Aandeelhouder, zing eens een toontje lager

In zijn beschikking van 12 oktober jl. geeft de Ondernemingskamer een tikje op de vingers van Highfields, aandeelhouder van Delta Lloyd.

Highfields is eerder dit jaar een enquêteprocedure gestart tegen Delta Lloyd. In de eerste fase van zo’n procedure moet de verzoeker, vaak een aandeelhouder, aannemelijk maken dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken –door het bestuur- te twijfelen.

Lees verder “Aandeelhouder, zing eens een toontje lager”

Update: ontwikkelaar Niantic belooft Pokémon uit het natuurgebied te laten verdwijnen

Vorige week maandag berichtten wij dat de gemeente Den Haag een kort geding had aangespannen tegen de ontwikkelaar van Pokémon Go, Niantic.

Volgens de gemeente zorgen de duizenden Pokémon-jagers voor enorme overlast: zij maken lawaai, laten rotzooi achter en vernielen lantaarnpalen om daar hun mobiel aan op te laden. Daarnaast betreden zij het beschermende natuurgebied, zonder oog te hebben voor de gevolgen die dat voor de natuur met zich meebrengt. Volgens de gemeente kost deze overlast haar duizenden Euro’s per maand.

Niantic, de ontwikkelaar van Pokémon GO, heeft inmiddels bevestigd tegenover Gemeente Den Haag dat zij de vele Pokémon die te vinden zijn in het natuurgebied Westduinpark zullen verwijderen. Niantic onderzoekt momenteel zij of het technisch mogelijk is om de Pokémons tussen 23.00 uur en 07.00 uur te laten verdwijnen.

Maar het kort geding is nog niet helemaal van de baan. Wethouder Boudewijn stelt: “Het is goed dat Niantic eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Dat is wat we wilden. Hiermee wordt het natuurgebied beschermd. Maar pas als we de afspraken over de virtuele nachtdiertjes met Niantic zwart op wit hebben en de figuurtjes daadwerkelijk weg zijn uit het Westduinpark is het kort geding van de baan.”

We houden u op de hoogte!

Advocaat moet Pokémon laten verdwijnen

In juli van dit jaar, schreven wij al een artikel over de juridische consequenties van het spelen van Pokémon G0, maar ook op gemeentelijk niveau houdt Pokémon de gemoederen bezig.

De gemeente Den Haag heeft een kort geding aanhangig gemaakt tegen de makers van het populaire spel Pokémon Go. Via een kort geding hoopt de gemeente snel van de overlast van Pokémonjagers in Kijkduin verlost te worden. De gemeente wil ondermeer tussen 23.00 en 07.00 uur geen fictieve diertjes meer in Kijkduin en al helemaal niet meer in het kwetsbare omliggende duingebied. Den Haag zegt meerdere keren tevergeef contact te hebben gezocht met app-ontwikkelaar Niantic om de situatie op te lossen. Een gang naar de rechter lijkt onvermijdelijk.

Volgens de gemeente zorgen de duizenden Pokémon-jagers voor enorme overlast: zij maken lawaai, laten veel rotzooi achter en vernielen lantaarnpalen om daar hun mobiel aan op te laden. Daarnaast betreden zij het beschermende natuurgebied, zonder oog te hebben voor de gevolgen die dat voor de natuur met zich meebrengt. Volgens de gemeente kost deze overlast haar duizenden Euro’s per maand. Lees verder “Advocaat moet Pokémon laten verdwijnen”

Deel 4: Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen

In dit slotartikel staat centraal de verhouding tussen de bestuurder en schuldeisers van de vennootschap.

Onrechtmatige daad

Een bestuurder die in naam van een vennootschap verplichtingen aangaat terwijl hij weet of behoort te weten dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, terwijl de vennootschap ook geen verhaal biedt voor de schuldeiser optredende schade, is in beginsel tegenover die schuldeiser persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Lees verder “Deel 4: Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen”

STIPT. door de Rabobank uitgeroepen tot Starter van het 3e kwartaal 2016

Met gepaste trots laten wij weten dat STIPT. advocaten door de Rabobank is uitgeroepen tot Starter van het 3e kwartaal!

“Elk kwartaal roept Rabobank een starter van het kwartaal uit. Deze ondernemer onderscheidt zich op een bijzondere manier van anderen.  STIPT. advocaten heeft zich in korte tijd op professionele manier weten te profileren. Open, toegankelijk, vriendelijk en oprecht. “

Starter van het 3e kwartaal Lees verder “STIPT. door de Rabobank uitgeroepen tot Starter van het 3e kwartaal 2016”

Het gebruik van algemene voorwaarden: hoe zit het ook al weer?

Algemene voorwaarden: iedere ondernemer en brancheorganisatie heeft ze en gebruikt ze. Voor ondernemers zijn deze algemene voorwaarden doorgaans onmisbaar en bijzonder belangrijk. Vaak worden algemene voorwaarden opgesteld om de “algemene” afspraken (bedingen) tussen partijen vast te leggen. Het gaat dus niet om de specifieke afspraken die tussen twee partijen gelden (‘kernbedingen’).

De ervaring leert echter dat veel ondernemers niet precies weten hoe zij algemene voorwaarden moeten hanteren. Als gebruiker van algemene voorwaarden legt de wet u namelijk een informatieplicht op. Dit betekent dat u er voor moet zorgen dat uw klanten vóór het sluiten van de overeenkomst kennis hebben kunnen nemen van uw algemene voorwaarden.

Hoe en op welke wijze u dat kan doen, dat legt STIPT. u graag uit.

Lees verder “Het gebruik van algemene voorwaarden: hoe zit het ook al weer?”

Deel 3: de verhouding tussen de (voormalig) bestuurder en de curator

In dit derde artikel staat de verhouding tussen de bestuurder en de curator van de failliete vennootschap, die door de bestuurder werd bestuurd, centraal.

Bij faillissementen zijn de artikelen 2:138/248 BW van belang. Volgens deze artikelen is in geval van een faillissement van een NV of BV iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden, voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan (het faillissementstekort). Dat is het geval indien (i) het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en (ii) aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Lees verder “Deel 3: de verhouding tussen de (voormalig) bestuurder en de curator”

Overdraagbaarheid en verpandbaarheid van vorderingen

De overdracht van een vordering (cessie) of de verpanding van een vordering is in beginsel mogelijk. Voor de cessie of de verpanding is geen medewerking van de debiteur nodig. Wel moet de debiteur van de (beoogde) cessie op de hoogte worden gesteld. Dat laatste is logisch want de debiteur moet weten aan wie hij moet betalen om zijn schuld -het spiegelbeeld van een vordering- in te lossen. Daarom is de cessie pas voltooid na de mededeling aan de debiteur.

Voor verpanding van een vordering, geldt hetzelfde als voor overdracht. Een stil pandrecht kan zelfs worden gevestigd zonder dat de debiteur van het pandrecht op de hoogte wordt gesteld. Zolang de verpanding nog niet aan de debiteur is medegedeeld, kan (en moet) de debiteur nog aan de oorspronkelijke crediteur betalen. Door mededeling van de verpanding aan de debiteur wordt het pandrecht openbaar en dient de debiteur aan de pandhouder te betalen. Een schuld is in beginsel niet vrijelijk overdraagbaar. Een schuld kan slechts worden overgedragen met medewerking van de crediteur. Dat is ook logisch, want geen enkele crediteur wil dat, buiten hem om, een kapitaalkrachtige debiteur wordt vervangen door een lege huls.

Lees verder “Overdraagbaarheid en verpandbaarheid van vorderingen”

BEPAALD NIET ZONDER RISICO!

Ruim een jaar na invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) blijkt in de praktijk dat er nog veel onduidelijkheid is over de ‘do and don’ts’ bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en flexibele contracten. Zo wordt in arbeidsovereenkomsten nog vaak een concurrentiebeding opgenomen of een (te lange) proeftijd overeengekomen.

STIPT. advocaten zet de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij. Lees verder “BEPAALD NIET ZONDER RISICO!”

POKÉMON GEVONDEN, BAAN KWIJT!

pokemon

De (social) media staan vol met de hectiek rondom het populaire spel Pokémon Go.

Voor wie het ontgaan is…… Het gaat om een smartphone-game waarin je in het echt Pokémon moet vangen. Je moet fysiek rondlopen of rijden om Pokémons te vangen om ze vervolgens te trainen. Meerdere mensen zetten hun baan op het spreekwoordelijke ‘spel’ met het spelen van dit populaire spelletje.

Afgelopen week is een buschauffeur door zijn werkgever op staande voet ontslagen vanwege het spelen van Pokémon Go tijdens het besturen van een bus. De vraag is: houdt dit ontslag in rechte ook stand? De betreffende buschauffeur heeft, naar verluidt, een onberispelijke staat van dienst. Kan dan één misstap al voldoende zijn voor een ontslag op staande voet?

Lees verder “POKÉMON GEVONDEN, BAAN KWIJT!”

Buitenlandse debiteur betaalt niet, wat nu? Het Europese betalingsbevel

U kent het wel. U levert vlekkeloos zaken of diensten aan een klant buiten Nederland. De klant is tevreden, maar betaalt niet. Na wat telefoontjes en e-mails (en evenveel loze beloftes) blijft het stil.

Voor zulke situaties is er de Europese betalingsbevelprocedure. Dit is een snelle procedure waardoor het in alle EU-lidstaten, behalve Denemarken, mogelijk is om onbetwiste vorderingen snel en zonder veel kosten te incasseren. Dit is een in Europa gestandaardiseerde procedure waarin u aan de hand van een gestandaardiseerd formulier een verzoek doet aan de bevoegde rechter om een betalingsbevel uit te vaardigen aan uw debiteur.

Belangrijke voordelen: mits uw verzoek aan de vereisten voldoet, wordt het bevel gegeven zonder dat uw debiteur vooraf wordt gehoord en bijstand door een advocaat is niet verplicht.

Lees verder “Buitenlandse debiteur betaalt niet, wat nu? Het Europese betalingsbevel”

Deel 2: de verhouding tussen de bestuurder, belastingdienst en pensioenfonds

In het vorige artikel bespraken wij de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap. In deel twee van deze serie staat de verhouding tussen de bestuurder en de belastingdienst en het pensioenfonds centraal. In vakjargon: de Tweede Antimisbruikwet (hierna: de wet).

Deze wet is opgenomen in artikel 36 lid 2 Invorderingswet 1990. De wet stelt statutaire / formele bestuurders onder bepaalde voorwaarden onafhankelijk van het gevoerde beleid aansprakelijk voor de afdracht van werknemers en volksverzekeringspremies, loon- en omzetbelasting, en bijdragen met betrekking tot de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.
Lees verder “Deel 2: de verhouding tussen de bestuurder, belastingdienst en pensioenfonds”

Is er leven na de VAR?

De Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) schrapt de VAR. De bedoeling van deze wet is dat de Belastingdienst zich ook tot opdrachtgevers kan wenden.

Implementatiefase Wet DBA is in werking getreden

Op 1 mei 2016 is de implementatiefase van de Wet DBA in werking getreden. Gedurende één jaar kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers c.q. ZZP’ers de bestaande en daarna te sluiten overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. In plaats van deze overeenkomsten kunnen zij ook gebruik maken van model- of voorbeeldovereenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld en via de website van de Belastingdienst zijn te downloaden. In deze (per branche en doelgroep te onderscheiden) overeenkomsten zijn de fiscaal relevante bepalingen, geel gemarkeerd. Het doel hiervan is om aan partijen duidelijk te maken welke bepalingen in deze overeenkomsten gewijzigd kunnen worden en welke niet, zonder dat het risico wordt gelopen dat de overeenkomst wordt aangemerkt als een dienstbetrekking. Het is de vraag of de Belastingdienst dit doel bereikt, omdat er arbeidsrechtelijk het nodige is af te dingen op deze model- en voorbeeldovereenkomsten.
Lees verder “Is er leven na de VAR?”

Eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw in Amsterdam een feit

Na 120 jaar tijdelijke en voortdurende erfpacht is dit een historisch besluit voor onze hoofdstad. De gemeenteraad heeft 22 juni jl. ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. Het nieuwe erfpachtstelsel is daarmee vanaf 1 juli 2016 een feit. Gevolg hiervan is dat Amsterdammers die na deze datum een erfpachtovereenkomst met de gemeente aangaan voor op nieuw uitgegeven grond als eerste Amsterdamse erfpachters zekerheid krijgen over hun erfpachtkosten.

De invoering van eeuwigdurende erfpacht betekent een grote verandering. De eeuwigdurende erfpacht moet voor erfpachters een einde maken aan de complexiteit van het huidige voortdurende erfpachtstelsel en zal de erfpachters zekerheid moeten geven over hun erfpachtkosten, nu en in de toekomst. Bij eeuwigdurende erfpacht zal de erfpachter bij uitgifte of bij het moment van overstappen vanuit het huidige stelsel, weten wat de erfpachtkosten zullen bedragen. De gemeente geeft aan dat de erfpachter niet meer voor verrassingen zal komen te staan. Maar is dat ook zo? STIPT. legt uit.
Lees verder “Eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw in Amsterdam een feit”

De rol van de bestuurder en zijn aansprakelijkheidsrisico’s

Een bestuurder zit op de ultieme positie om het doel van de vennootschap na te streven. Als uitgangspunt geldt dat de bestuurder de vrijheid heeft om zelf te bepalen hoe hij aan zijn taak uitvoering geeft. Maar die vrijheid is niet onbeperkt. Als uitgangspunt geldt dat de vennootschap aansprakelijk is voor eventuele schulden die er worden gemaakt. Toch doet zich met enige regelmaat de situatie voor dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor deze schulden wordt gesteld. Soms naast de vennootschap en soms zelfs in plaats van de vennootschap. Lees verder “De rol van de bestuurder en zijn aansprakelijkheidsrisico’s”

AANNEMERS OPGELET: “OVERLAST, ERGERNIS EN ONGEMAK BEPALEN DE SUBJECTIEVE WAARDE VAN EEN PRESTATIE”

De Rechtbank Noord-Holland , sector kanton, heeft onlangs geoordeeld dat in geval van een gedeeltelijke ontbinding van een (aannemings-)overeenkomst door de opdrachtgever vanwege een tekortkoming in de nakoming daarvan, waarbij de reeds ontvangen prestaties niet ongedaan kunnen worden gemaakt, een vergoeding daarvoor op grond van artikel 6:272 lid 2 BW in de plaats treedt, die moet worden beperkt tot het bedrag van de waarde die de prestatie voor de ontvanger in de gegeven omstandigheden werkelijk heeft gehad.
Lees verder “AANNEMERS OPGELET: “OVERLAST, ERGERNIS EN ONGEMAK BEPALEN DE SUBJECTIEVE WAARDE VAN EEN PRESTATIE””

Het Hof Den Bosch benadrukt opnieuw het belang van een bewijsbare terhandstelling van de Algemene Voorwaarden

Indien u als ondernemer gebruik maakt van algemene voorwaarden, dient u ervoor te zorgen dat deze voorwaarden op de juiste wijze aan de wederpartij “ter hand worden gesteld”. Doet u dat niet, dan kan uw contractspartij de algemene voorwaarden vernietigen op grond van artikel 6:233 aanhef en onder b BW. Gevolg van de vernietiging is dat de algemene voorwaarden van begin af aan niet op de overeenkomst van toepassing zijn geweest en dat heeft grote gevolgen onder meer voor uw aansprakelijkheid(-sbeperking).

De bewijslast ten aanzien van het al dan niet voldaan hebben aan de informatieplicht rust op u ofwel de ondernemer. U dient als gebruiker van de voorwaarden te bewijzen dat deze ter hand zijn gesteld om te voorkomen dat de vernietiging wordt ingeroepen. En dat is bepaald geen sinecure, zo volgt uit het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van deze week. Het Hof heeft in haar arrest opnieuw bevestigd hoe belangrijk het is om uw algemene voorwaarden op juiste wijze ter hand te stellen, maar vooral ook dat u dat kan bewijzen.
Lees verder “Het Hof Den Bosch benadrukt opnieuw het belang van een bewijsbare terhandstelling van de Algemene Voorwaarden”

Ontbijtseminar: “Internationaal en nationaal en contracteren en incasseren” 16 juni 2016 vanaf 07.15 uur

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL CONTRACTEREN EN INCASSEREN

FullSizeRender

Hoe vaak gebeurt het niet dat u denkt dat afspraken goed vastliggen, maar er toch achteraf problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat er zaken niet of niet goed, geregeld zijn, uw leverancier niet levert en/of uw klant niet betaalt en geen verhaal biedt?

Tijdens het ontbijtseminar, nationaal en internationaal contracteren en incasseren, zullen mr. Roel Versteeg en mr. Sieuwert Bruins Slot de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen met u doornemen. Zij geven u de belangrijkste tips & tricks bij het contracteren en incasseren in binnen- en buitenland.

STIPT. advocaten nodigt u graag uit voor dit seminar dat zal worden gehouden op donderdag 16 juni 2016, vanaf 07:15 uur op het kantoor van STIPT. advocaten aan de Hogeweg 137 te Zaltbommel. Er is voldoende ruimte om te parkeren, het ontbijt wordt verzorgd en deelname is kosteloos. Lees verder “Ontbijtseminar: “Internationaal en nationaal en contracteren en incasseren” 16 juni 2016 vanaf 07.15 uur”

Verstoorde arbeidsrelatie en ontslag

Per 1 juli 2015 kan een werkgever een werknemer wegens een verstoorde arbeidsrelatie niet meer zo eenvoudig ontslaan. Ondanks dat het personeelsdossier te wensen overliet, bood de kantonrechtersformule vaak uitkomst. De kantonrechter kende een hogere vergoeding toe en de werknemer werd alsnog ontslagen. Dit is echter verleden tijd.
De eerste uitspraken bevestigen dit nog eens, zoals een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Lees verder “Verstoorde arbeidsrelatie en ontslag”