Het verbetertraject: zitten we nog op koers?

Het verbetertraject: zitten we nog op koers?

Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan een werkgever een disfunctionerende werknemer niet eenvoudig ontslaan. Dit wordt weer eens bevestigd door een uitspraak van de kantonrechter te Limburg.

Na een achttal incidenten trekt werkgever de conclusie dat werknemer niet langer geschikt is voor zijn functie. Werkgever verzoekt de kantonrechter de tussen hem en werknemer bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden primair op grond van disfunctioneren (artikel 7:669 lid 3 sub d BW) en subsidiair op grond van andere omstandigheden (artikel 7:669 lid 3 sub h BW). Lees verder “Het verbetertraject: zitten we nog op koers?”

Herplaatsen doe je samen!

Per 1 juli 2015 kan werkgever de arbeidsovereenkomst van werknemer opzeggen, indien daar een redelijke grond voor is én herplaatsing van werknemer, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is (artikel 7:669 lid 1 BW). Deze herplaatsingsverplichting dient door werkgever serieus te worden onderzocht, zo oordeelde onlangs de kantonrechter Assen. Lees verder “Herplaatsen doe je samen!”

TRANSITIEVERGOEDING: OOK VERSCHULDIGD NA TWEE JAAR ZIEKTE!

Sinds 1 juli 2015 heeft elke werknemer die twee jaar of langer bij een werkgever in dienst is geweest op grond van artikel 7:673 BW recht op de wettelijke transitievergoeding.

De transitievergoeding is door de werkgever verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst op zijn initiatief met toestemming van het UWV – na twee jaar ziekte of wegens bedrijfseconomische omstandigheden – wordt opgezegd, wordt ontbonden door de kantonrechter of niet wordt voortgezet (bepaalde tijd contract > 24 maanden). Ook is een transitievergoeding verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt voortgezet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De transitievergoeding is niet verschuldigd indien de werkgever kan aantonen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Lees verder “TRANSITIEVERGOEDING: OOK VERSCHULDIGD NA TWEE JAAR ZIEKTE!”

Ontslag en disfunctioneren

Eén van de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is dat werkgever een disfunctionerende werknemer niet eenvoudig kan ontslaan. Nadat de eerste hobbel is genomen, dat wil zeggen een goed onderbouwd personeelsdossier (o.a. gespreksverslagen, verbetertraject, etc.), dient hij ook te onderzoeken of werknemer, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie kan worden herplaatst. De kantonrechter te Arnhem biedt daartoe een aantal handvatten. Lees verder “Ontslag en disfunctioneren”

Waarom wordt de handhaving wet DBA uitgesteld tot 1/1/2018?

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet DBA. Echter, op dit moment is er te veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over deze wet. Opdrachtgevers zijn terughoudend om zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Dit leidt tot zorgen over werk en inkomen en heeft daarom een averechts effect.

Daarom is de handhaving van deze wet opgeschort tot de belangrijkste knelpunten zijn opgelost. Afgelopen vrijdag (18 november 2016) heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, besloten dat in ieder geval tot 1 januari 2018 door de Belastingdienst niet zal worden gehandhaafd. Lees verder “Waarom wordt de handhaving wet DBA uitgesteld tot 1/1/2018?”

Uw flexibele contracten: plausibel of penibel?

In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over de voor- en nadelen van flexibele contracten, terwijl deze contracten niet meer weg te denken zijn uit de dagelijkse praktijk. Maar hoe flexibel zijn deze contracten eigenlijk? Hieronder volgt een update
van de voorovereenkomst, de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup-contract), het nulurencontract en het min-max-contract.

Let wel, in toepasselijke cao’s kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het bij flexibele contracten gebruikelijk is om een all-in uurloon af te spreken, dat wil zeggen loon inclusief vakantie-uren en vakantiegeld. Dit is echter alleen mogelijk, voor zover de vooruitbetaling van vakantie-uren er niet toe leidt dat de oproepkracht wordt belemmerd in het genieten van vakantie.

Lees verder “Uw flexibele contracten: plausibel of penibel?”

BEPAALD NIET ZONDER RISICO!

Ruim een jaar na invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) blijkt in de praktijk dat er nog veel onduidelijkheid is over de ‘do and don’ts’ bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en flexibele contracten. Zo wordt in arbeidsovereenkomsten nog vaak een concurrentiebeding opgenomen of een (te lange) proeftijd overeengekomen.

STIPT. advocaten zet de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij. Lees verder “BEPAALD NIET ZONDER RISICO!”

POKÉMON GEVONDEN, BAAN KWIJT!

pokemon

De (social) media staan vol met de hectiek rondom het populaire spel Pokémon Go.

Voor wie het ontgaan is…… Het gaat om een smartphone-game waarin je in het echt Pokémon moet vangen. Je moet fysiek rondlopen of rijden om Pokémons te vangen om ze vervolgens te trainen. Meerdere mensen zetten hun baan op het spreekwoordelijke ‘spel’ met het spelen van dit populaire spelletje.

Afgelopen week is een buschauffeur door zijn werkgever op staande voet ontslagen vanwege het spelen van Pokémon Go tijdens het besturen van een bus. De vraag is: houdt dit ontslag in rechte ook stand? De betreffende buschauffeur heeft, naar verluidt, een onberispelijke staat van dienst. Kan dan één misstap al voldoende zijn voor een ontslag op staande voet?

Lees verder “POKÉMON GEVONDEN, BAAN KWIJT!”

Is er leven na de VAR?

De Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) schrapt de VAR. De bedoeling van deze wet is dat de Belastingdienst zich ook tot opdrachtgevers kan wenden.

Implementatiefase Wet DBA is in werking getreden

Op 1 mei 2016 is de implementatiefase van de Wet DBA in werking getreden. Gedurende één jaar kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers c.q. ZZP’ers de bestaande en daarna te sluiten overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. In plaats van deze overeenkomsten kunnen zij ook gebruik maken van model- of voorbeeldovereenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld en via de website van de Belastingdienst zijn te downloaden. In deze (per branche en doelgroep te onderscheiden) overeenkomsten zijn de fiscaal relevante bepalingen, geel gemarkeerd. Het doel hiervan is om aan partijen duidelijk te maken welke bepalingen in deze overeenkomsten gewijzigd kunnen worden en welke niet, zonder dat het risico wordt gelopen dat de overeenkomst wordt aangemerkt als een dienstbetrekking. Het is de vraag of de Belastingdienst dit doel bereikt, omdat er arbeidsrechtelijk het nodige is af te dingen op deze model- en voorbeeldovereenkomsten.
Lees verder “Is er leven na de VAR?”

Verstoorde arbeidsrelatie en ontslag

Per 1 juli 2015 kan een werkgever een werknemer wegens een verstoorde arbeidsrelatie niet meer zo eenvoudig ontslaan. Ondanks dat het personeelsdossier te wensen overliet, bood de kantonrechtersformule vaak uitkomst. De kantonrechter kende een hogere vergoeding toe en de werknemer werd alsnog ontslagen. Dit is echter verleden tijd.
De eerste uitspraken bevestigen dit nog eens, zoals een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Lees verder “Verstoorde arbeidsrelatie en ontslag”

VAR-verklaring verdwijnt in 2016

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR-verklaring wordt per 1 mei aanstaande vervangen door nieuwe model-contracten. Met de komst van de Wet DBA zijn opdrachtgevers en ZZP’ers beiden verantwoordelijk voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie. Opdrachtgevers moeten daarom meer maatregelen treffen om naheffing van loonbelasting en sociale premies te voorkomen.

Totdat de nieuwe Wet DBA ingaat, is er een overgangsregeling van toepassing. Indien u op korte termijn als ZZP’er gaat werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of u gaat andere werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of u heeft nog geen VAR-verklaring, maar u heeft er wel één nodig? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR-verklaring aan, deze is dan geldig tot 1 mei 2016.

De Belastingdienst komt met algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten. Welke overeenkomst op uw arbeidsrelatie van toepassing is, dient per geval te worden beoordeeld.

U kunt altijd kiezen tussen een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld en een eigen overeenkomst (op maat). Aanbeveling verdient om u hierover goed te laten adviseren. U dient die overeenkomst te gebruiken die bij uw arbeidsrelatie past, zodat u achteraf niet voor dure verrassingen komt te staan.

Een zieke werknemer en ontslag

Uit de wet vloeit voort dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren in principe niet kan worden opgezegd (het wettelijk opzegverbod). In de Wet werk en zekerheid (WWZ) worden hierop uitzonderingen gemaakt, zoals de opzegging tijdens proeftijd, de opzegging wegens een dringende reden, de opzegging wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming en de opzegging op grond van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd dan wel een afwijkende pensioenleeftijd.

Na deze twee jaar staat het u als werkgever vrij om aan het UWV toestemming te vragen om de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer op te zeggen. Lees verder “Een zieke werknemer en ontslag”

Ontslag onder de WWZ

Om een werknemer onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) te kunnen ontslaan kan een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden (reorganisatie) of ziekte (langer dan twee jaar) uitsluitend nog via het UWV plaatsvinden. Ingeval van ontslag op basis van disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, etc. dient de weg via de kantonrechter te worden bewandeld. Er is geen keuzevrijheid meer. De werkgever moet één ontslaggrond (“redelijke grond”) volledig hebben onderbouwd door middel van een personeelsdossier en de herplaatsingsmogelijkheden, al dan niet met behulp van scholing, hebben onderzocht. Lees verder “Ontslag onder de WWZ”