Verrekening van garantieaanspraken: zinvol of zinloos?

De bouwbranche heeft het (nog altijd) zwaar. Hoewel signalen voor de toekomst positiever zijn dan sinds 2008 het geval was, gebeurt het nog altijd dat bedrijven (aannemers, installateurs, et cetera) in de bouwbranche hun faillissement aanvragen. Of, in andere gevallen, door schuldeisers het faillissement wordt aangevraagd.

Regelmatig krijgen wij de vraag van opdrachtgevers die, eenmaal geconfronteerd met het faillissement van hun (voormalige) aannemer of opdrachtnemer, de vraag stellen hoe zij nu moeten omgaan met (potentiële) garantieaanspraken op deze inmiddels failliete partij (hierna: “de failliet”).

Lees verder “Verrekening van garantieaanspraken: zinvol of zinloos?”

Aandeelhouder, zing eens een toontje lager

In zijn beschikking van 12 oktober jl. geeft de Ondernemingskamer een tikje op de vingers van Highfields, aandeelhouder van Delta Lloyd.

Highfields is eerder dit jaar een enquêteprocedure gestart tegen Delta Lloyd. In de eerste fase van zo’n procedure moet de verzoeker, vaak een aandeelhouder, aannemelijk maken dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken –door het bestuur- te twijfelen.

Lees verder “Aandeelhouder, zing eens een toontje lager”

Buitenlandse debiteur betaalt niet, wat nu? Het Europese betalingsbevel

U kent het wel. U levert vlekkeloos zaken of diensten aan een klant buiten Nederland. De klant is tevreden, maar betaalt niet. Na wat telefoontjes en e-mails (en evenveel loze beloftes) blijft het stil.

Voor zulke situaties is er de Europese betalingsbevelprocedure. Dit is een snelle procedure waardoor het in alle EU-lidstaten, behalve Denemarken, mogelijk is om onbetwiste vorderingen snel en zonder veel kosten te incasseren. Dit is een in Europa gestandaardiseerde procedure waarin u aan de hand van een gestandaardiseerd formulier een verzoek doet aan de bevoegde rechter om een betalingsbevel uit te vaardigen aan uw debiteur.

Belangrijke voordelen: mits uw verzoek aan de vereisten voldoet, wordt het bevel gegeven zonder dat uw debiteur vooraf wordt gehoord en bijstand door een advocaat is niet verplicht.

Lees verder “Buitenlandse debiteur betaalt niet, wat nu? Het Europese betalingsbevel”

Deel 2: de verhouding tussen de bestuurder, belastingdienst en pensioenfonds

In het vorige artikel bespraken wij de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap. In deel twee van deze serie staat de verhouding tussen de bestuurder en de belastingdienst en het pensioenfonds centraal. In vakjargon: de Tweede Antimisbruikwet (hierna: de wet).

Deze wet is opgenomen in artikel 36 lid 2 Invorderingswet 1990. De wet stelt statutaire / formele bestuurders onder bepaalde voorwaarden onafhankelijk van het gevoerde beleid aansprakelijk voor de afdracht van werknemers en volksverzekeringspremies, loon- en omzetbelasting, en bijdragen met betrekking tot de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.
Lees verder “Deel 2: de verhouding tussen de bestuurder, belastingdienst en pensioenfonds”

De rol van de bestuurder en zijn aansprakelijkheidsrisico’s

Een bestuurder zit op de ultieme positie om het doel van de vennootschap na te streven. Als uitgangspunt geldt dat de bestuurder de vrijheid heeft om zelf te bepalen hoe hij aan zijn taak uitvoering geeft. Maar die vrijheid is niet onbeperkt. Als uitgangspunt geldt dat de vennootschap aansprakelijk is voor eventuele schulden die er worden gemaakt. Toch doet zich met enige regelmaat de situatie voor dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor deze schulden wordt gesteld. Soms naast de vennootschap en soms zelfs in plaats van de vennootschap. Lees verder “De rol van de bestuurder en zijn aansprakelijkheidsrisico’s”

Het Hof Den Bosch benadrukt opnieuw het belang van een bewijsbare terhandstelling van de Algemene Voorwaarden

Indien u als ondernemer gebruik maakt van algemene voorwaarden, dient u ervoor te zorgen dat deze voorwaarden op de juiste wijze aan de wederpartij “ter hand worden gesteld”. Doet u dat niet, dan kan uw contractspartij de algemene voorwaarden vernietigen op grond van artikel 6:233 aanhef en onder b BW. Gevolg van de vernietiging is dat de algemene voorwaarden van begin af aan niet op de overeenkomst van toepassing zijn geweest en dat heeft grote gevolgen onder meer voor uw aansprakelijkheid(-sbeperking).

De bewijslast ten aanzien van het al dan niet voldaan hebben aan de informatieplicht rust op u ofwel de ondernemer. U dient als gebruiker van de voorwaarden te bewijzen dat deze ter hand zijn gesteld om te voorkomen dat de vernietiging wordt ingeroepen. En dat is bepaald geen sinecure, zo volgt uit het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van deze week. Het Hof heeft in haar arrest opnieuw bevestigd hoe belangrijk het is om uw algemene voorwaarden op juiste wijze ter hand te stellen, maar vooral ook dat u dat kan bewijzen.
Lees verder “Het Hof Den Bosch benadrukt opnieuw het belang van een bewijsbare terhandstelling van de Algemene Voorwaarden”

Ontbijtseminar: “Internationaal en nationaal en contracteren en incasseren” 16 juni 2016 vanaf 07.15 uur

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL CONTRACTEREN EN INCASSEREN

FullSizeRender

Hoe vaak gebeurt het niet dat u denkt dat afspraken goed vastliggen, maar er toch achteraf problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat er zaken niet of niet goed, geregeld zijn, uw leverancier niet levert en/of uw klant niet betaalt en geen verhaal biedt?

Tijdens het ontbijtseminar, nationaal en internationaal contracteren en incasseren, zullen mr. Roel Versteeg en mr. Sieuwert Bruins Slot de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen met u doornemen. Zij geven u de belangrijkste tips & tricks bij het contracteren en incasseren in binnen- en buitenland.

STIPT. advocaten nodigt u graag uit voor dit seminar dat zal worden gehouden op donderdag 16 juni 2016, vanaf 07:15 uur op het kantoor van STIPT. advocaten aan de Hogeweg 137 te Zaltbommel. Er is voldoende ruimte om te parkeren, het ontbijt wordt verzorgd en deelname is kosteloos. Lees verder “Ontbijtseminar: “Internationaal en nationaal en contracteren en incasseren” 16 juni 2016 vanaf 07.15 uur”

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 3 – Nakoming

Uiteraard hebt u recht op nakoming. Er is niet eens een tekortkoming vereist en (dus ook) geen toerekenbaarheid en/of verzuim.
Afspraak is immers afspraak.

Opeisbaarheid

De uit die afspraak voortvloeiende verplichting moet alleen wel opeisbaar zijn.
Als er geen termijn voor nakoming is afgesproken, dan kunt u de verplichting gelijk opeisen. Als er wel een termijn voor nakoming is afgesproken, is de verplichting niet eerder opeisbaar dan na ommekomst van die termijn.
Lees verder “Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 3 – Nakoming”

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 2 (aanvullende) schadevergoeding

Aanvullende schadevergoeding

Aanvullende schadevergoeding kan in combinatie met andere acties worden gevorderd. Het vorderen van deze schadevergoeding gaat niet ten koste van de mogelijkheid om andere acties in te zetten. Vandaar de toevoeging “aanvullende”.

U hebt recht op aanvullende schadevergoeding indien u schade hebt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door uw contractspartij. Uitgangspunt is dat uw wederpartij u, door de schadevergoeding, in de positie brengt waarin u zich zou bevinden wanneer de overeenkomst correct zou zijn uitgevoerd. U kunt dus geen vergoeding verlangen van schade die u ook zou hebben geleden als er geen sprake was van wanprestatie.
Lees verder “Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 2 (aanvullende) schadevergoeding”

Hoe treedt u op tegen wanprestatie?

Een serie artikelen over tekortkoming, nakoming, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en schadevergoeding

Als uw contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt op de manier zoals is afgesproken, spreekt men van een tekortkoming. Een tekortkoming is de overkoepelende term voor gebrekkige of te late nakoming en voor algehele niet-nakoming. In de praktijk gebruikt men de term “wanprestatie”, vandaar ook de titel van dit artikel. Die term wordt hierna nog toegelicht.
De wet kent verschillende mogelijkheden om op te treden (“acties”) tegen een tekortkoming. In een contract kunt u van deze regels afwijken. Als uw contractspartij tekortschiet, dient u daarom eerst het contract en/of de toepasselijke algemene voorwaarden erop na te slaan om uw positie te bepalen. Als er geen, van de wet afwijkende, afspraken zijn gemaakt, zijn ruwweg de volgende acties mogelijk:
* (aanvullende) schadevergoeding;
* nakoming (met aanvullende schadevergoeding);
* ontbinding (met aanvullende schadevergoeding);
* vervangende schadevergoeding (met aanvullende schadevergoeding).

Lees verder “Hoe treedt u op tegen wanprestatie?”

Had u het ook zo bedoeld?

Afspraak is afspraak. Dat is duidelijk. Maar wat is er afgesproken? Over die vraag gaan veel juridische geschillen. Partijen kunnen van mening verschillen over de vraag hoe het contract moet worden uitgelegd. Bij zulke discussies beroept de ene partij zich veelal op de (volgens hem) letterlijke betekenis van tekst van het contract en de andere partij zal veelal aanvoeren dat de betekenis een andere is, of dat partijen, ondanks de letterlijke betekenis, anders hebben bedoeld. Hoe moet zo’n geschil worden beoordeeld? Waar moet u op letten?
Lees verder “Had u het ook zo bedoeld?”