AangeSTIPT

Arbeidsvoorwaarden worden transparanter en daarmee ook beter

Een nieuwe wet, die op 1 augustus 2022 in werking treedt, gaat arbeidsvoorwaarden verbeteren door ze transparanter en beter voorspelbaar te maken. Met deze ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorw...

28 juni 2022

STIPT. tipt | Verval van wettelijke vakantiedagen.

Werknemers hebben recht op een minimumaantal wettelijke vakantiedagen per jaar. Dat is 4 keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Dus als je 40 uur per week werkt, heb je recht op 160 vakantie-uren per jaar. Maar wat gebeurt e...

27 juni 2022

Wanneer wordt een stageovereenkomst, een arbeidsovereenkomst?

Onlangs heeft de kantonrechter te ’s-Gravenhage in twee uitspraken de stageovereenkomst onder de loep genomen, en geoordeeld waaraan deze overeenkomst moet voldoen om niet aangemerkt te worden als een arbeidsovereenkomst. Welke omstan...

27 juni 2022

Huurcommissie kan altijd om oordeel worden gevraagd

Nadat de huurprijs is overeengekomen, stapt de huurder naar de Huurcommissie om de redelijke huurprijs te laten vaststellen. Dat is te laat, zegt de verhuurder. Heeft hij gelijk? In de huurovereenkomst van een zelfstandige woonruimte is be...

24 juni 2022

Wezenpensioen kind hoeft niet verrekend te worden met bijstand

Een wezenpensioen van 13 euro per maand moet gezien worden als zakgeld en niet als inkomen, zo oordeelt de rechtbank Noord-Nederland in een zaak om terugvordering van bijstand. Er is daarom geen sprake van een schending van de inlichtingenp...

24 juni 2022

Moeder eist bevordering dochter naar 2 gymnasium en start kort geding 

Ouders willen het beste voor hun kinderen, maar er valt te twisten over wat het beste is. Ouders menen nogal eens dat de talenten van hun kroost door de school onvoldoende worden gesignaleerd, en zijn het dan oneens met het gegeven studiead...

23 juni 2022

Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP)

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks een aanvraag indienen voor maximaal duizend euro voor scholing/omscholing en ontwikkeling in de vorm van een training, cursus of opleiding. Dit wordt het STAP-budget genoemd. De...

23 juni 2022

Ongevaccineerde werknemer weigert coronatest en loon wordt stopgezet, is dit terecht?

In verband met de coronapandemie vraagt werkgever aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs (CTB) te laten zien op de werkplek (een theater) om binnen te mogen komen. Een van de werknemers (een danser) meldt dat hij geen CTB heeft en wil...

23 juni 2022

DIDAM-ARREST : Grote gevolgen voor de Nederlandse projectontwikkeling

Gemeenten en ontwikkelaars zijn in rep en roer sinds de Hoge Raad eind november oordeelde dat een gemeente die grond wil verkopen, alle (potentiële) kopers een eerlijke kans moet geven om mee te dingen. Het arrest heeft voor veel opsch...

23 juni 2022

Vakantiedagen tijdens ziekte

In aansluiting op het artikel ‘Verval van wettelijke vakantiedagen’, is de vraag hoe wordt omgegaan met vakantiedagen bij zieke werknemers?

23 juni 2022

STIPT. tipt. | Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen met doorbetaling van 50% van het loon. De Eerste Kamer heeft deze Wet vorige week goedgekeurd.

23 juni 2022

Hoge Raad schept duidelijkheid: coronapandemie en huurkorting

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft sinds het voorjaar van 2020 verstrekkende gevolgen. Diverse branches zoals horeca en winkels werden verplicht hun deuren te sluiten of werden beperkt in openingstijden of werden op een ander...

23 juni 2022

Werknemer volgt RIVM- richtlijn en blijft lange tijd thuis met verkoudheidsklachten. Kan dit zomaar?

Werknemer heeft een jaarcontract als verkoopmedewerker (achter de balie) in een groothandel in sanitair. Als hij last van een neusverkoudheid krijgt, meldt hij zich ziek. Hij volgt hiermee de richtlijnen van het RIVM. Na een week ontvangt h...

23 juni 2022

Prijsstijgingen van bouwmaterialen en de gevolgen voor de aannemingsovereenkomst

De materiaalprijzen stijgen op dit moment zeer sterk. De vraag naar (bouw)materialen en grondstoffen is ongekend groot, terwijl door leveringsproblemen onder andere als gevolg van de coronapandemie, er sprake is van een groot tekort. Bijna ...

23 juni 2022

Heeft hybride werken de toekomst?

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 hebben wij ons werkpatroon rigoureus aangepast. Een groot deel van alle werkende Nederlanders moest zoveel mogelijk vanuit huis gaan werken.

23 juni 2022

Prinsjesdag: STIPT. zet de belangrijkste plannen voor u als werkgever op een rij.

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de subsidieregeling STAP-budget ingevoerd, in plaats van de huidige fiscale aftrekmogelijkheid voor scholingskosten.

23 juni 2022

Een joint in de bedrijfsbus? De (on)betrouwbare verklaringen van collega's

Coolblue voert een zero tolerance beleid met betrekking tot drugsgebruik, en ontslaat werknemer X op staande voet vanwege softdrugsgebruik tijdens werktijd. X ontkent zich daar schuldig aan te hebben gemaakt. De casus is als volgt. ...

23 juni 2022

De waarheidsplicht in gerechtelijke procedures - informatie achterhouden kan je duur komen te staan.

In civielrechtelijke procedures (procedures tussen burgers en/of ondernemingen onderling) geldt een waarheidsplicht. Die is vastgelegd in art. 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en luidt als volgt:

23 juni 2022

Zijn taxichauffeurs van Uber schijnzelfstandigen?

Op 13 september heeft Vakbond FNV een belangrijke rechtszaak tegen Uber gewonnen. Dit betekent dat Uber haar chauffeurs in dienst moet nemen.  Uber gaat in beroep tegen deze uitspraak.

23 juni 2022

Uitleg van overeenkomsten; het vaststellen van de gemeenschappelijke partijbedoeling.

Tussen Albert Heijn en het merendeel van haar franchisenemers is een geschil ontstaan over de financiële afrekeningen op grond van de tussen hen gesloten franchiseovereenkomst.

23 juni 2022

Kun je bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alsnog een tussentijds opzegbeding opnemen?

Werknemer is in dienst bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij indiensttreding is geen tussentijds opzegbeding opgenomen, dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst niet eerder kan worden opgezegd en van re...

23 juni 2022

Werkgever, let op de aanzegplicht!

Een werkgever is verplicht om een werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet en zo ja onder welke voo...

23 juni 2022

In hoeverre heeft de coronapandemie invloed op de relatie tussen werknemer en werkgever?

De impact van de coronapandemie is groot. Denk aan o.a. de mondkapjesplicht, de 1,5 meter maatregel en het thuiswerken. De vraag rijst op welke wijze de pandemie doorwerkt in de arbeidsrelatie?

23 juni 2022

De online omzet, die tijdens de coronapandemie vaak flink steeg, moet van de kantonrechter worden meegeteld bij de berekening van de huurkorting.

Een tussenuitspraak van de rechtbank Rotterdam in een zaak van een kledingketen tegen een verhuurder heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor winkeliers die huurkorting willen bedingen vanwege een omzetdaling door corona. De online omzet, d...

23 juni 2022

Mag Wibra werknemers de tijdens de lockdown geregistreerde min-uren laten inhalen?

Tijdens de lockdown liet Wibra haar werknemers met een flexibel contract zoveel mogelijk werken. Voor zover dat niet kon, registreerde Wibra de niet gewerkte uren als min-uren. De werknemers moeten deze min-uren in het resterende jaar inhal...

23 juni 2022

Werknemer gaat tijdens coronacrisis, zonder toestemming van werkgever eerder op vakantie; is hij terecht op staande voet ontslagen?

Werknemer werkt bij Nemo. Elk jaar hebben de werknemers van Nemo collectief zomervakantie, gedurende een vastgestelde aaneengesloten periode van 3 weken. In een brief deelt werknemer aan Nemo mee dat hij in plaats van 3 weken, 4 weken vrij ...

23 juni 2022

Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden

De regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zijn veranderd. Nu sluiten de regels voor deze rechtsvormen aan op die van de besloten vennootschap (B.V.) en de naamlo...

23 juni 2022

Vanaf 1 juli 2021 wijziging aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om de werknemer na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.

23 juni 2022

Boete van 15.000 euro voor het bijhouden van oorzaak ziekteverzuim werknemers

Recent is door de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd van EUR 15.000,00 aan een werkgever die de oorzaak van het ziekteverzuim van werknemers nauwkeurig bij hield.

23 juni 2022

Mag je jouw thuiswerkende werknemer monitoren?

Het komt steeds vaker voor dat werkgevers die software installeren waarmee zij tot in detail kunnen bijhouden wat hun (thuiswerkende) werknemers uitvoeren. Mag dit eigenlijk wel?

23 juni 2022

Contact opnemen