Klagen binnen bekwame tijd: hoe en hoe snel….

De rechtbank Noord-Holland is onverbiddelijk; een periode van drie maanden is niet meer binnen bekwame tijd, ondanks dat gedaagde op de hoogte was van het gebrek vanuit een andere hoedanigheid.

Deze uitspraak bewijst maar weer eens dat u niet te lang moet wachten met het ‘officieel’ klagen en aansprakelijk stellen van uw contractspartij(en). Lees verder “Klagen binnen bekwame tijd: hoe en hoe snel….”

TRANSITIEVERGOEDING: OOK VERSCHULDIGD NA TWEE JAAR ZIEKTE!

Sinds 1 juli 2015 heeft elke werknemer die twee jaar of langer bij een werkgever in dienst is geweest op grond van artikel 7:673 BW recht op de wettelijke transitievergoeding.

De transitievergoeding is door de werkgever verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst op zijn initiatief met toestemming van het UWV – na twee jaar ziekte of wegens bedrijfseconomische omstandigheden – wordt opgezegd, wordt ontbonden door de kantonrechter of niet wordt voortgezet (bepaalde tijd contract > 24 maanden). Ook is een transitievergoeding verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt voortgezet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De transitievergoeding is niet verschuldigd indien de werkgever kan aantonen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Lees verder “TRANSITIEVERGOEDING: OOK VERSCHULDIGD NA TWEE JAAR ZIEKTE!”

Ontslag en disfunctioneren

Eén van de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is dat werkgever een disfunctionerende werknemer niet eenvoudig kan ontslaan. Nadat de eerste hobbel is genomen, dat wil zeggen een goed onderbouwd personeelsdossier (o.a. gespreksverslagen, verbetertraject, etc.), dient hij ook te onderzoeken of werknemer, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie kan worden herplaatst. De kantonrechter te Arnhem biedt daartoe een aantal handvatten. Lees verder “Ontslag en disfunctioneren”

AMERICA, LAND OF (LAST?) OPPORTUNITIES?

De Verenigde Staten zijn op veel terreinen een aantrekkelijke handelspartner. De vraag is of dat onder Trump zo blijft of dat uw laatste kansen zijn verkeken, met diens inauguratie.

STIPT. kan de toekomst voor het Trump tijdperk niet voorspellen. Wel kan zij voor u de belangrijkste algemene juridische aandachtspunten uiteenzetten bij het contracteren met een partij uit de V.S., zolang die nog gelden.

In het geval van internationaal zakendoen is het van groot belang om de verschillende aspecten van het internationaal privaatrecht (“ÏPR”)  goed voor ogen te houden. Lees verder “AMERICA, LAND OF (LAST?) OPPORTUNITIES?”

Waarom wordt de handhaving wet DBA uitgesteld tot 1/1/2018?

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet DBA. Echter, op dit moment is er te veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over deze wet. Opdrachtgevers zijn terughoudend om zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Dit leidt tot zorgen over werk en inkomen en heeft daarom een averechts effect.

Daarom is de handhaving van deze wet opgeschort tot de belangrijkste knelpunten zijn opgelost. Afgelopen vrijdag (18 november 2016) heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, besloten dat in ieder geval tot 1 januari 2018 door de Belastingdienst niet zal worden gehandhaafd. Lees verder “Waarom wordt de handhaving wet DBA uitgesteld tot 1/1/2018?”

Afspraken via WhatsApp, hoe rechtsgeldig zijn deze afspraken?

Het behoeft geen betoog dat WhatsApp een groot deel van onze communicatie heeft overgenomen. Meer en meer worden afspraken gemaakt via WhatsApp. Ook door rechters worden berichten die zijn verstuurd via WhatsApp, steeds vaker geaccepteerd als bewijsmateriaal.

Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat WhatsApp steeds vaker door werkgevers wordt gebruikt om iemand zijn ontslag aan te zeggen of zelfs om een werknemer op staande voet te ontslaan. Begin november van dit jaar werd een werknemer ontslagen, omdat hij onder werktijd ruim 1250 Whatsappjes -met zijn werktelefoon- aan zijn geliefde had gestuurd.

Eigenlijk is WhatsApp niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Lees verder “Afspraken via WhatsApp, hoe rechtsgeldig zijn deze afspraken?”

Verrekening van garantieaanspraken: zinvol of zinloos?

De bouwbranche heeft het (nog altijd) zwaar. Hoewel signalen voor de toekomst positiever zijn dan sinds 2008 het geval was, gebeurt het nog altijd dat bedrijven (aannemers, installateurs, et cetera) in de bouwbranche hun faillissement aanvragen. Of, in andere gevallen, door schuldeisers het faillissement wordt aangevraagd.

Regelmatig krijgen wij de vraag van opdrachtgevers die, eenmaal geconfronteerd met het faillissement van hun (voormalige) aannemer of opdrachtnemer, de vraag stellen hoe zij nu moeten omgaan met (potentiële) garantieaanspraken op deze inmiddels failliete partij (hierna: “de failliet”).

Lees verder “Verrekening van garantieaanspraken: zinvol of zinloos?”

Uw flexibele contracten: plausibel of penibel?

In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over de voor- en nadelen van flexibele contracten, terwijl deze contracten niet meer weg te denken zijn uit de dagelijkse praktijk. Maar hoe flexibel zijn deze contracten eigenlijk? Hieronder volgt een update
van de voorovereenkomst, de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup-contract), het nulurencontract en het min-max-contract.

Let wel, in toepasselijke cao’s kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het bij flexibele contracten gebruikelijk is om een all-in uurloon af te spreken, dat wil zeggen loon inclusief vakantie-uren en vakantiegeld. Dit is echter alleen mogelijk, voor zover de vooruitbetaling van vakantie-uren er niet toe leidt dat de oproepkracht wordt belemmerd in het genieten van vakantie.

Lees verder “Uw flexibele contracten: plausibel of penibel?”

Aandeelhouder, zing eens een toontje lager

In zijn beschikking van 12 oktober jl. geeft de Ondernemingskamer een tikje op de vingers van Highfields, aandeelhouder van Delta Lloyd.

Highfields is eerder dit jaar een enquêteprocedure gestart tegen Delta Lloyd. In de eerste fase van zo’n procedure moet de verzoeker, vaak een aandeelhouder, aannemelijk maken dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken –door het bestuur- te twijfelen.

Lees verder “Aandeelhouder, zing eens een toontje lager”

Update: ontwikkelaar Niantic belooft Pokémon uit het natuurgebied te laten verdwijnen

Vorige week maandag berichtten wij dat de gemeente Den Haag een kort geding had aangespannen tegen de ontwikkelaar van Pokémon Go, Niantic.

Volgens de gemeente zorgen de duizenden Pokémon-jagers voor enorme overlast: zij maken lawaai, laten rotzooi achter en vernielen lantaarnpalen om daar hun mobiel aan op te laden. Daarnaast betreden zij het beschermende natuurgebied, zonder oog te hebben voor de gevolgen die dat voor de natuur met zich meebrengt. Volgens de gemeente kost deze overlast haar duizenden Euro’s per maand.

Niantic, de ontwikkelaar van Pokémon GO, heeft inmiddels bevestigd tegenover Gemeente Den Haag dat zij de vele Pokémon die te vinden zijn in het natuurgebied Westduinpark zullen verwijderen. Niantic onderzoekt momenteel zij of het technisch mogelijk is om de Pokémons tussen 23.00 uur en 07.00 uur te laten verdwijnen.

Maar het kort geding is nog niet helemaal van de baan. Wethouder Boudewijn stelt: “Het is goed dat Niantic eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Dat is wat we wilden. Hiermee wordt het natuurgebied beschermd. Maar pas als we de afspraken over de virtuele nachtdiertjes met Niantic zwart op wit hebben en de figuurtjes daadwerkelijk weg zijn uit het Westduinpark is het kort geding van de baan.”

We houden u op de hoogte!

Advocaat moet Pokémon laten verdwijnen

In juli van dit jaar, schreven wij al een artikel over de juridische consequenties van het spelen van Pokémon G0, maar ook op gemeentelijk niveau houdt Pokémon de gemoederen bezig.

De gemeente Den Haag heeft een kort geding aanhangig gemaakt tegen de makers van het populaire spel Pokémon Go. Via een kort geding hoopt de gemeente snel van de overlast van Pokémonjagers in Kijkduin verlost te worden. De gemeente wil ondermeer tussen 23.00 en 07.00 uur geen fictieve diertjes meer in Kijkduin en al helemaal niet meer in het kwetsbare omliggende duingebied. Den Haag zegt meerdere keren tevergeef contact te hebben gezocht met app-ontwikkelaar Niantic om de situatie op te lossen. Een gang naar de rechter lijkt onvermijdelijk.

Volgens de gemeente zorgen de duizenden Pokémon-jagers voor enorme overlast: zij maken lawaai, laten veel rotzooi achter en vernielen lantaarnpalen om daar hun mobiel aan op te laden. Daarnaast betreden zij het beschermende natuurgebied, zonder oog te hebben voor de gevolgen die dat voor de natuur met zich meebrengt. Volgens de gemeente kost deze overlast haar duizenden Euro’s per maand. Lees verder “Advocaat moet Pokémon laten verdwijnen”

Deel 4: Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen

In dit slotartikel staat centraal de verhouding tussen de bestuurder en schuldeisers van de vennootschap.

Onrechtmatige daad

Een bestuurder die in naam van een vennootschap verplichtingen aangaat terwijl hij weet of behoort te weten dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, terwijl de vennootschap ook geen verhaal biedt voor de schuldeiser optredende schade, is in beginsel tegenover die schuldeiser persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Lees verder “Deel 4: Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen”

STIPT. door de Rabobank uitgeroepen tot Starter van het 3e kwartaal 2016

Met gepaste trots laten wij weten dat STIPT. advocaten door de Rabobank is uitgeroepen tot Starter van het 3e kwartaal!

“Elk kwartaal roept Rabobank een starter van het kwartaal uit. Deze ondernemer onderscheidt zich op een bijzondere manier van anderen.  STIPT. advocaten heeft zich in korte tijd op professionele manier weten te profileren. Open, toegankelijk, vriendelijk en oprecht. “

Starter van het 3e kwartaal Lees verder “STIPT. door de Rabobank uitgeroepen tot Starter van het 3e kwartaal 2016”