Een schurftig paard vreest de roskam

De uitdrukking “een kat in de zak kopen” kent iedereen. De koopster van een sportpaard heeft inmiddels ontdekt dat die uitdrukking ook op paarden betrekking heeft. Zowel bij de rechtbank als het gerechtshof verloor zij haar zaak. STIPT. advocaten legt uit waarom.

Wat was er aan de hand?

Koopster kocht op 19 december 2012 een 12-jarige paard dat luisterde naar de naam Tarantelle de Soleil. Zij betaalde de koopprijs van € 6.000,00. Op verzoek van verkoper was koopster het paard al gaan rijden vanaf juli 2012. Dat gebeurde vier keer per week. Vanaf oktober 2012 kwam het paard ook op wedstrijden uit. Het paard was tot april 2013 gestald bij verkoper.

Op 3 mei 2013 is kreupelheid bij het paard vastgesteld. Koopster heeft vervolgens een paardendierenarts, acupuncturist en paardenostheopaat ingeschakeld. Hiervan is verkoper in kennis gesteld.

Op 27 september 2013 heeft de ingeschakelde dierenarts röntgenfoto’s gemaakt en geconstateerd dat het paard “hoefkatrol” heeft. Bij brief van 7 januari 2014 heeft koopster de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden en verkoper aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade.

Verkoper weigerde de schade van koopster te vergoeden. Die schade bestaat naast de koopsom uit medische kosten en stallingskosten.

De standpunten van partijen

Koopster heeft gesteld dat verkoper het paard als een gezond sportpaard aan haar heeft verkocht, terwijl hij wist of kon weten dat het paard kreupel was. Koopster heeft gesteld dat, als zij de juiste informatie over het paard had gehad, zij het paard niet zou hebben gekocht. Koopster zegt, met andere woorden, dat zij heeft gedwaald bij de aankoop van het paard. Koopster zegt daarnaast dat zij op advies van de verkoper van een aankoopkeuring zou hebben afgezien. Verkoper zou daarnaast hebben verzwegen dat aan het paard, in de periode dat het paard bij hem was gestald, spier-verslappers zouden zijn toegediend. Er was bovendien een ziekte uit 2010 waarvan zij niet wist.

Koopster wil de koopovereenkomst ontbinden en haar schade vergoed krijgen.

Verkoper betwist de standpunten van koopster. Verkoper stelt dat hij het paard ten tijde van de koop heeft geleverd, inclusief alle benodigde documenten, waaronder het paspoort van het paard. Hij betwist aan koopster een keuringsrapport te hebben laten zien, want dat was er niet. Verkoper geeft aan naar waarheid te hebben verklaard dat het paard naar zijn wetenschap en ervaring een gezond sportpaard is. Hij voegt daaraan toe dat koopster dat de zes maanden voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst ook zelf zou hebben geconstateerd. Zij reed namelijk al een half jaar op het paard. Bovendien zou het paard probleemloos aan wedstrijden hebben deelgenomen.

Verkoper voegt tenslotte nog toe dat de opgetreden ziekte het paard niet ongeschikt maakt als sportpaard. Bovendien had van koopster wat meer onderzoek mogen worden verwacht, omdat zij al jarenlang actief is in de paardensport.

De uitspraak

Het geschil tussen koper en verkoper is op 10 januari 2017 beslist door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch[1]. Eerder kreeg koopster bij de kantonrechter al ongelijk.

Het hof oordeelt dat als het paard ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst een zodanig gebrek zou hebben bezeten, dat het niet probleemloos aan wedstrijden zou kunnen deelnemen, dat het paard dan niet de eigenschappen zou hebben gehad die koopster mocht verwachten. Het paard beantwoordt dan niet aan de koopovereenkomst (anders gezegd: het paard is dan non-conform).

Maar, als verkoper niet bekend was met een zodanig gebrek (en daarmee ook niet bekend had kunnen zijn), dan kan dat in de weg staan aan honorering van de door koopster gestelde schending van de mededelingsplicht en (daarmee ook) aan de eventuele aansprakelijkheid van verkoper. Toch doet dat niet af aan de in dat geval vast te stellen non-conformiteit van het paard.

Het hof stelt vast dat verkoper koopster niet heeft ingelicht over in 2010 gebleken letsel van het paard en dat koopster dat ook niet op en andere manier wist. Ook indien dat letsel niet te kwalificeren zou zijn als non-conformiteit ten tijde van de koopovereenkomst, kan het feit dat verkoper koopster niet over dat letsel inlichtte tot honorering van het beroep op dwaling leiden.

Dit is pas het geval als vast komt te staan dat (1) als koopster van dat in 2010 gebleken letsel geweten, de koopovereenkomst niet had gesloten én daarnaast (2) dat verkoper koopster over dat letsel had moeten inlichten.

Dwaling en non-conformiteit zijn dus twee verschillende leerstukken. Dwaling betekent niet altijd non-conformiteit en andersom geldt hetzelfde.

Ook stelt het hof dat ervaring in de paardensport niet hoeft te betekenen dat ook meer ervaring bestaat met de aankoop van een paard. En zelfs al zou die ervaring er wel zijn, dan betekent ook dat niet dat koopster een verzwaarde onderzoeksplicht zou hebben toen zij het paard wilde kopen.

Maar, als de vorderingen van koopster zouden willen slagen, dan had zij nog steeds een zware weg te gaan. Een beroep op dwaling en een beroep op non-conformiteit, worden niet eenvoudig toegewezen. Ook niet in deze zaak.

Zo moest koopster bewijzen dat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst:
* het paard een zodanig gebrek had, dat het niet de eigenschappen bezat die koopster op grond van die overeenkomst mocht verwachten;
* dat verkoper wist dat het paard geen gezond sportpaard was;
* dat verkoper haar heeft geadviseerd om van een aankoopkeuring af te zien; en
* dat verkoper haar een gezondheidsverklaring betreffende het paard heeft getoond.

Deze bewijsopdrachten bleken voor koopster een brug te ver. Op geen van deze punten kon zij bewijs leveren. Haar vorderingen worden daarom afgewezen.

De slotsom

Soms gaat het over de koop van een huis, andere keren over een auto. In dit geval werd een paard verkocht. Teleurstelling over een aankoop (de zogenaamde kat-in-de-zak) kan soms wel, maar hoeft niet altijd tot het ongedaan maken van de koopovereenkomst te leiden.

Laat u daarom goed voorlichten, voordat kostbare procedures worden gestart. STIPT. advocaten wijst u hier graag de weg of u nu koopt, of verkoopt.

 

[1] http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:26.