AangeSTIPT

Proceskostenvergoeding bij het winnen van een rechtszaak?

Een veel gemaakte denkfout is, dat als je een rechtszaak wint, de gemaakte juridische kosten volledig worden vergoed door de verliezende partij. In de praktijk is het inderdaad zo dat de verliezende partij de proceskosten van de winnende pa...

18 augustus 2022

Het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden; is er nieuws onder de zon?

In de praktijk zien we vaak discussies over het (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers voeren - zonder overleg met werknemers - wijzigingen door, of werknemers weigeren in te stemmen met een voorgestelde wijziging van de ar...

18 augustus 2022

Verkopers schieten tekort in nakoming koopovereenkomst

Hebben de verkopers van een huis de kopers ingelicht over mogelijke vochtproblemen in het souterrain? Zonder bewijs kan niet komen vast te staan dat zij hebben voldaan aan hun mededelingsplicht, zo oordeelt de rechtbank Gelderland...

17 augustus 2022

Werkgever had opzegging werknemer beter moeten onderzoeken

Heeft een werknemer, die ontslag nam terwijl zij ziek thuiszat met corona, wel echt haar arbeidsovereenkomst willen opzeggen? Een werkgever, een verpleeghuis, hanteert eind 2020 tijdelijk het beleid dat positief geteste...

17 augustus 2022

Telefonisch overeenkomst opzeggen leidt tot bewijsnood

Een automobilist beweert het ANWB-lidmaatschap telefonisch te hebben opgezegd en betaalt daarom de factuur niet meer. Moet de ANWB bewijzen dat de man wel lid is of moet de automobilist bewijzen dat hij geen lid meer is? Een auto...

17 augustus 2022

Bestelknop op website moet vermelden dat consument moet betalen

Het lijkt evident: wie iets koopt op internet en op de bestelknop klikt, moet betalen. Toch moet de betaalverplichting nadrukkelijk op de bestelknop vermeld staan. Dat bepaalde de rechtbank Overijssel in een zaak van een webshop tegen een c...

16 augustus 2022

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet afdragen pensioenpremie

Als in de arbeidsovereenkomst, cao en Pensioenwet staat dat de bestuurder van een vennootschap pensioenpremies moet afdragen en hij doet dat niet, is hij daarvoor al snel persoonlijk aansprakelijk. Zeven mensen werken b...

16 augustus 2022

Geen aansprakelijkheid accountant voor vermeende beroepsfout

De aandeelhouder van een taxibedrijf heeft onvoldoende feiten gesteld om een fout van de accountant bij het opstellen van de jaarcijfers bij de overdracht aan te nemen. Dat oordeelt de rechtbank Gelderland in een zaak over de...

9 augustus 2022

Aandelen verkopen? Summier onderzoek naar koper is voldoende

Een bestuurder verkoopt zijn vennootschap, die snel daarna failliet gaat. De nieuwe eigenaar had twijfelachtige bedoelingen met zijn aankoop. De vraag is of de verkoper goed had moeten onderzoeken wie de koper eigenlijk is. Een bestuurder ...

4 augustus 2022

Potentiële baten aanwezig: verzoek om faillietverklaring in hoger beroep toegewezen

Een door de rechtbank afgewezen verzoek tot faillietverklaring wordt in hoger beroep toegewezen. Het is volgens het hof aannemelijk dat de schuldenlast verder is opgelopen door de onderneming in de gegeven omstandigheden...

1 augustus 2022

Hoofdelijke aansprakelijkheid door schending administratieplicht

Indien een bestuur van een onderneming zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de onderneming, kan iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gehou...

27 juli 2022

Gebruik van woning in strijd met bestemmingsplan

Een woning wordt gekocht met de bestemming ‘bedrijfswoning’, maar mag van de gemeente worden gebruikt als ‘burgerwoning’. De koper vindt dat zijn huis zo al direct minder waard is en wil van de koop af. Hij...

26 juli 2022

‘Treintje rijden’ uit parkeergarage is dure grap

Wie een parkeergarage inrijdt, is (onbewust) gebonden aan de algemene voorwaarden van de exploitant. Daarin staat dat je netjes moet betalen. Maar ook zonder die voorwaarden te lezen behoort iedereen te weten dat je moet afrekenen. Ertussen...

22 juli 2022

Drie maanden huurachterstand is voldoende voor ontbinding

Een paar maanden de huur niet betaald, mag de verhuurder dan de huurovereenkomst ontbinden? Dat mag, zeker als de huurder al vaker is gewaarschuwd. Een man huurt een bedrijfsruimte voor 806 euro per maand. Er is een huurachterstand van mee...

19 juli 2022

Werkgever mag bedrijfsrecherchebureau inschakelen bij vermoedens van leugens van werknemer

Een werkgever vermoedt dat een werknemer niet eerlijk is over haar arbeidsongeschiktheid. Dan mag de werkgever een bedrijfsrecherchebureau inschakelen, oordeelt de kantonrechter Rotterdam. De vrouw werkt bij een schoonmaakbedrijf. Op ...

15 juli 2022

Ontslag wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Recht op een transitievergoeding?

Berichten over seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer volgen elkaar in de media in rap tempo op. Dergelijk gedrag leidt inmiddels ook regelmatig tot ontslag. Heeft de ontslagen werknemer in zo'n geval recht op een transitievergo...

13 juli 2022

Verkoper schadeplichtig door substantiële concurrentie na verkoop bedrijf

Een verkoper van een delicatessenzaak, die door zijn grote lokale naamsbekendheid en geworteldheid ook na de verkoop nog een hoge omzet draait door cateringactiviteiten aan te bieden, moet de koper van de zaak een schadevergoeding betalen. ...

13 juli 2022

Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen

Een coöperatie spreekt met de leden af dat geschillen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Als die commissie er niet komt, kan een ouder geschil met een lid niet zo maar worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Een co&o...

13 juli 2022

Concurrent vestigt zich in het winkelcentrum

Een drogist in een winkelcentrum zegt de huurovereenkomst op als hij merkt dat een concurrent zich er ook vestigt. De kantonrechter moet beoordelen of dat zo maar kan. Een drogist van een keten huurt een winkelruimte in een winkelcent...

13 juli 2022

Slechte bereikbaarheid werknemer kan reden zijn voor ontslag

Een taxichauffeur raakt in conflict met haar werkgever. Ze reageert niet op oproepen om te komen werken. Die slechte bereikbaarheid en werkweigering kosten haar haar baan. Een vrouw werkt als taxichauffeur bij een taxibedrijf. Op een dag v...

12 juli 2022

De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen

De directie van de NS besluit de bevoegdheid 'buitengewoon opsporingsambtenaar' (boa) te laten vervallen binnen de functie hoofdconducteur. De ondernemingsraad van de NS verzet zich hiertegen en vraagt de Ondernemingskamer...

11 juli 2022

Prijsverhoging bij meerwerk: Hoge Raad geeft duidelijkheid

Een opdrachtgever weigert meerkosten te betalen, omdat de aannemer niet heeft gewaarschuwd voor deze prijsverhoging. De aannemer vindt dat de opdrachtgever de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Wat vindt de Hoge Raa...

11 juli 2022

Geen ontbinding huurovereenkomst na zes maanden huurachterstand

Een verhuurder heeft de verantwoordelijkheid huurschulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Ook moet hij zich inspannen om dergelijke schulden te voorkomen of te beperken, zo stelt de rechtbank Rotterdam in een zaak over&...

8 juli 2022

Vlucht vertraagd? Recht op compensatie

Door een computerstoring is een vlucht vertraagd, maar de luchtvaartmaatschappij weigert een financiële compensatie toe te kennen aan de gedupeerde passagiers. De kantonrechter doet dat wel. Vijf passagiers nemen een vlucht van Schiph...

6 juli 2022

Verhuurder mag beslag leggen op huurtoeslag voor oude huurschuld

Anders dan het hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld, is het beslag op huurtoeslag ook toegestaan voor voldoening van een oude huurschuld, zo oordeelt de Hoge Raad. Een huurder wordt in 2017 door de kantonrechter (Nijmegen)...

6 juli 2022

Te veel ontvangen ZW-uitkering gewoon terugbetalen

Als een Ziektewetuitkering wordt stopgezet maar de betaling ervan toch doorgaat, dan moet dit gewoon worden terugbetaald. Ook al maakte de uitkerende instantie een fout. Een werknemer meldt zich ziek en krijgt een Ziektewetuitkering. Elf m...

5 juli 2022

Verstrek bij verkoop van onroerend goed alle relevante informatie

Een bedrijf verkoopt een pand waarop beslag is gelegd. Nu het bedrijf het pand niet kan leveren, wordt de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de schade die de koper lijdt. Maar de schade hoeft hij toch niet te betalen. Een b...

5 juli 2022

Manager mag niet ontslagen worden

Een bedrijf kan niet duidelijk aantonen dat het laten vervallen van een functie nodig is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Een verzoek om ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt daarom afgewezen. Een man is sind...

4 juli 2022

Seksueel grensoverschrijdend gedrag docent niet ernstig verwijtbaar

Seksueel grensoverschrijdend gedrag van een werknemer leidt niet automatisch tot ernstig verwijtbaar handelen jegens de werkgever, zo oordeelt de Hoge Raad in een door een toneelacademie aangespannen procedure jegens een docent. S...

4 juli 2022

Gebrekkig product gekocht? Verkoper moet terugbetalen

Wie een product koopt dat allerlei gebreken vertoont, moet dit kosteloos kunnen laten repareren. Duurt de reparatie te lang, dan kan de koop worden ontbonden. De verkoper moet dan het volle bedrag terugbetalen. Een vrouw koopt een elektris...

1 juli 2022

Contact opnemen