Het verbetertraject: zitten we nog op koers?

Het verbetertraject: zitten we nog op koers?

Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan een werkgever een disfunctionerende werknemer niet eenvoudig ontslaan. Dit wordt weer eens bevestigd door een uitspraak van de kantonrechter te Limburg.

Na een achttal incidenten trekt werkgever de conclusie dat werknemer niet langer geschikt is voor zijn functie. Werkgever verzoekt de kantonrechter de tussen hem en werknemer bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden primair op grond van disfunctioneren (artikel 7:669 lid 3 sub d BW) en subsidiair op grond van andere omstandigheden (artikel 7:669 lid 3 sub h BW). Lees verder “Het verbetertraject: zitten we nog op koers?”

Donderdag 2 november 2017: workshop ‘Hoe krijg jij je investering wel gefinancierd?’

VanNoord organiseert in samenwerking met STIPT.advocaten en Geldvoorelkaar.nl de workshop ‘Hoe krijg jij je investering wel gefinancierd?’

Waar: VanNoord Zaltbommel, Hogeweg 135
Wanneer:  donderdag 2 november 2017
Hoe laat:  16.00-18.30 (met aansluitend een borrel en een hapje)

Deelname is kosteloos! Meld je voor 26 oktober aan via deze link of stuur een e-mail aan info@stiptadvocaten.nl.

Herplaatsen doe je samen!

Per 1 juli 2015 kan werkgever de arbeidsovereenkomst van werknemer opzeggen, indien daar een redelijke grond voor is én herplaatsing van werknemer, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is (artikel 7:669 lid 1 BW). Deze herplaatsingsverplichting dient door werkgever serieus te worden onderzocht, zo oordeelde onlangs de kantonrechter Assen. Lees verder “Herplaatsen doe je samen!”

Klagen binnen bekwame tijd: hoe en hoe snel….

De rechtbank Noord-Holland is onverbiddelijk; een periode van drie maanden is niet meer binnen bekwame tijd, ondanks dat gedaagde op de hoogte was van het gebrek vanuit een andere hoedanigheid.

Deze uitspraak bewijst maar weer eens dat u niet te lang moet wachten met het ‘officieel’ klagen en aansprakelijk stellen van uw contractspartij(en). Lees verder “Klagen binnen bekwame tijd: hoe en hoe snel….”

TRANSITIEVERGOEDING: OOK VERSCHULDIGD NA TWEE JAAR ZIEKTE!

Sinds 1 juli 2015 heeft elke werknemer die twee jaar of langer bij een werkgever in dienst is geweest op grond van artikel 7:673 BW recht op de wettelijke transitievergoeding.

De transitievergoeding is door de werkgever verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst op zijn initiatief met toestemming van het UWV – na twee jaar ziekte of wegens bedrijfseconomische omstandigheden – wordt opgezegd, wordt ontbonden door de kantonrechter of niet wordt voortgezet (bepaalde tijd contract > 24 maanden). Ook is een transitievergoeding verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt voortgezet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De transitievergoeding is niet verschuldigd indien de werkgever kan aantonen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Lees verder “TRANSITIEVERGOEDING: OOK VERSCHULDIGD NA TWEE JAAR ZIEKTE!”

Ontslag en disfunctioneren

Eén van de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is dat werkgever een disfunctionerende werknemer niet eenvoudig kan ontslaan. Nadat de eerste hobbel is genomen, dat wil zeggen een goed onderbouwd personeelsdossier (o.a. gespreksverslagen, verbetertraject, etc.), dient hij ook te onderzoeken of werknemer, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie kan worden herplaatst. De kantonrechter te Arnhem biedt daartoe een aantal handvatten. Lees verder “Ontslag en disfunctioneren”

AMERICA, LAND OF (LAST?) OPPORTUNITIES?

De Verenigde Staten zijn op veel terreinen een aantrekkelijke handelspartner. De vraag is of dat onder Trump zo blijft of dat uw laatste kansen zijn verkeken, met diens inauguratie.

STIPT. kan de toekomst voor het Trump tijdperk niet voorspellen. Wel kan zij voor u de belangrijkste algemene juridische aandachtspunten uiteenzetten bij het contracteren met een partij uit de V.S., zolang die nog gelden.

In het geval van internationaal zakendoen is het van groot belang om de verschillende aspecten van het internationaal privaatrecht (“ÏPR”)  goed voor ogen te houden. Lees verder “AMERICA, LAND OF (LAST?) OPPORTUNITIES?”

Waarom wordt de handhaving wet DBA uitgesteld tot 1/1/2018?

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet DBA. Echter, op dit moment is er te veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over deze wet. Opdrachtgevers zijn terughoudend om zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Dit leidt tot zorgen over werk en inkomen en heeft daarom een averechts effect.

Daarom is de handhaving van deze wet opgeschort tot de belangrijkste knelpunten zijn opgelost. Afgelopen vrijdag (18 november 2016) heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, besloten dat in ieder geval tot 1 januari 2018 door de Belastingdienst niet zal worden gehandhaafd. Lees verder “Waarom wordt de handhaving wet DBA uitgesteld tot 1/1/2018?”

Afspraken via WhatsApp, hoe rechtsgeldig zijn deze afspraken?

Het behoeft geen betoog dat WhatsApp een groot deel van onze communicatie heeft overgenomen. Meer en meer worden afspraken gemaakt via WhatsApp. Ook door rechters worden berichten die zijn verstuurd via WhatsApp, steeds vaker geaccepteerd als bewijsmateriaal.

Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat WhatsApp steeds vaker door werkgevers wordt gebruikt om iemand zijn ontslag aan te zeggen of zelfs om een werknemer op staande voet te ontslaan. Begin november van dit jaar werd een werknemer ontslagen, omdat hij onder werktijd ruim 1250 Whatsappjes -met zijn werktelefoon- aan zijn geliefde had gestuurd.

Eigenlijk is WhatsApp niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Lees verder “Afspraken via WhatsApp, hoe rechtsgeldig zijn deze afspraken?”

Verrekening van garantieaanspraken: zinvol of zinloos?

De bouwbranche heeft het (nog altijd) zwaar. Hoewel signalen voor de toekomst positiever zijn dan sinds 2008 het geval was, gebeurt het nog altijd dat bedrijven (aannemers, installateurs, et cetera) in de bouwbranche hun faillissement aanvragen. Of, in andere gevallen, door schuldeisers het faillissement wordt aangevraagd.

Regelmatig krijgen wij de vraag van opdrachtgevers die, eenmaal geconfronteerd met het faillissement van hun (voormalige) aannemer of opdrachtnemer, de vraag stellen hoe zij nu moeten omgaan met (potentiële) garantieaanspraken op deze inmiddels failliete partij (hierna: “de failliet”).

Lees verder “Verrekening van garantieaanspraken: zinvol of zinloos?”

Uw flexibele contracten: plausibel of penibel?

In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over de voor- en nadelen van flexibele contracten, terwijl deze contracten niet meer weg te denken zijn uit de dagelijkse praktijk. Maar hoe flexibel zijn deze contracten eigenlijk? Hieronder volgt een update
van de voorovereenkomst, de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup-contract), het nulurencontract en het min-max-contract.

Let wel, in toepasselijke cao’s kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het bij flexibele contracten gebruikelijk is om een all-in uurloon af te spreken, dat wil zeggen loon inclusief vakantie-uren en vakantiegeld. Dit is echter alleen mogelijk, voor zover de vooruitbetaling van vakantie-uren er niet toe leidt dat de oproepkracht wordt belemmerd in het genieten van vakantie.

Lees verder “Uw flexibele contracten: plausibel of penibel?”