zou gaan. Nu ging de directie ‘te snel’ te werk. Er is geen poging gedaan om het vertrouwen tussen de werknemer en de melders te herstellen. De communicatiemanager kreeg geen kans om zijn gedrag aan te passen. Daarmee handelde de werkgever onzorgvuldig en verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar. Om die reden krijgt de man geen billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBAMS:2022:7504

Contact opnemen

Ontbinding
Ontbinding een van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek bevat een ontbindingsbevoegdheid voor het geval dat de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Je kunt dan de overeenkomt ontbinden, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat die geen ontbinding rechtvaardigt. Andere gronden voor ontbinding zijn bijvoorbeeld dat, wanneer je als consument iets gekocht hebt, het aangekochte product gebrekkig is, of waneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De reeds verrichte prestaties of gedane betalingen moeten ongedaan worden gemaakt, dus moeten - voor zover mogelijk - 'teruggedraaid' worden.
Meer info »
Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »
Transitievergoeding
Een transitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding, die werkgever bij ontslag aan werknemer verschuldigd is, tenzij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld (artikel 7:673 BW). Als de werknemer zelf opzegt bestaat er géén recht op een transitievergoeding. Sinds 1 januari 2020 heeft iedere werknemer, ongeacht of er sprake is van een tijdelijk contract, vanaf dag 1 recht op transitievergoeding bij ontslag. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.
Meer info »
Billijke vergoeding
De billijke vergoeding is een vergoeding die een kantonrechter in een ontbindingsprocedure kan toekennen aan een werknemer, bovenop de wettelijke verplichte transitievergoeding. Voor een billijke vergoeding is enkel plaats als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld richting de werknemer.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »