AangeSTIPT

Werkgever mag niet eisen dat thuiswerker hele dag computercamera aan heeft

Een werknemer die thuiswerkt moet van zijn werkgever de computercamera de hele dag aan hebben. Dat doet de werknemer niet, waarna hij op staande voet wordt ontslagen. Kan dat zomaar? Een medewerker van een Amerikaans softwarebedr...

28 november 2022

Leverancier hoefde niet te waarschuwen voor ‘gevaarlijke’ machine

Wanneer er letselschade ontstaat na een ongeluk met een machine, wordt er gekeken wie aansprakelijk is. De producent of de leverancier? En wie had de gebruiker van de machine moeten waarschuwen voor de risico’s? Deze kwesti...

23 november 2022

Ook werknemer kan werkgever failliet laten verklaren

Als een bedrijf te veel schulden heeft kunnen schuldeisers het faillissement aanvragen. Ook als die schuldeisers werknemer bij het bedrijf zijn. Dat blijkt uit een zaak van een taxiondernemer die de salarissen van zijn chauffeurs niet ...

22 november 2022

Aannemer moet bouw van huis afronden, op straffe van hoge dwangsom

Als een aannemer de op zijn eigen planning gebaseerde termijn voor de oplevering van een huis fors overschrijdt, is een hoge dwangsom op zijn plaats. Dat besliste het hof in een kort geding over een geschil tussen het aannemersbed...

22 november 2022

Huurovereenkomst mag ontbonden worden na illegaal vuurwerkincident

Een huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. Dat dit niet alleen binnen de muren van een huurwoning geldt, volgt uit een zaak die diende bij het gerechtshof ’s-H...

21 november 2022

Bijstandsgerechtigde op zwijgrecht wijzen voorafgaand aan huisbezoek

Een man meldt niet dat hij is verhuisd en dus geen recht meer heeft op zijn bijstandsuitkering. Over die kwestie wordt hij verhoord, zonder dat hij wordt gewezen op zijn zwijgrecht. De vraag is of hij de opgelegde boete moet betalen. Een g...

18 november 2022

Beroep op ontbreken van wil faalt: koper moet contractuele boete betalen

Wanneer de kopers zich na het tekenen van de koopovereenkomst van een huis alsnog terugtrekken, kan de verkoper aanspraak maken op het boetebeding. Dit speelde in een zaak bij de rechtbank Rotterdam. De verkoper en kope...

17 november 2022

Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is alleen geldig als het essentieel is ter bescherming van knowhow, waarbij die knowhow geheim, wezenlijk en bepaalbaar moet zijn. Dat overgedragen documenten ook algemene informatie kunnen b...

17 november 2022

Onverkorte handhaving concurrentiebeding leidt tot onbillijk nadeel ex-werknemer

Een werkgever besluit een concurrentiebeding onverkort te handhaven, terwijl zij de indiensttreding van de ex-werknemer bij de concurrent eerst gedoogde. Dit leidt tot een onbillijk nadeel voor de ex-werknemer, zo beslis...

16 november 2022

Verrekening 'no show'-boete na te late opzegging samenwerkingsovereenkomst

Wanneer een zzp’er bij het opzeggen van een samenwerkingsovereenkomst geen redelijke termijn in acht neemt, mag de opdrachtgever de overeengekomen 'no show'-boete verrekenen met een openstaande factuur.  E...

16 november 2022

Tank van privéauto volgooien met zakelijke tankpas: direct ontslagen

Eén keer maakt een werknemer onrechtmatig gebruik van de tankpas van zijn werkgever. Hij wordt op staande voet ontslagen. De kantonrechter moet oordelen of hij een ontslagvergoeding krijgt. Wanneer een man in dienst treedt bij een n...

15 november 2022

Stiefvader mag geen overeenkomst namens kind sluiten

Een stiefvader sluit namens de dochter van zijn partner een overeenkomst. De vader van de dochter wordt vervolgens als wettelijk vertegenwoordiger aangesproken om de rekening te betalen. Is hij daartoe verplicht? Een school verstrekt iPads...

8 november 2022

Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven

Een financieel geschil tussen twee partijen kan alleen worden beoordeeld als opnames van Zoom-besprekingen worden vrijgegeven. Een van de partijen weigert dat te doen. Kan een partij worden gedwongen om documenten of gespreksverslagen...

8 november 2022

Relatiebeding in overeenkomst is nietig: zzp'er hoeft boetes niet te betalen

Een bedrijf vindt dat een zzp'er het in de overeenkomst van opdracht opgenomen relatiebeding heeft geschonden en eist betaling van de daaraan gekoppelde boetes. Volgens de zelfstandige is het relatiebeding echter nietig, omdat het ...

7 november 2022

Schade aan auto na ontbinding koopovereenkomst komt voor rekening verkoper

Na ontbinding van de koopovereenkomst, maar vóór teruglevering, wordt een auto beschadigd door een onbekende derde. Omdat de koper haar zorgplicht niet heeft geschonden, moet deze schade voor risico van de verkoper komen, zo o...

4 november 2022

Bij toewijzing uittredingsvordering is niet relevant wie bevoegd is te besluiten tot inkoop eigen aandelen

De rechter heeft de bevoegdheid in geval van een geschil tussen aandeelhouders van vennootschap de andere aandeelhouders of de vennootschap te veroordelen tot overname van de aandelen van een aandeelhouder. Voor zover de veroordeling de ven...

3 november 2022

Veilingverkoop brengt voor pandeigenaar vaak minder op

Als een pandeigenaar zijn hypothecaire verplichtingen niet nakomt, kan de bank overgaan tot ‘executie’: het pand onderhands verkopen of via een veiling. Dan kan er al snel discussie ontstaan over het startbedrag op zo’n ve...

2 november 2022

Geen recht op bijzondere bijstand bij verhuiskosten

Een inkomen op bijstandsniveau voorziet in alle voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten, en alleen in bijzondere omstandigheden is aanvullend bijzondere bijstand nodig. De kosten voor de inrichting van een nieuwe woning valle...

1 november 2022

Overeenkomst ontbinden? Dat kan niet zomaar

Tijdens een bouwproject kan het nodige misgaan. Het tussentijds ontbinden van de overeenkomst is mogelijk, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Voor het ontbinden van een overeenkomst is nodig dat degene die de opdracht aanneemt &lsqu...

1 november 2022

Conflict tussen franchisenemer en franchisegever

Het is lang niet altijd duidelijk tussen welke twee partijen een overeenkomst is gesloten. En ook niet wat de precieze inhoud van de overeenkomst is. Dat leidde in deze franchisekwestie tot een conflict. Een man exploiteert een maaltijdbez...

26 oktober 2022

Aannemer betaalt forse boete als hij opleverdatum overschrijdt

In een aanneemovereenkomst staat vaak een boete als de opleverdatum niet wordt gehaald. Zo’n boete kan fors oplopen. Maar er zijn omstandigheden waarin de rechter de boete matigt. Een hoteleigenaar sluit een aanneemovereenkomst met e...

26 oktober 2022

Appartementseigenaar is niet zomaar ook eigenaar van dakterras

Een appartementseigenaar stelt door verjaring ook eigenaar te zijn geworden van het dakterras dat jaren geleden is aangelegd op een ander appartement in hetzelfde appartementsgebouw. Wanneer de rechtbank de door hem gevorderde&nbs...

25 oktober 2022

Niet huiseigenaar maar hoofdhuurder aansprakelijk voor illegale onderhuur

Een huurder gaat zijn woning onderverhuren. Omdat dit in strijd is met de regels, krijgt de huiseigenaar een bestuurlijke boete opgelegd. Hij vindt dat de huurder de overtreder is. Als een huurder het gehuurde huis verkamert en onderv...

19 oktober 2022

Bewijslast inbraakschade ligt bij huiseigenaar

In een geschil over een schadevergoeding na een inbraak is het hof er terecht van uitgegaan dat de huiseigenaar moet bewijzen dat er een causaal verband is tussen de tekortkoming van de leverancier van de gemonteerde raam- en...

19 oktober 2022

Staat schadeplichtig na gebleken onschuld in strafrechtelijk onderzoek

De Nederlandse Staat is schadeplichtig na het blijken van de onschuld van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en verduistering, zo oordeelt de rechtbank Den Haag. Er moet zowel een materiële als immaterië...

19 oktober 2022

Woningontruiming uitstellen als schulden alsnog worden betaald

Als de huurwoning van iemand met financiële problemen dreigt te worden ontruimd, moet de rechtbank een adempauze inlassen. De huurder kan dan proberen zijn zaken alsnog op de rit te krijgen. Een huurder zat in een schuldhulpverle...

19 oktober 2022

Ontslag na boekpublicatie over werkgever moet worden teruggedraaid

Een medewerkster van een onderwijsorganisatie schrijft een boek over haar ervaringen. Dat valt bij collega’s en het bestuur verkeerd en de medewerkster wordt uiteindelijk voor ontslag voorgedragen. Zelf vindt zij dat haar vrijhei...

12 oktober 2022

Niet elke afspraak over een koop is een echte koopovereenkomst

Twee partijen maken afspraken over de (ver)koop van een winkelpand. Als de eigenaar het pand aan een ander verkoopt, stapt de geïnteresseerde koper naar de rechter. Er was toch een overeenkomst gesloten? Het komt vaak voor: partijen s...

12 oktober 2022

Beslissing UWV voldoende gemotiveerd: WIA-uitkering terecht geweigerd

Het UWV weigert een vrouw een WIA-uitkering toe te kennen, omdat zij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is. Terecht, vindt de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het UWV heeft voldoende gemotiveerd dat de geduide functies die de vrouw nog ...

12 oktober 2022

Werknemer in de gevangenis? Dan mag arbeidsovereenkomst ontbonden worden

Detentie is een van de wettelijke redenen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Maar wanneer mag dat ingaan? En heeft de werknemer dan nog recht op een transitievergoeding? Een medewerker van een particuliere beveiligingsorganisatie word...

11 oktober 2022

Contact opnemen