AangeSTIPT

Feitelijk beleidsbepaler: uitsluiting formele bestuur niet vereist

Wanneer wordt iemand als feitelijk beleidsbepaler aangemerkt? Voor die beoordeling is niet nodig dat deze persoon het formele bestuur terzijde heeft geschoven. Voldoende is dat de feitelijk beleidsbepaler zich een deel van de bestuursb...

30 maart 2023

Ongedierte in huurhuis levert ‘gebrek’ op

Een huurder ontdekt in zijn oudere woning, gelegen in een slechte buurt, dat er muizen en ratten binnen zitten. Had hij dat moeten verwachten of tast dit gebrek zijn huurgenot aan, zodat de verhuurder de schade moet vergoeden? De man huurt...

24 maart 2023

Bedrijf moet hoge salaris van OK-commissaris zelf betalen

Als er binnen een bedrijf lastige geschillen ontstaan of sprake is van wanbeleid, kan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in een ‘enquêteprocedure’ een ‘OK-commissaris’ aanstellen die toezic...

23 maart 2023

Beroep op wanprestatie faalt: betalingsverplichting is er nog

Een bedrijf stelt geen betalingsverplichting meer te hebben jegens een leverancier, nu de overeenkomst tussen hen vanwege wanprestatie door de leverancier eenzijdig buitengerechtelijk ontbonden zou zijn. De rechtbank Zeeland-West-Brabant de...

15 maart 2023

Huurder moet uitvoering van dringende werkzaamheden aan woning toestaan

Wie een woning huurt is verplicht de verhuurder in de gelegenheid te stellen ‘dringende werkzaamheden’ uit te voeren, zoals het plaatsen van rookmelders. Weigert een huurder, dan kan hij zelfs tijdelijk zijn huis uit w...

14 maart 2023

Ook na meerdere waarschuwingen werkhouding niet verbeterd: ontslag op staande voet terecht gegeven

Een slecht functionerende werknemer wordt meerdere keren gewaarschuwd en er worden talloze gesprekken met hem gevoerd, waarbij afspraken worden gemaakt waar hij zich niet aan houdt. Bij de werkgever is de maat dan vol. Begrijpelijk, vindt d...

8 maart 2023

Softwaregebruik zonder licentie? Forse schadevergoeding betalen

Na opzegging van de licentieovereenkomst met een softwareproducent blijft een bedrijf gebruikmaken van diens computerprogramma’s. Daarmee is onrechtmatig gehandeld en een inbreuk gemaakt op de auteursrechten van het softwarebedrijf, o...

8 maart 2023

Studiekosten hoeven niet altijd te worden terugbetaald

In veel arbeidsovereenkomsten staat een studiebeding, met daarin ook een regeling over terugbetaling van studiekosten als een werknemer bij de werkgever vertrekt. Aan zo'n studiekostenbeding worden strenge eisen gesteld. Dat merkt...

8 maart 2023

Ontslag op staande voet wegens huisvredebreuk houdt geen stand

Een jonge assistent-kok wordt op staande voet ontslagen wegens huisvredebreuk. Dat ontslag is niet rechtsgeldig en daarom heeft hij recht op een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een transitievergoeding, maar een immateriële...

6 maart 2023

Misleiding consument levert oneerlijke handelspraktijk op

Als een bedrijf een consument misleidt, is dat een ‘oneerlijke handelspraktijk’. De overeenkomst die dan tot stand is gekomen kan worden vernietigd. Dat gebeurde in deze zaak over een horlogeband. Een consument wil het kapotte&...

3 maart 2023

Kantonrechter kijkt kritisch naar telefonische verkoop

Het overkomt ons allemaal wel eens: we worden telefonisch benaderd om een product of dienst af te nemen. Maar zelfs als dat gesprek wordt opgenomen en de kantonrechter krijgt de geluidsopname, moet zijn voldaan aan de wettelijke eisen. Ande...

24 februari 2023

Concurrentiebeding moet soms naar letterlijke tekst worden uitgelegd

Hoe moet een concurrentiebeding worden uitgelegd? Als verboden wordt na uitdiensttreding in Nederland te werken, hoe letterlijk moet dat worden genomen als een werknemer in België aan de slag gaat? Daarover moest de kantonrec...

24 februari 2023

Verzoek om hogere vergoeding incassokosten afgewezen

Een bedrijf kan recht hebben op een hogere incassovergoeding als een klant een factuur niet betaalt. Het moet dan wel aantonen dat er ten minste één incassohandeling is verricht.  Een klant betaalt een fac...

24 februari 2023

Voorwaardelijk ontslagen bestuurder kan nog volmacht afgeven

Mocht een afgetreden bestuurder van een stichting wel of geen volmacht afgeven aan een andere bestuurder, om daarmee een kandidaat te benoemen? De helft van het bestuur vindt van wel, de andere helft vindt van niet. De voorzieningenrec...

23 februari 2023

Overeenkomst komt pas tot stand als identiteit consument bekend is

Als een bestelling wordt geplaatst met alleen een e-mailadres als ‘afzender’, is dan een overeenkomst tot stand gekomen? De kantonrechter vindt van niet. Het bedrijf – in dit geval het Kadaster – moet meer moeite doe...

22 februari 2023

Huurder in schuldsaneringstraject mag huis niet worden uitgezet

Een huurder met problematische schulden moet de kans krijgen om een oplossing te vinden voor zijn schulden. De rechtbank Den Haag verbiedt de verhuurder daarom het huurhuis te ontruimen. Na het overlijden van zijn ...

20 februari 2023

Geen ontbinding contract vanwege opzegverbod OR-lidmaatschap

Een werknemer, die ook actief is in de Ondernemingsraad (OR), verspreidt intern informatie over een vertrouwelijk document. Zijn werkgever wil dat zijn arbeidsovereenkomst ontbonden wordt. Het gerechtshof ’s-Hertogenbos...

20 februari 2023

Appjes met hartjes-emoji versturen is nog niet seksueel grensoverschrijdend

Mag een manager appjes sturen met hartjes- en bloos-emoji’s? Dat moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de bedrijfscultuur, waarin iedereen zo communiceert. Handig is het niet, maar de manager hoeft hiervoor niet te word...

14 februari 2023

Huurder moet huis uit na misdragingen

Een huurder in een wooncomplex gedraagt zich intimiderend en agressief naar medebewoners en medewerkers van de woningbouwcorporatie. De corporatie eist in een kort geding ontruiming van zijn woning. Met succes. Maar een gebiedsverbod gaat t...

10 februari 2023

Ook na garantietermijn mag slecht product worden teruggestuurd

Na het verlopen van de garantietermijn ontdekt een consument dat er problemen zijn met een gekochte tafel en stoel. De winkelier wordt verplicht deze producten terug te nemen of te herstellen. De wettelijke consumentenrechten tellen zwaarde...

8 februari 2023

Schuldenaar moet informatie over buitenlands vermogen verstrekken, op straffe van lijfsdwang

Een schuldenaar is verplicht te voldoen aan een tegen hem gewezen veroordelend vonnis. Hieruit vloeit voort dat hij informatie moet verstrekken over zijn inkomen, vermogen en voor verhaal vatbare goederen. Deze...

3 februari 2023

Kentekenhouder aansprakelijk voor tanken zonder betalen?

Kan de kentekenhouder van een auto aansprakelijk gehouden worden voor het niet betalen van tankkosten, zonder dit zelf gedaan te hebben? De rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel. Wanneer een bestuurder van een auto voor € 150 aan b...

1 februari 2023

Huurder protesteert tevergeefs tegen uitbouwplan VvE

Een huurder kan geen beroep doen op de vernietigbaarheid van een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. De VvE ziet alleen toe op het regelen van de eigendom van de leden en...

27 januari 2023

Grootschalig gebruik foto’s medewerker is onrechtmatige inbreuk op portretrecht

Mag een bedrijf de foto’s van een medewerker gebruiken voor meerdere, grootschalige campagnes? Anders dan een professionele acteur hoeft een werknemer van een bedrijf er geen rekening mee te houden dat zij door grootschalig gebru...

26 januari 2023

Secretaris festival moet openstaande factuur uit eigen zak betalen

Dat ook het weer van invloed kan zijn op de uitkomst van een juridische procedure, blijkt wel uit deze zaak. Door de aanhoudende regen draaide een festival met verlies. Een bedrijf dat de beveiliging regelde, kan niet worden betaald. D...

25 januari 2023

Gemeente niet aansprakelijk na valpartij op winterse ochtend

Een vrouw valt op een koude winterochtend van haar fiets en stelt de gemeente aansprakelijk. Ze zegt door de gladheid te zijn gevallen. Volgens de vrouw heeft de gemeente haar zorgplicht geschonden door niet of niet op t...

23 januari 2023

Werknemer verslaapt zich regelmatig: arbeidsovereenkomst mag ontbonden worden

Een werknemer verslaapt zich regelmatig, ook na officiële waarschuwingen en een door de werkgever bekostigd hulptraject. Nu sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten mag de arbeidsovereenkomst ontbonden wor...

23 januari 2023

WhatsAppfraude door derde: slachtoffer heeft vordering op eigenaar bankrekening

Een vrouw wordt opgelicht via WhatsApp. Als zij haar geld terugeist van degene aan wie ze dat heeft overgemaakt, stelt diegene dat niet zij maar een derde het bedrag heeft opgenomen. Krijgt de vrouw toch haar geld t...

18 januari 2023

Gesanctioneerde Russische aandeelhouder mag geen invloed in onderneming uitoefenen

Het moet ‘eens en voor altijd’ voor de buitenwereld duidelijk zijn dat de in verband met de oorlog in Oekraïne gesanctioneerde certificaathouders geen overwegende zeggenschap meer hebben in een internationale supe...

18 januari 2023

Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon

In hoeverre kan de raad van toezicht van een stichting aansprakelijk worden gehouden als een derde schade lijdt door toedoen van die stichting? In deze uitspraak gaat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in op de aansprakelijkheid van (de lede...

18 januari 2023

Contact opnemen